FAQ

APLIKUJĘ O GRANT

O PROJEKCIE:

1. Jaka jest definicja grantu w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego?

Grant - środki finansowe, które Operator (Politechnika Łódzka) na podstawie Umowy powierzył Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego (podniesieniu kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacji młodzieży). Wysokość Grantu udzielonego Grantobiorcy, nie może być wyższa niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) brutto/miesiąc.

2. Kto może zostać grantobiorcą?

Grantobiorcą mogą być:

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
 • Nauczyciele akademiccy, doktoranci
 • Inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy z uzdolnioną młodzieżą

Kandydat na Grantobiorcę powinien:

 • Posiadać wiedzę i doświadczenie dydaktyczne oraz być otwarty na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, co oznacza gotowość do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (32 spotkania z uczniami po 90 minut), uczestnictwa w warsztatach, wyjazdach szkoleniowych (6 zjazdów stacjonarnych, w sumie 288 godzin), uczestnictwa w spotkaniach online i stacjonarnych z ekspertami i innymi grantobiorcami
 • Być zainteresowanym algorytmiką i programowaniem
 • Potrafić zaplanować program prowadzenia kół naukowych dla uczniów przy wsparciu ekspertów
3. Czy tylko nauczyciele mogą brać udział w projekcie?

Uczestnikiem (Grantobiorcą) może być nie tylko nauczyciel ale również trener, edukator lub inna osoba dorosła wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą, mająca predyspozycje i warunki do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach koła informatycznego.

4. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły niepubliczne?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych. Prowadzącymi zajęcia mogą być nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych wszystkich szczebli, a uczestnikami – uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

5. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły specjalne?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych. Jeżeli szkoła specjalna spełnia to kryterium, może brać udział w Projekcie CMI.

6. Czy grant trzeba realizować tylko w szkołach? Czy może być to np. podmiot prywatny realizujący zajęcia dodatkowe z zakresu informatyki lub biblioteka publiczna?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych. W związku z powyższym miejscem prowadzenia zajęć nie może być podmiot prywatny, natomiast jak najbardziej może to być biblioteka publiczna.

7. Ilu nauczycieli z jednej szkoły może się zgłosić do CMI?

Nie ma żadnego limitu. Każdy Grantobiorca zgłasza się do projektu indywidualnie.

8. Gdzie uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (42) 631-28-89 oraz mailowo: biuro@cmi.edu.pl. Zapraszamy do zakładki kontakt.

UBIEGANIE SIĘ O GRANT:

9. Podczas składania wniosku należy napisać wstępną koncepcję realizacji zajęć z uczniami. Czy jest gdzieś dokładny program szkoleń dla nauczycieli, aby na tej podstawie można było napisać taką koncepcję?

Program szkoleń dla nauczycieli dostępny jest na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe pod nazwą Informacje o programie zajęć

Dodatkowo w instrukcji aplikowania o grant znajdują się pytania pomocnicze do opisu koncepcji:

