Publikacje publiczne

Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” CMI/SMK/1/2019 (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” CMI/SMK/1/2019 (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

09-04-2019 15:00

Numer ogłoszenia

1171234 (w Bazie Konkurencyjności)

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

02-04-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres biura:

Stowarzyszenie "Mistrzowie Kodowania"

ul. Brożka 4

01-442 Warszawa

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz.15:00.

Koperta powinna być opatrzona danymi Oferenta oraz opisana "Oferta na zapewnienie kompleksowej usługi polegającej na wykonaniu działań informacyjno-promocyjnych dla projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Krywoszejew

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794 384 569

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie kompleksowej usługi obejmującej działania informacyjno-promocyjne dla projektu “Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, z uwzględnieniem identyfikacji wizualnej zgodnej z regulacjami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Przedmiot zamówienia obejmować będzie następujące elementy:

 • Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych
 • Wykonanie spotów reklamowych
 • Obsługa fotograficzna
 • Obsługa PR i marketing menagera
 • Organizacja konferencji

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej działania informacyjno-promocyjne dla projektu “Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Przedmiot zamówienia obejmować będzie następujące elementy:

 • Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych
 • Wykonanie spotów reklamowych
 • Obsługa fotograficzna
 • Obsługa PR i marketing menagera
 • Organizacja konferencji

Przedmiot zamówienia

 • Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych
 • Wykonanie spotów reklamowych
 • Obsługa fotograficzna
 • Obsługa PR i marketing menagera
 • Organizacja konferencji

Kod CPV

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na okres do 31.12.2023 r.


 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i wagi

Zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny ofert: cena brutto oferty. Waga procentowa kryterium to 100%.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny

a. Kryterium „Cena brutto”

Punkty za cenę zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - x 100 = liczba punktów

Cena brutto oferty badanej

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

a. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Oceny Ofert. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie Załącznika nr 3 - "Oświadczenia o spełnieniu warunków przez Wykonawcę". Oferty, które spełnią warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie spełnienia kryteriów oceny ofert.

b. Wybrany zostanie ten Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Uzyskana liczba punktów w ramach opisanego kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5, wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, wynik zostanie zaokrąglony w górę. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia.

c. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe niż ceny pierwotne.

d. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub

osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.


Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116

90-924 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426312107

Fax

426313309

NIP

7270021895

Tytuł projektu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0002/18-00Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres

Expansja Advertising Sp. z o. o., 
ul. Kordeckiego 47,
60-144 Poznań

Data wpłynięcia oferty oraz jej cena

2 kwietnia 2019 r

Cena oferty brutto: 1  439  838,00 zł