Publikacje publiczne

Wybór pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

Wybór pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

22-03-2019

Numer ogłoszenia

1173333

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami i powinna być dostarczona:

1.       Na adres mailowy Zamawiającego: beata.sujka@p.lodz.pl w formie pliku PDF, w terminie do dnia 22.03.2019 do godz. 15:00.

Lub

2.       Złożony osobiście w terminie do dnia 22.03.2019 do godz. 15:00 do adres Zamawiającego na adres:

Politechnika Łódzka
Biuro Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”
ul. Stefanowskiego 18/22, pok. 14, 90-924 Łódź 
w zamkniętej kopercie, złożonej w biurze projektu opisanej: personel merytoryczny CMI.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beata.sujka@p.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Sujka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 631 28 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

 


 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie pracownika merytorycznego, który uczestniczył będzie w realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Do zadań pracownika merytorycznego należeć będą m.in.:

1.       Przygotowywanie materiałów z zakresu algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych.

2.       Prowadzenie zajęć z algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych.

3.       Tworzenie zadań, gier konkursowych

4.       Organizacja zawodów, sędziowanie w zawodach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Cena podana w załączniku nr 1 powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizację zamówienia.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

Załączniki

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1.                  Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenia do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. pracownik merytoryczny musi spełniać poniższe minimalne wymagania:

a.       Posiada tytuł co najmniej magister inżynier w dziedzinach informatycznych lub pokrewnych, STEM.;

b.       Posiada doświadczenie i specjalizuje się w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych;

c.       Co najmniej 3 lata czynnie uczestniczył kołach naukowych z dziedziny algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych;

d.       Posiada umiejętność w programowania, np. języki: C / C ++, PHP, Python, Java, Haskell, Ruby, Scal, a także HTML5, TeX, CSS3, jQuery, Ajax, JS, Node.js, API XML, JSON, REST, AMQP

e.       Posiada doświadczenie w obsłudze i tworzeniu bazy danych i przechowywanie danych, np.: MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Elasticsearch, MongoDB.

Po złożeniu ofert Zamawiający może wezwać Oferenta do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje i doświadczenie

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.

Wiedza i doświadczenie

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

Dysponują potencjałem organizacyjno– technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia, tj. pracownik merytoryczny wskazany w ofercie musi spełnić poniższe minimalne wymagania:

·         Wykazywać się mobilnością,

·         Posiadać do własnej dyspozycji komputer/laptop z dostępem do Internetu.

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.

 


 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria i sposób przyznawania punktacji:

1.                  Kryterium wyboru: cena - waga 55% (maks. 55 pkt.)

Cena brutto brutto w PLN za miesięczny okres wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.                  Kryteria jakościowe: waga 45% (maks. 45 pkt.):

a)            Tytuł naukowy- maks. 5 pkt.

Tytuły naukowe poniżej magister inżynier- 0 pkt, magister inżynier – 3 pkt, tytuły naukowe powyżej magister inżynier- 5 pkt.

b)           Doświadczenie zawodowe w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych - maks. 10 pkt.

1-2 letnie doświadczenie w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych -2 pkt,

3-4 letnie doświadczenie w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych -5 pkt,

5-6 letnie doświadczenie w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych -7 pkt,

powyżej 6 lat doświadczenia w programowaniu, tworzeniu: baz danych, systemów, stron internetowych -10 pkt.

c)            Czynne uczestnictwo w kołach naukowych w dziedzinie algorytmiki, programowania i przedmiotów pokrewnych - maks. 10 pkt

1- 2 lata – 2 pkt., 3- 4 lat – 5 pkt, 5- 6 lat – 7 pkt, więcej niż 6 lat - 10 pkt.

d)           Umiejętność w programowania, w szczególności języki: C / C ++, PHP, Python, Java, Haskell, Ruby, Scal, a także HTML5, TeX, CSS3, jQuery, Ajax, JS, Node.js, API XML, JSON, REST, AMQP – maks. 10 pkt

4- 5 języków z wymienionych powyżej – 2 pkt., 6 – 9 języków z wymienionych powyżej - 5 pkt, wszystkie języki wymienione powyżej – 10 pkt.

e)           Doświadczenie w obsłudze i tworzeniu bazy danych i przechowywanie danych: MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Elasticsearch, MongoDB - 10 pkt.

1 z wymienionych powyżej – 2 pkt., 2 – 3 z wymienionych powyżej - 5 pkt, wszystkie wymienione powyżej – 10 pkt.

 

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

 

C = [ (Cₘᵢₙ / Coferty) x 40] + ilość punktów otrzymanych za kryteria jakościowe

, gdzie:

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie

Cₘᵢₙ – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

Coferty – cena badanej oferty

 

Wykluczenia

W postepowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą w/w oświadczenia zostaną odrzuceni.


Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116
90-924 Łódź
łódzkie, Łódź

Numer telefonu

426312107

Fax

426313309

NIP

7270021895

Tytuł projektu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0002/18-00