 • Jak będziesz prowadzić nabór uczniów do kół informatycznych uwzględniając ich poziom edukacyjny? (np. akcja plakatowa w szkole lub poza szkołą, strona www szkoły lub inna, media społecznościowe, dziennik elektroniczny, informacja ustna podczas spotkań z potencjalnymi uczestnikami koła, itp.);
 • Jak będziesz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach koła w trakcie realizacji zajęć, aby zapewnić wymaganą w projekcie frekwencję (min. 80% udziału ucznia w spotkaniach)? Jak zadbasz o ich motywację? (np. włączanie uczniów w realizację zadań projektowych, odpowiadanie propozycjami programowymi na potrzeby uczniów, przekazywanie inicjatywy uczniom, dbałość o jakość zajęć, aktywne włączanie uczniów w zawody organizowane przez Operatora projektu, angażowanie uczniów w działania promocyjne w projekcie, itp.);
 • Na jakiej podstawie dokonasz wyboru osób spośród wszystkich zainteresowanych? Co zrobisz, jeśli będziesz miał więcej / mniej chętnych niż miejsc? (pamiętaj, że minimalna liczba uczestników koła to 8, pożądana 12);
 • Opisz krótko swoje kompetencje, mocne strony, doświadczenia, które gwarantują wysoką jakość zajęć realizowanych w ramach prowadzonego przez Ciebie koła informatycznego dla uczniów i tym samym realizację celów konkursu (odnieś się m.in. do swoich kompetencji, zaangażowania edukacyjnego - np. udział w zespołach samodoskonalących, do doświadczenia przy realizacji innych projektów informatycznych lub podobnych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Ciebie z młodzieżą - np. kółka, zawody, olimpiady, itp.);
 • O jaką kwotę grantu wnioskujesz? (zachęcamy do wnioskowania o maksymalną kwotę grantu czyli 800 zł brutto miesięcznie, która zdaniem Operatora gwarantuje zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych spotkań z uczniami w ramach koła informatycznego).
10. Co trzeba wpisać w rubryce: "Opis koncepcji realizacji grantu, metody które wnioskodawca wykorzysta w celu pozyskiwania zainteresowania uczniów uczestnictwem w kołach"?

W tym punkcie wniosku grantowego należy krótko napisać, jak planowane jest zorganizowanie i realizowanie działania koła informatycznego, odnosząc się do poszczególnych pytań:

 • Jak będziesz prowadzić nabór uczniów do kół informatycznych uwzględniając ich poziom edukacyjny? (np. akcja plakatowa w szkole lub poza szkołą, strona www szkoły lub inna, media społecznościowe, dziennik elektroniczny, informacja ustna podczas spotkań z potencjalnymi uczestnikami koła, itp.);

 • Jak będziesz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach koła w trakcie realizacji zajęć, aby zapewnić wymaganą w projekcie frekwencję (min. 80% udziału ucznia w spotkaniach)? Jak zadbasz o ich motywację? (np. włączanie uczniów w realizację zadań projektowych, odpowiadanie propozycjami programowymi na potrzeby uczniów, przekazywanie inicjatywy uczniom, dbałość o jakość zajęć, aktywne włączanie uczniów w zawody organizowane przez Operatora projektu, angażowanie uczniów w działania promocyjne w projekcie, itp.);

 • Na jakiej podstawie dokonasz wyboru osób spośród wszystkich zainteresowanych? Co zrobisz, jeśli będziesz miał więcej / mniej chętnych niż miejsc? (pamiętaj, że minimalna liczba uczestników koła to 8, pożądana 12);

 • Opisz krótko swoje kompetencje, mocne strony, doświadczenia, które gwarantują wysoką jakość zajęć realizowanych w ramach prowadzonego przez Ciebie koła informatycznego dla uczniów i tym samym realizację celów konkursu (odnieś się m.in. do swoich kompetencji, zaangażowania edukacyjnego - np. udział w zespołach samodoskonalących, do doświadczenia przy realizacji innych projektów informatycznych lub podobnych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Ciebie z młodzieżą - np. kółka, zawody, olimpiady, itp.);

 • O jaką kwotę grantu wnioskujesz? (zachęcamy do wnioskowania o maksymalną kwotę grantu czyli 800 zł brutto miesięcznie, która zdaniem Operatora gwarantuje zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych spotkań z uczniami w ramach koła informatycznego).

11. Jakie są kryteria oceny wniosków?

Kryteria oceny wniosków zostały opisane w Kompletnym Schemacie Grantowym dostępnym na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe.

