FAQ

DRUGI ETAP UBIEGANIA SIĘ O GRANT:

1. Otrzymałem/am maila o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu ubiegania się o grant w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, co dalej?

Zaloguj się do Generatora Wniosków https://generator.cmi.edu.pl/ i wypełnij Wniosek drugiego etapu. W tym formularzu do uzupełnienia będą następujące informacje:

 • nr wyodrębnionego rachunku bankowego,
 • skany poświadczeń wcześniej wskazanych kompetencji.
2. Czym jest wyodrębniony rachunek bankowy?

Wyodrębniony rachunek bankowy to nowy rachunek osobisty lub subkonto do już posiadanego konta osobistego, założone przez Grantobiorcę specjalnie na potrzeby realizacji grantu CMI. Istotny jest fakt, że wszystkie transakcje prowadzone na tym koncie muszą dotyczyć wyłącznie operacji związanych z realizacją grantu. Inne wpływy (uznania rachunku) aniżeli transze z przyznanego grantu są niedopuszczalne. Właścicielem lub współwłaścicielem rachunku wskazanego we Wniosku jest Grantobiorca. W przypadku utworzenia subkonta, musi ono działać jak osobny rachunek, aby była możliwość wykonywania z niego przelewów. W przypadku gdyby założenie i / lub prowadzenie konta lub subkonta było płatne, koszty prowadzenia konta można pokryć z grantu.

3. Czy wystarczy utworzyć subkonto do rachunku osobistego?

Tak. Najważniejsze jest jednak, aby Grantobiorca był właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego oraz aby prowadzić na nim wyłącznie transakcje związane z realizacją grantu.

4. Czy wskazany przeze mnie rachunek bankowy może być kontem małżeńskim?

Tak. Należy być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego. Nie należy jednak zapominać, że wszystkie transakcje prowadzone w ramach wskazanego rachunku muszą być związane z realizacją grantu.

5. Jeżeli będę realizować 2 granty, to czy muszę zakładać 2 oddzielne konta?

Tak. Dla każdego grantu konieczny jest osobny wyodrębniony rachunek.

6. Co mam rozumieć jako „skany poświadczeń”?

Wymienione we Wniosku w pierwszym etapie ubiegania się o grant kompetencje należy teraz poświadczyć stosownymi dokumentami (ich skanami lub zdjęciami). Przykłady poświadczeń:

 • dyplom,
 • certyfikat ukończenia kursu,
 • oświadczenie Dyrektora Szkoły,
 • inne formy wskazujące na posiadane kompetencje.
7. W jakich formatach mogę załączać poświadczenia?

Generator Wniosków przyjmuje formaty takie jak: pdf, jpg/jpeg, gif, png, bmp, tif o maksymalnym rozmiarze 2 MB.

8. Nie wpisałem/am we wniosku wnioskowanej kwoty grantu. Kiedy będzie możliwe uzupełnienie tej informacji?

Komisja Przyznająca Granty uchwaliła, że wszystkim osobom, które nie podały kwoty grantu, o jaką wnioskowały, zostanie przyznane maksimum: 800 zł brutto miesięcznie.

9. Kiedy należy przekazać Umowę o współpracy (między szkołą a Politechniką Łódzką) oraz Umowę o powierzenie Grantu?

Obie umowy zostaną zawarte w trakcie pierwszego Zjazdu stacjonarnego:

 1. Umowa o powierzenie grantu zostanie przekazanie Grantobiorcy do podpisania na pierwszym spotkaniu. Grantobiorca, po podpisaniu, jeden egzemplarz zwraca i oficjalnie zaczyna realizację Grantu. Gratulacje !
 2. Umowa o współpracy (między szkołą a Politechniką Łódzką) musi zostać wydrukowana w kolorze i podpisana niebieskim długopisem w dwóch egzemplarzach. Na Umowie współpracy wymagany jest podpis Osoby upoważnionej do reprezentowania placówki / szkoły, w której będzie prowadzone kółko informatyczne. Podpisana Umowa w dwóch egzemplarzach musi zostać dostarczona przez Grantobiorcę na pierwsze zajęcia stacjonarne.

