Publikacje publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI. 383.6.2019.U. na pełnienie funkcji pracownika merytorycznego uczestniczącego

Napisane przez: Administrator CMI

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI. 383.6.2019.U. na pełnienie funkcji pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI. 383.5.2019.U. na pełnienie funkcji członka Rady Programowej

Napisane przez: Administrator CMI

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI. 383.5.2019.U. na pełnienie funkcji członka Rady Programowej wykonującego nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI. 383.4.2019.U. na pełnienie funkcji członka Rady Programowej

Napisane przez: Administrator CMI

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CMI. 383.4.2019.U. na pełnienie funkcji członka Rady Programowej wykonującego nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00).

Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach.


Dostawa zestawów edukacyjnych do projektowania i programowania systemów autonomicznych dla uczestników kół informatycznych w ramach realizacji projektu CMI.

Napisane przez: Administrator CMI

Dostawa zestawów edukacyjnych do projektowania i programowania systemów autonomicznych dla uczestników kół informatycznych w ramach realizacji projektu CMI.
Numer postępowania: CMI.383.3.2019.D.
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Więcej informacji pod linkiem: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/9728/details


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. „ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH" 6/2019/US

Napisane przez: Administrator CMI

Informacje wstępne 

Zamawiający Poitechnika Łódzka ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź e-mail: beata.sujka@p.lodz.pl, adres strony internetowej: www.zp.p.lodz.pl

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00), w ramach działania 3.2 „Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. 

Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp". Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. „ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH" 5/2019/US

Napisane przez: Administrator CMI

Informacje wstępne
Zamawiający Poitechnika Łódzka ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź e-mail: beata.sujka@p.lodz.pl, adres strony internetowej: www.zp.p.lodz.pl

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00), w ramach działania 3.2 „Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. 

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp". Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.

Wybór pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

Napisane przez: Administrator CMI

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

22-03-2019

Numer ogłoszenia

1173333

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami i powinna być dostarczona:

1.       Na adres mailowy Zamawiającego: beata.sujka@p.lodz.pl w formie pliku PDF, w terminie do dnia 22.03.2019 do godz. 15:00.

Lub

2.       Złożony osobiście w terminie do dnia 22.03.2019 do godz. 15:00 do adres Zamawiającego na adres:

Politechnika Łódzka
Biuro Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”
ul. Stefanowskiego 18/22, pok. 14, 90-924 Łódź 
w zamkniętej kopercie, złożonej w biurze projektu opisanej: personel merytoryczny CMI.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beata.sujka@p.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Sujka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 631 28 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

 


 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie pracownika merytorycznego, który uczestniczył będzie w realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Do zadań pracownika merytorycznego należeć będą m.in.:

1.       Przygotowywanie materiałów z zakresu algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych.

2.       Prowadzenie zajęć z algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych.

3.       Tworzenie zadań, gier konkursowych

4.       Organizacja zawodów, sędziowanie w zawodach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Cena podana w załączniku nr 1 powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizację zamówienia.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

Załączniki

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1.                  Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenia do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. pracownik merytoryczny musi spełniać poniższe minimalne wymagania:

a.       Posiada tytuł co najmniej magister inżynier w dziedzinach informatycznych lub pokrewnych, STEM.;

b.       Posiada doświadczenie i specjalizuje się w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych;

c.       Co najmniej 3 lata czynnie uczestniczył kołach naukowych z dziedziny algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych;

d.       Posiada umiejętność w programowania, np. języki: C / C ++, PHP, Python, Java, Haskell, Ruby, Scal, a także HTML5, TeX, CSS3, jQuery, Ajax, JS, Node.js, API XML, JSON, REST, AMQP

e.       Posiada doświadczenie w obsłudze i tworzeniu bazy danych i przechowywanie danych, np.: MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Elasticsearch, MongoDB.

Po złożeniu ofert Zamawiający może wezwać Oferenta do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje i doświadczenie

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.