12. Jak wygląda procedura oceny wniosków?

Nadesłane aplikacje zostaną ocenione przez Generator (automatycznej ocenie podlegają kryteria punktowane zamknięte, tj. wybór z rozwijanej listy) oraz Komisję Przyznającą Granty oceniającą część opisową (ocenie KPG podlega Opis koncepcji realizacji grantu oraz uzupełnione przez Wnioskodawcę niewymienione w Generatorze kompetencje - pole „Inne”. W rubryce 11. wygenerowanego Formularza aplikacyjnego widoczna będzie Liczba punktów otrzymanych w pierwszym etapie aplikacji o grant, zliczonych przez Generator Wniosków. Część opisowa aplikacji zostanie oceniona przez Komisję Przyznawania Grantów w terminie do 14 dni od zakończenia naboru na Grantobiorców.

W przypadku uzyskania minimalnej wartości punktów (której wartość ustali KPG) wnioskujący zostanie poinformowany do zakwalifikowania się do kolejnego, II etapu aplikacji o grant, w którym zobowiązany będzie do uzupełnienia danych oraz przesłania wskazanych dokumentów.

13. Czy można edytować wniosek?

W przypadku braku kompletnych informacji zawartych w Opisie koncepcji (np. kwoty wysokości grantu, o jaką się wnioskuje), czy braku załączników z poświadczeniami, Komisja Przyznawania Grantów KPG wezwie do uzupełnienia takich braków.

Jeśli jednak przez pomyłkę została pominięta jakaś informacja lub kompetencja, należy zgłosić to mailowo do biuro@cmi.edu.pl

Możliwość edycji będzie dostępna dopiero po zakończeniu naboru, w okresie prac KPG.

14. Czy można usunąć wniosek?

Wniosek może zostać usunięty / wycofany jedynie na pisemną prośbę osoby wnioskującej. Taką prośbę należy kierować mailowo do biuro@cmi.edu.pl

15. O ile grantów mogę aplikować?

Jeden Grantobiorca może aplikować o maksymalnie 2 granty w jednym naborze. Trzeci bądź kolejny formularz aplikacyjny nie będzie podlegać ocenie.

16. W ramach projektu chcę prowadzić 2 koła pozalekcyjne, czy mogę to opisać w jednym formularzu aplikacyjnym?

Na każdy grant trzeba wypełnić osobny formularz aplikacyjny. Chcąc prowadzić dwa koła pozalekcyjne, a tym samym otrzymać dwa granty, należy wypełnić dwa formularze aplikacyjne. Grantobiorca, który w jednym formularzu opisze koncepcję prowadzenia dwóch kół otrzyma tylko jeden grant.

DRUGI ETAP UBIEGANIA SIĘ O GRANT:

17. Otrzymałem/am maila o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu ubiegania się o grant w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, co dalej?

Zaloguj się do Generatora Wniosków https://generator.cmi.edu.pl/ i wypełnij Wniosek drugiego etapu. W tym formularzu do uzupełnienia będą następujące informacje:

 • nr wyodrębnionego rachunku bankowego,
 • skany poświadczeń wcześniej wskazanych kompetencji.
18. Czym jest wyodrębniony rachunek bankowy?

Wyodrębniony rachunek bankowy to nowy rachunek osobisty lub subkonto do już posiadanego konta osobistego, założone przez Grantobiorcę specjalnie na potrzeby realizacji grantu CMI. Istotny jest fakt, że wszystkie transakcje prowadzone na tym koncie muszą dotyczyć wyłącznie operacji związanych z realizacją grantu. Inne wpływy (uznania rachunku) aniżeli transze z przyznanego grantu są niedopuszczalne. Właścicielem lub współwłaścicielem rachunku wskazanego we Wniosku jest Grantobiorca. W przypadku utworzenia subkonta, musi ono działać jak osobny rachunek, aby była możliwość wykonywania z niego przelewów. W przypadku gdyby założenie i / lub prowadzenie konta lub subkonta było płatne, koszty prowadzenia konta można pokryć z grantu.

WAZNE: Wyodrębniony rachunek bankowy to rachunek Grantobiorcy (osoby fizycznej) a nie szkoły.

19. Czy wystarczy utworzyć subkonto do rachunku osobistego?

Tak. Najważniejsze jest jednak, aby Grantobiorca był właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego oraz aby prowadzić na nim wyłącznie transakcje związane z realizacją grantu.