O PROJEKCIE:

10. Jaka jest definicja grantu w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego?

„Grant"- środki finansowe, które Operator na podstawie Umowy powierzył Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego. Wysokość Grantu, jaki ma być udzielony Grantobiorcom, nie może być wyższa niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) brutto/miesiąc.

11. Kto może zostać grantobiorcą?

Grantobiorcą mogą być:

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
 • Nauczyciele akademiccy, doktoranci
 • Inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy z uzdolnioną młodzieżą

Kandydat na Grantobiorcę powinien:

 • Posiadać wiedzę i doświadczenie dydaktyczne oraz być otwarty na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, co oznacza gotowość do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (32 spotkania z uczniami po 90 minut), uczestnictwa w warsztatach, wyjazdach szkoleniowych (6 zjazdów stacjonarnych, w sumie 288 godzin), uczestnictwa w spotkaniach online i stacjonarnych z ekspertami i innymi grantobiorcami
 • Być zainteresowanym algorytmiką i programowaniem
 • Potrafić zaplanować program prowadzenia kół naukowych dla uczniów przy wsparciu ekspertów
12. Czy tylko nauczyciele mogą brać udział w projekcie?

Uczestnikiem (Grantobiorcą) może być nie tylko nauczyciel ale również trener, edukator lub inna osoba dorosła wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą, mająca predyspozycje i warunki do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach koła informatycznego.

13. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły niepubliczne?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych. Prowadzącymi zajęcia mogą być nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych wszystkich szczebli, a uczestnikami – uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

14. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły specjalne?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych. Jeżeli szkoła specjalna spełnia to kryterium, może brać udział w Projekcie CMI.

15. Czy grant trzeba realizować tylko w szkołach? Czy może być to np. podmiot prywatny realizujący zajęcia dodatkowe z zakresu informatyki lub biblioteka publiczna?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych. W związku z powyższym miejscem prowadzenia zajęć nie może być podmiot prywatny, natomiast jak najbardziej może to być biblioteka publiczna.

16. Gdzie uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (42) 631-28-89 oraz mailowo: biuro@cmi.edu.pl. Zapraszamy do zakładki kontakt.


UBIEGANIE SIĘ O GRANT:

17. Podczas składania wniosku należy napisać wstępną koncepcję realizacji zajęć z uczniami. Czy jest gdzieś dokładny program szkoleń dla nauczycieli, aby na tej podstawie można było napisać taką koncepcję?

Program szkoleń dla nauczycieli dostępny jest na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe pod nazwą Informacje o programie zajęć

Dodatkowo w instrukcji aplikowania o grant znajdują się pytania pomocnicze do opisu koncepcji:

 • Jak będziesz prowadzić nabór uczniów do kół informatycznych uwzględniając ich poziom edukacyjny? (np. akcja plakatowa w szkole lub poza szkołą, strona www szkoły lub inna, media społecznościowe, dziennik elektroniczny, informacja ustna podczas spotkań z potencjalnymi uczestnikami koła, itp.);
 • Jak będziesz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach koła w trakcie realizacji zajęć, aby zapewnić wymaganą w projekcie frekwencję (min. 80% udziału ucznia w spotkaniach)? Jak zadbasz o ich motywację? (np. włączanie uczniów w realizację zadań projektowych, odpowiadanie propozycjami programowymi na potrzeby uczniów, przekazywanie inicjatywy uczniom, dbałość o jakość zajęć, aktywne włączanie uczniów w zawody organizowane przez Operatora projektu, angażowanie uczniów w działania promocyjne w projekcie, itp.);
 • Na jakiej podstawie dokonasz wyboru osób spośród wszystkich zainteresowanych? Co zrobisz, jeśli będziesz miał więcej / mniej chętnych niż miejsc? (pamiętaj, że minimalna liczba uczestników koła to 8, pożądana 12);
 • Opisz krótko swoje kompetencje, mocne strony, doświadczenia, które gwarantują wysoką jakość zajęć realizowanych w ramach prowadzonego przez Ciebie koła informatycznego dla uczniów i tym samym realizację celów konkursu (odnieś się m.in. do swoich kompetencji, zaangażowania edukacyjnego - np. udział w zespołach samodoskonalących, do doświadczenia przy realizacji innych projektów informatycznych lub podobnych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Ciebie z młodzieżą - np. kółka, zawody, olimpiady, itp.);
 • O jaką kwotę grantu wnioskujesz? (zachęcamy do wnioskowania o maksymalną kwotę grantu czyli 800 zł brutto miesięcznie, która zdaniem Operatora gwarantuje zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych spotkań z uczniami w ramach koła informatycznego).
18. Co trzeba wpisać w rubryce: "Opis koncepcji realizacji grantu, metody które wnioskodawca wykorzysta w celu pozyskiwania zainteresowania uczniów uczestnictwem w kołach"?

W tym punkcie wniosku grantowego należy krótko napisać, jak planowane jest zorganizowanie i realizowanie działania koła informatycznego, odnosząc się do poszczególnych pytań:

 • Jak będziesz prowadzić nabór uczniów do kół informatycznych uwzględniając ich poziom edukacyjny? (np. akcja plakatowa w szkole lub poza szkołą, strona www szkoły lub inna, media społecznościowe, dziennik elektroniczny, informacja ustna podczas spotkań z potencjalnymi uczestnikami koła, itp.);

 • Jak będziesz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach koła w trakcie realizacji zajęć, aby zapewnić wymaganą w projekcie frekwencję (min. 80% udziału ucznia w spotkaniach)? Jak zadbasz o ich motywację? (np. włączanie uczniów w realizację zadań projektowych, odpowiadanie propozycjami programowymi na potrzeby uczniów, przekazywanie inicjatywy uczniom, dbałość o jakość zajęć, aktywne włączanie uczniów w zawody organizowane przez Operatora projektu, angażowanie uczniów w działania promocyjne w projekcie, itp.);

 • Na jakiej podstawie dokonasz wyboru osób spośród wszystkich zainteresowanych? Co zrobisz, jeśli będziesz miał więcej / mniej chętnych niż miejsc? (pamiętaj, że minimalna liczba uczestników koła to 8, pożądana 12);

 • Opisz krótko swoje kompetencje, mocne strony, doświadczenia, które gwarantują wysoką jakość zajęć realizowanych w ramach prowadzonego przez Ciebie koła informatycznego dla uczniów i tym samym realizację celów konkursu (odnieś się m.in. do swoich kompetencji, zaangażowania edukacyjnego - np. udział w zespołach samodoskonalących, do doświadczenia przy realizacji innych projektów informatycznych lub podobnych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Ciebie z młodzieżą - np. kółka, zawody, olimpiady, itp.);

 • O jaką kwotę grantu wnioskujesz? (zachęcamy do wnioskowania o maksymalną kwotę grantu czyli 800 zł brutto miesięcznie, która zdaniem Operatora gwarantuje zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych spotkań z uczniami w ramach koła informatycznego).

19. Jakie są kryteria oceny wniosków?

Kryteria oceny wniosków zostały opisane w Kompletnym Schemacie Grantowym dostępnym na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe.