Wiedza i doświadczenie

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

Dysponują potencjałem organizacyjno– technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia, tj. pracownik merytoryczny wskazany w ofercie musi spełnić poniższe minimalne wymagania:

·         Wykazywać się mobilnością,

·         Posiadać do własnej dyspozycji komputer/laptop z dostępem do Internetu.

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.

 


 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria i sposób przyznawania punktacji:

1.                  Kryterium wyboru: cena - waga 55% (maks. 55 pkt.)

Cena brutto brutto w PLN za miesięczny okres wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.                  Kryteria jakościowe: waga 45% (maks. 45 pkt.):

a)            Tytuł naukowy- maks. 5 pkt.

Tytuły naukowe poniżej magister inżynier- 0 pkt, magister inżynier – 3 pkt, tytuły naukowe powyżej magister inżynier- 5 pkt.

b)           Doświadczenie zawodowe w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych - maks. 10 pkt.

1-2 letnie doświadczenie w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych -2 pkt,

3-4 letnie doświadczenie w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych -5 pkt,

5-6 letnie doświadczenie w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych -7 pkt,

powyżej 6 lat doświadczenia w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych -10 pkt.

c)            Czynne uczestnictwo w kołach naukowych w dziedzinie algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych - maks. 10 pkt

1- 2 lata – 2 pkt., 3- 4 lat – 5 pkt, 5- 6 lat – 7 pkt, więcej niż 6 lat - 10 pkt.

d)           Umiejętność w programowania, w szczególności języki: C / C ++, PHP, Python, Java, Haskell, Ruby, Scal, a także HTML5, TeX, CSS3, jQuery, Ajax, JS, Node.js, API XML, JSON, REST, AMQP – maks. 10 pkt

4- 5 języków z wymienionych powyżej – 2 pkt., 6 – 9 języków z wymienionych powyżej - 5 pkt, wszystkie języki wymienione powyżej – 10 pkt.

e)           Doświadczenie w obsłudze i tworzeniu bazy danych i przechowywanie danych: MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Elasticsearch, MongoDB - 10 pkt.

1 z wymienionych powyżej – 2 pkt., 2 – 3 z wymienionych powyżej - 5 pkt, wszystkie wymienione powyżej – 10 pkt.

 

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

 

C = [ (Cₘᵢₙ / Coferty) x 40] + ilość punktów otrzymanych za kryteria jakościowe

, gdzie:

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie

Cₘᵢₙ – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

Coferty – cena badanej oferty

 

Wykluczenia

W postepowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.


Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116
90-924 Łódź
łódzkie, Łódź

Numer telefonu

426312107

Fax

426313309

NIP

7270021895

Tytuł projektu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0002/18-00

 Członek Rady Programowej (cz. 2) wykonujący nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

Napisane przez: Administrator CMI

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

06-03-2019

Numer ogłoszenia

1169373 (w Bazie Konkurencyjności)

Status ogłoszenia

Opublikowane (Aktualne)

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe- podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony

1. Na adres mailowy Zamawiającego: katarzyna.kosior@p.lodz.pl w formie pliku PDF, w terminie do dnia 06.03.2019 do godz. 15:00.

Lub

2. Złożony osobiście w terminie do dnia 06.03.2019 do godz. 15:00 do adres Zamawiającego na adres:

Politechnika Łódzka

Biuro Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

ul. Stefanowskiego 18/22, pok. 14, 90-924 Łódź

w zamkniętej kopercie, złożonej w biurze projektu opisanej: Rada Programowa CMI.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.kosior@p.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kosior

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(042) 631-28-86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór członka Rady Programowej będącego wsparciem dla personelu merytorycznego w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia: Miejsce posiedzeń stacjonarnych rotacyjne (Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk).