20. Czy wskazany przeze mnie rachunek bankowy może być kontem małżeńskim?

Tak. Należy być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego. Nie należy jednak zapominać, że wszystkie transakcje prowadzone w ramach wskazanego rachunku muszą być związane z realizacją grantu.

21. Czy do grantu ma być podany nr konta mój czy szkoły?

Musi być podany rachunek Grantobiorcy, grant otrzymuje Grantobiorca nie szkoła.

22. Jeżeli będę realizować 2 granty, to czy muszę zakładać 2 oddzielne konta?

Tak. Dla każdego grantu konieczny jest osobny wyodrębniony rachunek.

23. Co mam rozumieć jako „skany poświadczeń”?

Wymienione we Wniosku w pierwszym etapie ubiegania się o grant kompetencje należy teraz poświadczyć stosownymi dokumentami (ich skanami lub zdjęciami). Przykłady poświadczeń:

 • dyplom,
 • certyfikat ukończenia kursu,
 • oświadczenie Dyrektora Szkoły,
 • inne formy wskazujące na posiadane kompetencje.
24. W jakich formatach mogę załączać poświadczenia?

Generator Wniosków przyjmuje formaty takie jak: pdf, jpg/jpeg, gif, png, bmp, tif o maksymalnym rozmiarze 2 MB.

25. Nie wpisałem/am we wniosku wnioskowanej kwoty grantu. Kiedy będzie możliwe uzupełnienie tej informacji?

Komisja Przyznająca Granty uchwaliła, że wszystkim osobom, które nie podały kwoty grantu, o jaką wnioskowały, zostanie przyznane maksimum: 800 zł brutto miesięcznie.

26. Kiedy należy przekazać Umowę o współpracy (między szkołą a Politechniką Łódzką) oraz Umowę o powierzenie Grantu?

Obie umowy zostaną zawarte w trakcie pierwszego Zjazdu stacjonarnego:

 1. Umowa o powierzenie grantu zostanie przekazanie Grantobiorcy do podpisania na pierwszym spotkaniu. Grantobiorca, po podpisaniu, jeden egzemplarz zwraca i oficjalnie zaczyna realizację Grantu. Gratulacje !
 2. Umowa o współpracy (między szkołą a Politechniką Łódzką) musi zostać wydrukowana w kolorze i podpisana niebieskim długopisem w dwóch egzemplarzach. Na Umowie współpracy wymagany jest podpis Osoby upoważnionej do reprezentowania placówki / szkoły, w której będzie prowadzone kółko informatyczne. Podpisana Umowa w dwóch egzemplarzach musi zostać dostarczona przez Grantobiorcę na pierwsze zajęcia stacjonarne.

REALIZUJĘ GRANT

SZKOLENIA DLA GRANTOBIORCÓW:

1. Gdzie będą odbywały się szkolenia?

Szkolenia dla nauczycieli – w formie stacjonarnej – odbywać się będą na jednej z 5 Uczelni technicznych będących Partnerem w Projekcie (Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie), niewykluczone jednak, że zajęcia będą się również odbywać w filiach. Szkolenia zdalne realizowane będą online.

2. Ile trwa szkolenie?

Niezależnie od ilości realizowanych grantów, szkolenie odbywa się jedno i tylko jeden raz - w pierwszym roku realizacji grantu. Jeśli Grantobiorca zdecydują się na udział w kolejnych edycjach programu, nie odbywa kolejny raz szkolenia.

3. Ile trwa szkolenie?

Szkolenie trwa dwa semestry - łącznie 288 h. W każdym semestrze zorganizowane zostaną 3 zjazdy stacjonarne w formule weekendowej i 6 e-lerningowych. Dodatkowo uczestnicy będą mieli swobodny dostęp online do materiałów dla siebie i dla uczniów oraz możliwość konsultacji i wsparcia ze strony ekspertów.