20. Jak wygląda procedura oceny wniosków?

Nadesłane aplikacje zostaną ocenione przez Generator (automatycznej ocenie podlegają kryteria punktowane zamknięte, tj. wybór z rozwijanej listy) oraz Komisję Przyznającą Granty oceniającą część opisową (ocenie KPG podlega Opis koncepcji realizacji grantu oraz uzupełnione przez Wnioskodawcę niewymienione w Generatorze kompetencje - pole „Inne”. W rubryce 11. wygenerowanego Formularza aplikacyjnego widoczna będzie Liczba punktów otrzymanych w pierwszym etapie aplikacji o grant, zliczonych przez Generator Wniosków. Część opisowa aplikacji zostanie oceniona przez Komisję Przyznawania Grantów w terminie do 14 dni od zakończenia naboru na Grantobiorców.

W przypadku uzyskania minimalnej wartości punktów (której wartość ustali KPG) wnioskujący zostanie poinformowany do zakwalifikowania się do kolejnego, II etapu aplikacji o grant, w którym zobowiązany będzie do uzupełnienia danych oraz przesłania wskazanych dokumentów.

21. Czy można edytować wniosek?

W przypadku braku kompletnych informacji zawartych w Opisie koncepcji (np. kwoty wysokości grantu, o jaką się wnioskuje), czy braku załączników z poświadczeniami, Komisja Przyznawania Grantów KPG wezwie do uzupełnienia takich braków.

Jeśli jednak przez pomyłkę została pominięta jakaś informacja lub kompetencja, należy zgłosić to mailowo do biuro@cmi.edu.pl

Możliwość edycji będzie dostępna dopiero po zakończeniu naboru, w okresie prac KPG.

22. Czy można usunąć wniosek?

Wniosek może zostać usunięty / wycofany jedynie na pisemną prośbę osoby wnioskującej. Taką prośbę należy kierować mailowo do biuro@cmi.edu.pl


SZKOLENIA DLA GRANTOBIORCÓW:

23. Gdzie będą odbywały się szkolenia?

Szkolenia dla nauczycieli – w formie stacjonarnej – odbywać się będą na jednej z 5 Uczelni technicznych będących Partnerem w Projekcie (Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie), niewykluczone jednak, że zajęcia będą się również odbywać w filiach. Szkolenia zdalne realizowane będą online.

24. Ile trwa szkolenie?

Szkolenie trwa dwa semestry - łącznie 288 h. W każdym semestrze zorganizowane zostaną 3 zjazdy stacjonarne w formule weekendowej i 6 e-lerningowych. Dodatkowo uczestnicy będą mieli swobodny dostęp online do materiałów dla siebie i dla uczniów oraz możliwość konsultacji i wsparcia ze strony ekspertów.

25. Czy szkolenia dla osób prowadzących koła informatyczne odbywają się równolegle do prowadzenia zajęć z uczniami?

Osoba prowadząca koło informatyczne, której przyznany został grant, rozpoczyna zajęcia z uczniami po zakończeniu pierwszego stacjonarnego zjazdu szkoleniowego. Podczas tego szkolenia uczestnikom zostanie przekazana niezbędna wiedza, aby rozpocząć realizację programu koła. Dodatkowo uczestnicy będą w stałym kontakcie z osobami wspierającymi ich działania w ramach projektu CMI (poprzez tzw. mentoring, konsultacje) i będą w stałym procesie szkoleniowym (w sumie w ciągu roku będzie to 288 godzin zajęć stacjonarnych i online).

26. Czy muszę koniecznie odbywać szkolenia?

Jednym z zadań Grantobiorców jest uczestnictwo w obowiązkowym cyklu szkoleniowym (288h). Udział w kompleksowym programie szkoleniowym zapewnia podniesienie posiadanych przez Grantobiorców kompetencji. Naprawdę warto!

27. Jak wygląda sprawa ze szkoleniami stacjonarnymi - dojazd, nocleg, wyżywienie - czy będą pokryte przez projekt?

Podczas szkoleń stacjonarnych zapewnione jest wyżywienie. Dojazd oraz nocleg w trakcie obowiązkowych zajęć stacjonarnych można pokryć z grantu.