 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rada Programowa pełnić będzie rolę ciała doradczego oraz recenzenta programowego, sprawować będzie nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu, w tym prowadzić bieżący, merytoryczny monitoring projektu oraz ukierunkowywać jego działania na maksymalizację rezultatów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór członka Rady Programowej będącego wsparciem dla personelu merytorycznego w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Do zadań Rady Programowej należeć będą m.in.:

1.                  Opiniowanie i rekomendowanie programu dokształcania osób prowadzących koła oraz wskazywanie źródeł dla pozyskiwania treści oraz zadań edukacyjnych;

2.                  Opiniowanie i rekomendowanie kryteriów oceny wyboru osób prowadzących koła do udziału w projekcie;

3.                  Opiniowanie i weryfikowanie metodyk doboru uczniów do udziału w projekcie;

4.                  Ocena zgodności programu szkoleń dla osób prowadzących koła ze standardami przyjętymi w projekcie;

5.                  Stały monitoring poziomu merytorycznego kół informatycznych;

6.                  Opiniowanie kryteriów dla okresowej oceny stopnia zaawansowania realizacji projektu i efektów działań;

7.                  Analizowanie śródokresowych ewaluacji i rekomendowanie modyfikacji działań merytorycznych i organizacyjnych;

8.                  Udział w opracowaniu planu działań wdrażanych po zakończeniu realizacji projektu zapewniających ciągłość rezultatów projektu;

9.                  Opiniowanie i rekomendowanie inicjatyw towarzyszących procesowi edukacyjnemu, jak np.: rankingów, konkursów, olimpiad, platform konkursowych, repozytoriów zadań przydatnych do podnoszenia efektywności projektu;

10.              Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny wniosków o przyznanie grantu.

 

Kod CPV

72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 11.03.2019r.- 31.12.2019r. (liczba zwoływanych posiedzeń to 6 razy w roku);

 

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria i sposób przyznawania punktacji:

1.            Kryterium wyboru: cena - waga 40% (maks. 40 pkt.)

Cena brutto brutto w PLN za miesięczny okres wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.            Kryteria jakościowe: waga 60% (maks. 60 pkt.):

a)            Doświadczenie w zakresie działań na rzecz edukacji młodzieży- maks. 15 pkt.

1-5 letnie doświadczenie – 5 pkt, 6-10 letnie doświadczenie- 10 pkt, powyżej 10 lat - 15 pkt.;

b)           Tytuł naukowy- maks. 15 pkt.

Tytuły naukowe poniżej doktora- 0 pkt, doktor- 5, doktor habilitowany- 10 pkt, profesor – 15 pkt,;

c)            Doświadczenie w zakresie przygotowywania programów nauczania z zakresu STEM- maks. 10 pkt.

Program dla edukacji uczniów- 5 pkt, program dla edukacji nauczycieli-  5 pkt.

d)           Rozmowa kwalifikacyjna- 20 pkt.

Rozmowa z komisją wyznaczoną przez Zamawiającego na temat zagadnień związanych z:

- algorytmiką, programowaniem oraz naukami STEM (maks. 10 pkt.)

brak odpowiedzi/ nie stawienie się na rozmowę w wyznaczonym terminie- 0 pkt, niepełna odpowiedź- 5pkt., udzielenie pełnej odpowiedzi- 10pkt.

- przygotowaniem metodycznym do kształcenia dzieci i młodzieży (maks. 10 pkt.):

brak odpowiedzi/ nie stawienie się na rozmowę w wyznaczonym terminie- 0 pkt, niepełna odpowiedź- 5pkt., udzielenie pełnej odpowiedzi- 10pkt.

 

 

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

 

C = [ (Cₘᵢₙ / Coferty) x 40] + ilość punktów otrzymanych za kryteria jakościowe

 

, gdzie:

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie

Cₘᵢₙ – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

Coferty – cena badanej oferty


 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116

90-924 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426312107

Fax

426313309

NIP

7270021895

Tytuł projektu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0002/18-00

 Członek Rady Programowej (cz. 1) wykonujący nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

Napisane przez: Administrator CMI

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

06-03-2019

Numer ogłoszenia

1169373 (w Bazie Konkurencyjności)

Status ogłoszenia

Opublikowane (Aktualne)

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe- podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony

1. Na adres mailowy Zamawiającego: katarzyna.kosior@p.lodz.pl w formie pliku PDF, w terminie do dnia 06.03.2019 do godz. 15:00.