4. Czy szkolenia dla osób prowadzących koła informatyczne odbywają się równolegle do prowadzenia zajęć z uczniami?

Osoba prowadząca koło informatyczne, której przyznany został grant, rozpoczyna zajęcia z uczniami po zakończeniu pierwszego stacjonarnego zjazdu szkoleniowego. Podczas tego szkolenia uczestnikom zostanie przekazana niezbędna wiedza, aby rozpocząć realizację programu koła. Dodatkowo uczestnicy będą w stałym kontakcie z osobami wspierającymi ich działania w ramach projektu CMI (poprzez tzw. mentoring, konsultacje) i będą w stałym procesie szkoleniowym (w sumie w ciągu roku będzie to 288 godzin zajęć stacjonarnych i online).

5. Czy muszę koniecznie odbywać szkolenia?

Jednym z zadań Grantobiorców jest uczestnictwo w obowiązkowym cyklu szkoleniowym (288h). Udział w kompleksowym programie szkoleniowym zapewnia podniesienie posiadanych przez Grantobiorców kompetencji. Naprawdę warto!

6. Jak wygląda sprawa ze szkoleniami stacjonarnymi - dojazd, nocleg, wyżywienie - czy będą pokryte przez projekt?

Podczas szkoleń stacjonarnych zapewnione jest wyżywienie. Dojazd oraz nocleg w trakcie obowiązkowych zajęć stacjonarnych można pokryć z grantu.

7. Czy treści w zakresie programowania mogą być dowolne, czy w jakiś sposób będą narzucone przez Operatora?

Zakres szkoleń z programowania będzie korespondował z zakresem merytorycznym szkoleń dla nauczycieli oraz z odpowiednią tematyką zadań w konkursach i zawodach stałych dla uczniów.

8. Jakich języków programowania będę się uczył i czy zależą one od poziomu nauczania?

Podczas szkoleń będą prezentowane języki C++ i Python (dla klas starszych) oraz Scratch (dla najmłodszych, tzn. dla klas IV – VI Szkoły Podstawowej). Każdy Grantobiorca będzie miał szansę zapoznania się ze Scratchem i przynajmniej jednym z pozostałych dwóch języków. Opanowanie języków C++ i Python istotnie wesprze proces dydaktyczny oraz ułatwi automatyczną weryfikację rozwiązań zadań testowych w trakcie zawodów i konkursów.

9.  W ramach szkoleń dla Grantobiorców poza zajęciami stacjonarnymi będą odbywać się także zajęcia e-learningowe. Czy będę zobowiązywany/a brać udział w zajęciach e-learningowych w określonych godzinach, czy będę miał/a dostęp do platformy e-learningowej i materiałów o dowolnej porze?

Lekcje e-learningowe będą dostępne/widoczne na Platformie CMI przez cały czas trwania 2-semestralnego szkolenia dla Grantobiorców. Pewne typy zajęć, np. webinaria, będą prowadzone „na żywo” o określonej porze i do takiego udziału w nich w czasie rzeczywistym zachęcamy, gdyż to pozwoli na interakcję z osobą prowadzącą i innymi Grantobiorcami. Jednak dostęp do nagrania będzie możliwy także w późniejszym terminie. Z kolei na zrealizowanie zadań w ramach szkoleń online opracowanych przez trenerów/ekspertów Grantobiorcy będą mieli przedział czasowy 1-2 tygodnie.

10. Czy w ramach zajęć e-lerningowych mam dostęp tylko do zajęć ze swojej uczelni, czy również do innych?

Każdy Grantobiorca ma dostęp jedynie do materiałów uczelni, na której odbywa szkolenie oraz dodatkowo do materiałów dostępnych dla wszystkich.

11. Czy mogę jeden zjazd stacjonarny zrobić na innej uczelni niż ta, do której zostałem przypisany?

Jeśli Grantobiorca z przyczyn od niego niezależnych nie może zrealizować zjazdu na swojej uczelni może to zrobić na innej, tylko musi zgłosić potrzebę takiej zmiany na adres Biura Projektu biuro@cmi.edu.pl.