28. Czy treści w zakresie programowania mogą być dowolne, czy w jakiś sposób będą narzucone przez Operatora?

Zakres szkoleń z programowania będzie korespondował z zakresem merytorycznym szkoleń dla nauczycieli oraz z odpowiednią tematyką zadań w konkursach i zawodach stałych dla uczniów.

29. Jakich języków programowania będę się uczył i czy zależą one od poziomu nauczania?

Podczas szkoleń będą prezentowane języki C++ i Python (dla klas starszych) oraz Scratch (dla najmłodszych, tzn. dla klas IV – VI Szkoły Podstawowej). Każdy Grantobiorca będzie miał szansę zapoznania się ze Scratchem i przynajmniej jednym z pozostałych dwóch języków. Opanowanie języków C++ i Python istotnie wesprze proces dydaktyczny oraz ułatwi automatyczną weryfikację rozwiązań zadań testowych w trakcie zawodów i konkursów.

30.  W ramach szkoleń dla Grantobiorców poza zajęciami stacjonarnymi będą odbywać się także zajęcia e-learningowe. Czy będę zobowiązywany/a brać udział w zajęciach e-learningowych w określonych godzinach, czy będę miał/a dostęp do platformy e-learningowej i materiałów o dowolnej porze?

Lekcje e-learningowe będą dostępne/widoczne na Platformie CMI przez cały czas trwania 2-semestralnego szkolenia dla Grantobiorców. Pewne typy zajęć, np. webinaria, będą prowadzone „na żywo” o określonej porze i do takiego udziału w nich w czasie rzeczywistym zachęcamy, gdyż to pozwoli na interakcję z osobą prowadzącą i innymi Grantobiorcami. Jednak dostęp do nagrania będzie możliwy także w późniejszym terminie. Z kolei na zrealizowanie zadań w ramach szkoleń online opracowanych przez trenerów/ekspertów Grantobiorcy będą mieli przedział czasowy 1-2 tygodnie.


FINANSE / ROZLICZENIE GRANTU:

31. Czy grant można przeznaczyć na dofinansowanie obozu olimpijskiego z informatyki?

Zgodnie z założeniami projektu CMI, grant na prowadzenie koła informatycznego ma być przeznaczony na prowadzenie regularnych zajęć z uczniami w okresie realizacji grantu, a przyznana kwota grantu wypłacana jest w trzech transzach w okresie realizacji grantu, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze Umowy o powierzenie grantu jak i Kompletnym Schemacie Grantowym..

32. Grant 800 zł jest dopłatą do kursów czy kosztem całościowym?

Udział w projekcie CMI jest bezpłatny. Szkolenia w ramach projektu CMI są bezpłatne dla osób realizujących grant. Tak samo jak dostęp do materiałów i wsparcia eksperckiego.

Grant jest przeznaczony bezpośrednio dla osób prowadzących koła informatyczne uczniów w ramach Grantu, z przeznaczeniem na realizację tych zajęć.

33. Na co można przeznaczyć grant?

Zgodnie z dokumentami konkursowymi kosztem kwalifikowalnym w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych / kółek informatycznych dla uczniów, Grantobiorcy rozliczani będą z rezultatów prowadzonych zajęć.

Zgodnie z dokumentami konkursowymi kosztem kwalifikowalnym w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych / kółek informatycznych dla uczniów, Grantobiorcy rozliczani będą z rezultatów prowadzonych zajęć.

W praktyce Grantobiorca może rozliczyć grant tylko poprzez wydatki, oświadczając, że przyznaną mu kwotę wydał na cele związane z realizacją tego grantu (np. na działania promujące zajęcia koła, przygotowanie się do zajęć, dojazdy...).

Maksymalna wysokość pojedynczego grantu udzielonego za prowadzenie jednego koła nie może przekroczyć 800 zł brutto w miesiącu);

Co do zasady grant nie może być przeznaczony bezpośrednio na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej koło informatyczne.