Lub

2. Złożony osobiście w terminie do dnia 06.03.2019 do godz. 15:00 do adres Zamawiającego na adres:

Politechnika Łódzka

Biuro Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

ul. Stefanowskiego 18/22, pok. 14, 90-924 Łódź

w zamkniętej kopercie, złożonej w biurze projektu opisanej: Rada Programowa CMI.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.kosior@p.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kosior

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(042) 631-28-86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór członka Rady Programowej będącego wsparciem dla personelu merytorycznego w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia: Miejsce posiedzeń stacjonarnych rotacyjne (Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk).Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rada Programowa pełnić będzie rolę ciała doradczego oraz recenzenta programowego, sprawować będzie nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu, w tym prowadzić bieżący, merytoryczny monitoring projektu oraz ukierunkowywać jego działania na maksymalizację rezultatów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór członka Rady Programowej będącego wsparciem dla personelu merytorycznego w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Do zadań Rady Programowej należeć będą m.in.:

1. Opiniowanie i rekomendowanie programu dokształcania osób prowadzących koła oraz wskazywanie źródeł dla pozyskiwania treści oraz zadań edukacyjnych;

2. Opiniowanie i rekomendowanie kryteriów oceny wyboru osób prowadzących koła do udziału w projekcie;

3. Opiniowanie i weryfikowanie metodyk doboru uczniów do udziału w projekcie;

4. Ocena zgodności programu szkoleń dla osób prowadzących koła ze standardami przyjętymi w projekcie;

5. Stały monitoring poziomu merytorycznego kół informatycznych;

6. Opiniowanie kryteriów dla okresowej oceny stopnia zaawansowania realizacji projektu i efektów działań;

7. Analizowanie śródokresowych ewaluacji i rekomendowanie modyfikacji działań merytorycznych i organizacyjnych;

8. Udział w opracowaniu planu działań wdrażanych po zakończeniu realizacji projektu zapewniających ciągłość rezultatów projektu;

9. Opiniowanie i rekomendowanie inicjatyw towarzyszących procesowi edukacyjnemu, jak np.: rankingów, konkursów, olimpiad, platform konkursowych, repozytoriów zadań przydatnych do podnoszenia efektywności projektu;

10. Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny wniosków o przyznanie grantu.

Kod CPV

72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 11.03.2019r.- 31.12.2019r. (liczba zwoływanych posiedzeń to 6 razy w roku);

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria i sposób przyznawania punktacji:

1. Kryterium wyboru: cena - waga 40% (maks. 40 pkt.)

Cena brutto brutto w PLN za miesięczny okres wykonywania przedmiotu zamówienia.

2. Kryteria jakościowe: waga 60% (maks. 60 pkt.):

a) Tytuł zawodowy- maks. 5 pkt.

Nauczyciel mianowany- 2 pkt., nauczyciel dyplomowany- 5 pkt;

b) Laureat konkursu dla nauczycieli z dziedziny informatyki- maks. 10 pkt.

Konkurs ogólnopolski- 3 pkt, konkurs międzynarodowy- 7 pkt.

c) Doświadczenie zawodowe w dziedzinie informatyki- maks. 10 pkt.

• doświadczenie w edukacji uczniów

0-14 letnie doświadczenie - 0 pkt, powyżej 14 lat - 5 pkt,

• doświadczenie w edukacji nauczycieli

0-10 letnie doświadczenie w edukacji nauczycieli -0 pkt, powyżej 10 lat - 5 pkt.

d) Posiadane doświadczenie w prowadzeniu kół algorytmiki i programowania- maks. 5pkt

1- 3 lata – 2 pkt., więcej niż 3 lata - 5 pkt.

e) Posiadane publikacje z dziedziny informatyki- 10 pkt.

