Grant holder Map

od 01.08.2019
do 31.09.2019
Podpisanie Umowy o powierzenie grantu

Odesłanie podpisanego egzemplarza przez Kwestor Politechniki Łódzkiej oraz Kierownika Projektu CMI nastąpi najpóźniej do 15 października 2019

Podpisanie Umowy o współpracy

Odesłanie podpisanego egzemplarza przez Kwestor Politechniki Łódzkiej oraz Kierownika Projektu CMI nastąpi najpóźniej do 15 października 2019

od 26.08.2019
do 31.01.2020
Pierwszy semestr szkoleń stacjonarnych

Harmonogram zjazdów stacjonarnych zostanie wkrótce zamieszczony.

Pierwszy semestr szkoleń e-learningowych

Harmonogram zjazdów e-learningowych zostanie wkrótce zamieszczony.

od 15.09.2019
do 15.10.2019
Tworzenie kółek informatycznych

Wszelkie informacje znajdziesz na stronie "Tworzenie kółek - dokumenty".

Zbieranie dokumentów od Uczniów

Od każdego ucznia powinieneś zebrać:

  • Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym,
  • Zgodę na upowszechnienie wizerunku ucznia,
  • Zgłoszenie oraz zgodę na udział ucznia w kółku informatycznym.

Wszystkie dokumenty (wydrukowane w kolorze i podpisane niebieskim długopisem) odeślij jak najszybciej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Biura Projektu Partnera Wiodącego:
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 14)
ul. Stefanowskiego 18/22, pokój 14
90-924 Łódź

do 31.10.2019
Odroczenie składania Załącznika nr 2 (Harmonogramu rzeczowo-finansowego)

Politechnika Łódzka wystąpiła do CPPC o usunięcie Załącznika nr 2 z Umowy o powierzenie grantu. W związku z tym termin złożenia załącznika został odroczony.

do 30.10.2019
Odesłanie dokumentów od Uczniów

Informacje dotyczące potrzebnych dokumentów dla uczniów znajdziesz na stronie "Tworzenie kółek - dokumenty".

Odesłanie Załączników 5, 6, 8 (do Umowy o powierzenie grantu)

Poniżej znajdziesz przykładowo wypełnione dokumenty do Umowy o powierzenie grantu:

do 30.11.2019
Przesłanie wersji papierowej częściowego Protokołu z realizacji grantu (Załączników nr 3 i 4 do Umowy o powierzenie grantu)

Poniżej znajdziesz przykładowo wypełnione dokumenty do Umowy o powierzenie grantu:

do 14.01.2020
Wypłata drugiej transzy Grantu, po zatwierdzeniu częściowego Protokołu z realizacji grantu

Druga transza Grantu (zaliczkowa) w wysokości 2112 zł brutto zostanie wypłacona w terminie 14 dni od złożenia przez Grantobiorcę i po zaakceptowaniu przez Operatora Protokołu z częściowej realizacji grantu (Załącznik nr 3) wraz z Załącznikiem nr 4, w okresie nie późniejszym niż 14 stycznia 2020 roku.

do 30.06.2020
Wypłata trzeciej transzy (refundacyjnej) Grantu, po zatwierdzeniu końcowego Protokołu z realizacji grantu i rozliczeniu wskaźników Projektu

Trzecia transza Grantu (refundacyjna) w wysokości max. 2176 zł brutto zostanie wypłacona w terminie 14 dni od złożenia w wersji papierowej przez Grantobiorcę i po zaakceptowaniu przez Operatora końcowego Protokołu z realizacji grantu (Załącznik nr 3) wraz z Załącznikiami 4 i 7. Dodatkowo Grantobiorca jest zobowiązany do rozliczenia się z: udziału w szkoleniu na jednej z Uczelni Partnerskich, przeszkolenia min. 8 uczniów w ramach kółek algorytmicznych

Zaliczenie szkolenia

Aby zaliczyć szkolenie w Uczelni Partnerskiej, należy zdobyć komplet odznak za zjazdy e-learningowe (12/12) oraz uzyskać co najmniej 80% frekwencję na zjazdach stacjonarnych.

Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć z uczniami

W celu potwierdzenia przeprowadzenia zajęć z uczniami, należy udokumentować 48 godzin lekcyjnych w postaci list obecności oraz konspektów. Listę obecności przygotowuje się jedną, zgodnie z instrukcją znajdującą się na Platformie CMI (str. 6). Konspekty w formie elektronicznej dodaje się do folderu na Platformie CMI, tak aby wszystko znajdowało się w jednym miejscu. Każdy Grantobiorca powinien przeszkolić min. 8 uczniów, którzy zdobyli min. 75% frekwencję.

Mapa dla kolejnej edycji jest w trakcie przygotowywania.