34. Prowadzę działalność o charakterze edukacyjnym i mógłbym wystawić fakturę za prowadzenie zajęć. Czy będzie to możliwe?

Nie jest możliwe wystawienie faktury za prowadzenie zajęć. Ponadto Grantobiorca zawierając umowę o powierzenie grantu składa oświadczenie o kwalifikowalności VAT. W treści oświadczenia deklaruje, iż nie będzie odzyskiwać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

35. Kiedy rozliczę całkowitą kwotę grantu?

Po zakończeniu realizacji zadań objętych Grantem (32 spotkania, 8 miesięcy) w czerwcu, Grantobiorca składa Operatorowi Protokół końcowy z realizacji grantu. Protokół jest weryfikowany przez Operatora, a po jego akceptacji zostaje wypłacona ostatnia transza grantu (w formie refundacji) – wypłata grantów następuje w trzech transzach.

36. Co się stanie jeśli w trakcie realizowania projektu zachoruję zajdę w ciążę lub i nie będę mogła dokończyć prowadzenia zajęć w danym roku?

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie. Ciąża lub długotrwała choroba nie wykluczają kontynuowania realizacji grantu w innym terminie.

37. Jeżeli nauczyciel zrezygnuje z realizacji grantu w pewnym momencie, to czy musi zwracać pieniądze za zajęcia, które się odbyły?

Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu Grantu w przypadku niewywiązywania się z realizacji Umowy o powierzenie grantu, w szczególności wykorzystania środków niezgodnie z celami Grantu.

Grantobiorcy, którzy nie osiągną wskaźnika realizacji Grantu tj., nie przeszkolą minimalnej liczby 8 uczestników, zobligowani będą do zwrotu proporcjonalnej wysokości Grantu. Przeszkolenie 4 lub mniej uczestników, zobowiązuje Grantobiorców do zwrotu pełnej wysokości Grantu.

38. Jakie koszty nie mogą być ponoszone ze środków na prowadzenie grantów?

Ze środków na prowadzenie grantów nie wolno ponosić wydatków na:

 • wynagrodzenia prowadzących koła,
 • wydatki poniesione na zakup sprzętu teleinformatycznego do prowadzenia zajęć (sprzęt do zajęć z uczniami grantobiorcy otrzymają od Organizatora),
 • przeprowadzenie na wejściu badań przesiewowych umiejętności programowania uczniów.

Grantobiorca dokonuje oceny swoich potrzeb w zakresie prowadzenia kółek informatycznych, jednak powyższe wydatki są bezwzględnie niedozwolone.

39. Jak rozliczyć grant?

Grantobiorca rozlicza grant poprzez wypełnienie i przekazanie Operatorowi Protokołu z Realizacji Grantu (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu) oraz Oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu (załącznik nr 4 do umowy) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy).

40. Czy Grantobiorcy muszą przesyłać Operatorowi faktury/rachunki?

Grantobiorcy powinni gromadzić dokumenty finansowo-księgowe (faktury, rachunki, bilety komunikacji, KP, etc.), ale nie przesyłają ich do Operatora na żadnym etapie realizacji Grantu.


KÓŁKA INFORMATYCZNE:

41. Na jakich urządzeniach będą prowadzone zajęcia z uczniami w ramach kół informatycznych?

Co do zasady grupa uczniów na kole informatycznym pracuje na sprzęcie, który dostępny jest w szkole lub innej placówce, w której zajęcia się odbywają. Placówka udostepniająca pomieszczenia do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach Umowy o współpracy z Politechniką Łódzką gwarantuje również zaplecze techniczne dla Grantobiorców.

Podczas szkoleń stacjonarnych w Uczelniach Wyższych Grantobiorcy będą korzystać ze sprzętu tychże instytucji.

Istnieje możliwość - po wcześniejszym umówieniu się i w miarę dostępności - skorzystania z zasobów Uczelni realizujących projekt.