1-10 publikacji – 5 pkt., powyżej 10 publikacji – 10 pkt.

f) Rozmowa kwalifikacyjna- 20 pkt.

Rozmowa z komisją wyznaczoną przez Zamawiającego na temat zagadnień związanych z:

- algorytmiką, programowaniem oraz naukami STEM (maks. 10 pkt.)

brak odpowiedzi/ nie stawienie się na rozmowę w wyznaczonym terminie- 0 pkt, niepełna odpowiedź- 5pkt., udzielenie pełnej odpowiedzi- 10pkt.

- przygotowaniem metodycznym do kształcenia dzieci i młodzieży (maks. 10 pkt.):

brak odpowiedzi/ nie stawienie się na rozmowę w wyznaczonym terminie- 0 pkt, niepełna odpowiedź- 5pkt., udzielenie pełnej odpowiedzi- 10pkt.

 

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

 

C = [ (Cₘᵢₙ / Coferty) x 40] + ilość punktów otrzymanych za kryteria jakościowe

, gdzie:

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie

Cₘᵢₙ – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

Coferty – cena badanej oferty

 


 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116

90-924 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426312107

Fax

426313309

NIP

7270021895

Tytuł projektu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0002/18-00

 Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” CMI/SMK/1/2019 (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

Napisane przez: Administrator CMI

Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

09-04-2019 15:00

Numer ogłoszenia

1171234 (w Bazie Konkurencyjności)

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

02-04-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres biura:

Stowarzyszenie "Mistrzowie Kodowania"

ul. Brożka 4

01-442 Warszawa

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz.15:00.

Koperta powinna być opatrzona danymi Oferenta oraz opisana "Oferta na zapewnienie kompleksowej usługi polegającej na wykonaniu działań informacyjno-promocyjnych dla projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Krywoszejew

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794 384 569

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie kompleksowej usługi obejmującej działania informacyjno-promocyjne dla projektu “Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, z uwzględnieniem identyfikacji wizualnej zgodnej z regulacjami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Przedmiot zamówienia obejmować będzie następujące elementy:

 • Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych
 • Wykonanie spotów reklamowych
 • Obsługa fotograficzna
 • Obsługa PR i marketing menagera
 • Organizacja konferencji

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej działania informacyjno-promocyjne dla projektu “Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Przedmiot zamówienia obejmować będzie następujące elementy:

 • Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych
 • Wykonanie spotów reklamowych
 • Obsługa fotograficzna
 • Obsługa PR i marketing menagera
 • Organizacja konferencji

Przedmiot zamówienia

 • Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych
 • Wykonanie spotów reklamowych
 • Obsługa fotograficzna
 • Obsługa PR i marketing menagera
 • Organizacja konferencji

Kod CPV

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na okres do 31.12.2023 r.


 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i wagi

Zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny ofert: cena brutto oferty. Waga procentowa kryterium to 100%.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny

a. Kryterium „Cena brutto”

Punkty za cenę zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - x 100 = liczba punktów

Cena brutto oferty badanej

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

a. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Oceny Ofert. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Załącznika nr 3 - "Oświadczenia o spełnieniu warunków przez Wykonawcę". Oferty, które spełnią warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie spełnienia kryteriów oceny ofert.

b. Wybrany zostanie ten Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Uzyskana liczba punktów w ramach opisanego kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5, wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, wynik zostanie zaokrąglony w górę. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia.

c. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe niż ceny pierwotne.

d. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub

osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.


Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116

90-924 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426312107

Fax

426313309

NIP

7270021895

Tytuł projektu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0002/18-00Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres

Expansja Advertising Sp. z o. o., 
ul. Kordeckiego 47,
60-144 Poznań

Data wpłynięcia oferty oraz jej cena

2 kwietnia 2019 r

Cena oferty brutto: 1  439  838,00 zł