12. Wg. jakich kryteriów Grantobiorcy są przydzielani do grup?

Przydział został dokonany w zależności od zasad, jakie przyjęły poszczególne uczelnie. Na niektórych Grantobiorcy wypełniali ankiety i składali pisemne deklaracje podczas inauguracji, na innych na podstawie deklaracji etapu edukacyjnego z formularza aplikacyjnego.

13. Kto potwierdza obecność na zajęciach dla Grantobiorców w trakcie zjazdów?

Obecność Grantobiorców na szkoleniach stacjonarnych potwierdzają trenerzy/eksperci.

Realizacja szkoleń w formie e-learningu jest aktualizowana przez system informatyczny.

14. Czy muszę wziąć udział wszystkich zajęciach/zjazdach stacjonarnych ?

Warunkiem rozliczenia grantu jest uczestnictwo w cyklu szkoleniowym zorganizowanym przez Operatora osiągając co najmniej 80% frekwencję zjazdów stacjonarnych oraz 100% frekwencję szkoleń on-line.

Szkolenie stacjonarne to łącznie 12 dni - 6 dni w semestrze zimowym i 6 dni w semestrze letnim. W praktyce więc można mieć w sumie 2 dni nieobecności, aby uzyskać 80% frekwencję.

15. Nie mogę być na jednym zjeździe stacjonarnym, czy mogę to jakoś odrobić?

Grantobiorca, który nie może być obecny na zjeździe stacjonarnym na swojej uczelni, może go zaliczyć na innej uczelni. Ponadto dopuszczalna jest absencja podczas jednego dnia zjazdowego w każdym semestrze.

16. Mam zwolnienie lekarskie/ długotrwałą przerwę w pracy. Jak odrobić udział w zajęciach ?

Informację o zwolnieniu lekarskim należy przesłać zarówno do operatora (Politechnika Łódzka) na adres biuro@cmi.edu.pl lub anna.szulc@p.lodz.pl oraz do koordynatora uczelni, na której odbywa się szkolenie. Sposób odrobienia/zaliczenia zajęć należy uzgodnić bezpośrednio z koordynatorem danej uczelni.

17. Jak dowiem się o zjazdach e-lerningowych, kiedy się odbywają, kiedy muszę je zaliczyć?

Terminy zjazdów wraz z harmonogramami zamieszczane są na stronie cmi.edu.pl. Zachęcamy również do regularnego zaglądania na platformę, gdzie także się one znajdują. Poza zajęciami do zrealizowania znajduje się tam również forum wymiany doświadczeń.

18. Jak zaznaczana jest obecność na zjazdach online?

Obecność na zajęciach e-learningowych zaznacza się automatycznie poprzez wejście do poszczególnych aktywności w danych sekcjach. Za uzyskanie kompletu aktywności w kursie, którym jest zjazd, uzyskuje się odznakę. Podczas jednego semestru Grantobiorca otrzyma 9 odznak – za każdy zjazd (stacjonarny i e-learningowy) po jednej.

19. Czy udział w konsultacjach wskazanych przez uczelnie jest obligatoryjny ?

Nie. Trenerzy dostępni są dla Grantabiorców we wskazanym czasie. Można skorzystać z możliwości konsultacji, ale nie trzeba.

KÓŁKA INFORMATYCZNE:

20. Na jakich urządzeniach będą prowadzone zajęcia z uczniami w ramach kół informatycznych?

Co do zasady grupa uczniów na kole informatycznym pracuje na sprzęcie, który dostępny jest w szkole lub innej placówce, w której zajęcia się odbywają. Placówka udostepniająca pomieszczenia do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach Umowy o współpracy z Politechniką Łódzką gwarantuje również zaplecze techniczne dla Grantobiorców.

