Publikacje publiczne

Członek Rady Programowej (cz. 1) wykonujący nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

Członek Rady Programowej (cz. 1) wykonujący nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00)

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

06-03-2019

Numer ogłoszenia

1169373 (w Bazie Konkurencyjności)

Status ogłoszenia

Opublikowane (Aktualne)

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe- podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony

1. Na adres mailowy Zamawiającego: katarzyna.kosior@p.lodz.pl w formie pliku PDF, w terminie do dnia 06.03.2019 do godz. 15:00.

Lub

2. Złożony osobiście w terminie do dnia 06.03.2019 do godz. 15:00 do adres Zamawiającego na adres:

Politechnika Łódzka

Biuro Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

ul. Stefanowskiego 18/22, pok. 14, 90-924 Łódź

w zamkniętej kopercie, złożonej w biurze projektu opisanej: Rada Programowa CMI.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.kosior@p.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kosior

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(042) 631-28-86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór członka Rady Programowej będącego wsparciem dla personelu merytorycznego w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia: Miejsce posiedzeń stacjonarnych rotacyjne (Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk).Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rada Programowa pełnić będzie rolę ciała doradczego oraz recenzenta programowego, sprawować będzie nadzór merytoryczny i metodyczny nad realizacją projektu, w tym prowadzić bieżący, merytoryczny monitoring projektu oraz ukierunkowywać jego działania na maksymalizację rezultatów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór członka Rady Programowej będącego wsparciem dla personelu merytorycznego w projekcie pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Do zadań Rady Programowej należeć będą m.in.:

1. Opiniowanie i rekomendowanie programu dokształcania osób prowadzących koła oraz wskazywanie źródeł dla pozyskiwania treści oraz zadań edukacyjnych;

2. Opiniowanie i rekomendowanie kryteriów oceny wyboru osób prowadzących koła do udziału w projekcie;

3. Opiniowanie i weryfikowanie metodyk doboru uczniów do udziału w projekcie;

4. Ocena zgodności programu szkoleń dla osób prowadzących koła ze standardami przyjętymi w projekcie;

5. Stały monitoring poziomu merytorycznego kół informatycznych;

6. Opiniowanie kryteriów dla okresowej oceny stopnia zaawansowania realizacji projektu i efektów działań;

7. Analizowanie śródokresowych ewaluacji i rekomendowanie modyfikacji działań merytorycznych i organizacyjnych;

8. Udział w opracowaniu planu działań wdrażanych po zakończeniu realizacji projektu zapewniających ciągłość rezultatów projektu;

9. Opiniowanie i rekomendowanie inicjatyw towarzyszących procesowi edukacyjnemu, jak np.: rankingów, konkursów, olimpiad, platform konkursowych, repozytoriów zadań przydatnych do podnoszenia efektywności projektu;

10. Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny wniosków o przyznanie grantu.

Kod CPV

72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 11.03.2019r.- 31.12.2019r. (liczba zwoływanych posiedzeń to 6 razy w roku);

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria i sposób przyznawania punktacji:

1. Kryterium wyboru: cena - waga 40% (maks. 40 pkt.)

Cena brutto brutto w PLN za miesięczny okres wykonywania przedmiotu zamówienia.

2. Kryteria jakościowe: waga 60% (maks. 60 pkt.):

a) Tytuł zawodowy- maks. 5 pkt.

Nauczyciel mianowany- 2 pkt., nauczyciel dyplomowany- 5 pkt;

b) Laureat konkursu dla nauczycieli z dziedziny informatyki- maks. 10 pkt.

Konkurs ogólnopolski- 3 pkt, konkurs międzynarodowy- 7 pkt.

c) Doświadczenie zawodowe w dziedzinie informatyki- maks. 10 pkt.

• doświadczenie w edukacji uczniów

0-14 letnie doświadczenie - 0 pkt, powyżej 14 lat - 5 pkt,

• doświadczenie w edukacji nauczycieli

0-10 letnie doświadczenie w edukacji nauczycieli -0 pkt, powyżej 10 lat - 5 pkt.

d) Posiadane doświadczenie w prowadzeniu kół algorytmiki i programowania- maks. 5pkt

1- 3 lata – 2 pkt., więcej niż 3 lata - 5 pkt.

e) Posiadane publikacje z dziedziny informatyki- 10 pkt.

1-10 publikacji – 5 pkt., powyżej 10 publikacji – 10 pkt.

f) Rozmowa kwalifikacyjna- 20 pkt.

Rozmowa z komisją wyznaczoną przez Zamawiającego na temat zagadnień związanych z:

- algorytmiką, programowaniem oraz naukami STEM (maks. 10 pkt.)

brak odpowiedzi/ nie stawienie się na rozmowę w wyznaczonym terminie- 0 pkt, niepełna odpowiedź- 5pkt., udzielenie pełnej odpowiedzi- 10pkt.

- przygotowaniem metodycznym do kształcenia dzieci i młodzieży (maks. 10 pkt.):

brak odpowiedzi/ nie stawienie się na rozmowę w wyznaczonym terminie- 0 pkt, niepełna odpowiedź- 5pkt., udzielenie pełnej odpowiedzi- 10pkt.

 

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

 

C = [ (Cₘᵢₙ / Coferty) x 40] + ilość punktów otrzymanych za kryteria jakościowe

, gdzie:

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie

Cₘᵢₙ – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

Coferty – cena badanej oferty

 


 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116

90-924 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426312107

Fax

426313309

NIP

7270021895

Tytuł projektu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0002/18-00