W ramach projektu CMI każdy nauczyciel otrzyma także zestaw pakietów dydaktycznych (płytki mechatroniczne) do realizacji zajęć z uczniami, szczególnie w ramach grantu projektowego.

42. Czy można grupować zajęcia?

W ramach pojedynczego grantu, osoba prowadząca realizuje zajęcia w grupie od 8 do 12 uczniów, co do zasady 1 raz na tydzień. Również Umowa o współpracy z Placówką gwarantuje taką dyspozycyjność pomieszczenia do realizacji kółka informatycznego. W przypadku grupowania zajęć (ale nie rekomendujemy grupowania więcej niż 4 godzin lekcyjnych jednocześnie), Grantobiorca będzie musiał to uzgodnić z Osobą uprawnioną do reprezentowania placówki i zgłosić Operatorowi.

43. Czy płytki do zajęć z robotyki będą takie same dla każdego poziomu?

Zestawy robotyczne nie będą takie same dla wszystkich trzech (3) poziomów edukacyjnych. Język programowania C/C++/Python możliwy będzie do zastosowania na wszystkich poziomach podczas realizacji projektów z robotyki. Użycie języka Scratch będzie z pewnością ograniczone do realizacji prostszych projektów w szkołach podstawowych.

Planowane jest, aby w każdym zestawie znalazły się elementy, które pozwolą na realizację dwóch typów zagadnień:

 • projekt i budowa "inteligentnego/automatycznego" systemu reagującego na zaistniałą sytuację, np.: system podlewania kwiatków, inteligentny dom - sterowanie oświetleniem, dostępem do domu, bezpieczeństwo, czy sterowanie np. ruchem ulicznym,
 • budowa platformy jezdnej/robota, którego zadaniem będzie poruszanie się w określonym środowisku i wykonywaniu pewnych zadań - przejazd przez labirynt, przeniesienie obiektów z punktu A do punktu B itp.
44. W jaki sposób będzie dokumentowane prowadzenie kółek?

W okresie trwania grantu Grantobiorca zobowiązany będzie do złożenia dwóch (2) Protokołów częściowych z realizacji grantu (do rozliczenia I i II transzy zaliczkowej grantu) oraz Protokołu końcowego z realizacji grantu po zakończeniu grantu w terminie nie dłuższym niż wskazany w Umowie o powierzenie grantu. Protokoły z realizacji grantu stanowią Załącznik nr 3 do Umowy o powierzenie grantu (patrz: Dokumenty grantowe).

W Protokołach z realizacji grantu Grantobiorca zobowiązany będzie do wykazania między innymi:

 • Kwoty kosztów i wydatków, które poniósł wraz z krótkim ich opisem, z wykorzystaniem Załącznika nr 3 do Umowy o powierzenie grantu,
 • Listy przeszkolonych uczestników kółka informatycznego,
 • Krótkiego opisu z realizacji kółek informatycznych wraz z załączonymi konspektami do przeprowadzonych zajęć.
45. Jakiego rodzaju algorytmika będzie na kółkach?

Jednym z założeń projektu jest przygotowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju zawodach programistycznych, a także olimpiadach informatycznych (m.in. OI, OIG). W związku z tym rodzaje problemów i zagadnień algorytmicznych poruszanych w projekcie CMI będą w pewnej mierze zbieżne z zakresem tematycznym zadań, jakie będzie można spotkać w tych zawodach/olimpiadach.

Podczas szkoleń dla Grantobiorców zostaną zaprezentowane:

 • Ciągi rekurencyjne,
 • Programowanie dynamiczne,
 • Wprowadzenie do teorii grafów i drzew oraz grafowe algorytmy optymalizacyjne,
 • Elementy geometrii obliczeniowej,
 • Arytmetyka wielokrotnej precyzji,
 • Algorytmy tekstowe.

W oparciu o powyższe zagadnienia będą opracowywane zajęcia na kółka informatyczne.