Podczas szkoleń stacjonarnych w Uczelniach Wyższych Grantobiorcy będą korzystać ze sprzętu tychże instytucji.

Istnieje możliwość - po wcześniejszym umówieniu się i w miarę dostępności - skorzystania z zasobów Uczelni realizujących projekt.

W ramach projektu CMI każdy nauczyciel otrzyma także zestaw pakietów dydaktycznych (płytki mechatroniczne) do realizacji zajęć z uczniami, szczególnie w ramach grantu projektowego.

21. Czy można grupować zajęcia?

W ramach pojedynczego grantu, osoba prowadząca realizuje zajęcia w grupie od 8 do 12 uczniów, co do zasady 1 raz na tydzień. Również Umowa o współpracy z Placówką gwarantuje taką dyspozycyjność pomieszczenia do realizacji kółka informatycznego. W przypadku grupowania zajęć (ale nie rekomendujemy grupowania więcej niż 4 godzin lekcyjnych jednocześnie), Grantobiorca będzie musiał to uzgodnić z Osobą uprawnioną do reprezentowania placówki i zgłosić Operatorowi.

22. Czy płytki do zajęć z robotyki będą takie same dla każdego poziomu?

Zestawy robotyczne nie będą takie same dla wszystkich trzech (3) poziomów edukacyjnych. Język programowania C/C++/Python możliwy będzie do zastosowania na wszystkich poziomach podczas realizacji projektów z robotyki. Użycie języka Scratch będzie z pewnością ograniczone do realizacji prostszych projektów w szkołach podstawowych.

Planowane jest, aby w każdym zestawie znalazły się elementy, które pozwolą na realizację dwóch typów zagadnień:

 • projekt i budowa "inteligentnego/automatycznego" systemu reagującego na zaistniałą sytuację, np.: system podlewania kwiatków, inteligentny dom - sterowanie oświetleniem, dostępem do domu, bezpieczeństwo, czy sterowanie np. ruchem ulicznym,
 • budowa platformy jezdnej/robota, którego zadaniem będzie poruszanie się w określonym środowisku i wykonywaniu pewnych zadań - przejazd przez labirynt, przeniesienie obiektów z punktu A do punktu B itp.
23. W jaki sposób będzie dokumentowane prowadzenie kółek?

W okresie trwania grantu Grantobiorca zobowiązany będzie do złożenia dwóch (2) Protokołów częściowych z realizacji grantu (do rozliczenia I i II transzy zaliczkowej grantu) oraz Protokołu końcowego z realizacji grantu po zakończeniu grantu w terminie nie dłuższym niż wskazany w Umowie o powierzenie grantu. Protokoły z realizacji grantu stanowią Załącznik nr 3 do Umowy o powierzenie grantu (patrz: Dokumenty grantowe).

W Protokołach z realizacji grantu Grantobiorca zobowiązany będzie do wykazania między innymi:

 • Kwoty kosztów i wydatków, które poniósł wraz z krótkim ich opisem, z wykorzystaniem Załącznika nr 3 do Umowy o powierzenie grantu,
 • Listy przeszkolonych uczestników kółka informatycznego,
 • Krótkiego opisu z realizacji kółek informatycznych wraz z załączonymi konspektami do przeprowadzonych zajęć.
24. Jakiego rodzaju algorytmika będzie na kółkach?

Jednym z założeń projektu jest przygotowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju zawodach programistycznych, a także olimpiadach informatycznych (m.in. OI, OIG). W związku z tym rodzaje problemów i zagadnień algorytmicznych poruszanych w projekcie CMI będą w pewnej mierze zbieżne z zakresem tematycznym zadań, jakie będzie można spotkać w tych zawodach/olimpiadach.

Podczas szkoleń dla Grantobiorców zostaną zaprezentowane:

 • Ciągi rekurencyjne,
 • Programowanie dynamiczne,
 • Wprowadzenie do teorii grafów i drzew oraz grafowe algorytmy optymalizacyjne,
 • Elementy geometrii obliczeniowej,
 • Arytmetyka wielokrotnej precyzji,
 • Algorytmy tekstowe.

W oparciu o powyższe zagadnienia będą opracowywane zajęcia na kółka informatyczne.

25. Realizuję 2 koła pozalekcyjne, ile zestawów robotycznych otrzymam?

Grantobiorca otrzyma od operatora jeden zestaw robotycznych, niezależnie od ilości realizowanych grantów. Przekazanie zestawu następuje na podstawie protokołu przekazania podpisywanego przez Operatora i Grantobiorcę.

26. Chcę prowadzić koło w ramach grantu w kolejnej edycji, czy otrzymam nowy zestaw robotyczny?

Nie, Grantobiorca otrzymuje jeden zestaw robotyczny do wykorzystania także w kolejnych edycjach programu grantowego.

27. Co należy zrobić z zestawem robotycznym po zakończeniu udziału w projekcie CMI?

Grantobiorca po zakończeniu swojej przygody w projekcie CMI przekazuje zestaw robotyczny placówce, w której realizował zajęcia pozalekcyjne. Jeśli prowadził więcej niż jedno koło w kilku szkołach, do decyzji Grantobiorcy należy, której placówce powierza zestaw robotyczny.

28. W formularzu aplikacyjnym zaznaczyłem, że chcę prowadzić kółko dla klas 4-6. Czy mogę to zmienić? Czy muszę to zmieniać w formularzu?

Można to zmienić i nie trzeba tego zaznaczać w formularzu. W momencie przystąpienia do realizacji grantu Grantobiorca ostatecznie decyduje w jakiej grupie wiekowej będzie prowadził zajecia.

29. Gdzie znaleźć jak dodać listę obecności?

Instrukcję jak dodać listę obecności można zaleźć na platformie w kursie: Sprawy organizacyjne CMI

30. Kto wprowadza listę uczniów na platformie?

Grantobiorca zgłasza uczniów, korzystając z formularza zamieszczonego na platformie oraz w zakładce “Tworzenie kółek” na stronie cmi.edu.pl. Następnie wysyła ją na adres: helpdesk@cmi.edu.pl Mając utworzone konta uczniów na platformie, może stworzyć własną listę obecności (instrukcja dostępna na platformie) dla każdego spotkania w ramach kółka informatycznego.

31. Czy możliwe jest uzupełnianie obecności wstecz, np. nie było internetu, zajęcia nie odbywały się w budynku szkoły.

Tak, jest taka możliwość.

32. Ile zajęć z uczniami muszę zrealizować?

Grantobiorca musi zrealizować 48 godzin lekcyjnych zajęć w ciągu 8 miesięcy w dowolnej konfiguracji, z możliwością łączenia. W przypadku organizowania wycieczki tematycznej lub np. nocy kodowania należy sumować realny czas aktywności, odliczając dojazd i przerwy.

33. Co jeśli kółko mam zaplanowane w dzień, który będzie wolny (np. z powodu święta), czy muszę je odrabiać?

Grantobiorca może odrobić te zajęcia w dowolny inny dzień, lub zblokować zajęcia w kolejnym terminie kółka. Ważne jest aby zrealizował w ciągu 8 miesięcy 48 godzin lekcyjnych zajęć.

34. Kiedy będą zawody dla uczniów?

Szacowane terminy są następujące:

 • I etap (lokalny): pierwsza połowa marca
 • II etap (regionalny): druga połowa kwietnia
 • Finał: druga połowa maja
35. Jaki jest zakres tematyczny zawodów?

Klasy IV-VI: Podstawowe konstrukcje programistyczne, zmienne, stałe, przypisania, operacje arytmetyczne, operacje we/wy, pętle, wyrażenia warunkowe, a także metody budowania i przetwarzania tablic jednowymiarowych (wyszukiwanie elementów maksymalnych, minimalnych itd.).

Klasy VII-VIII: W tej grupie planowany jest przejściowy zakres tematyczny, związany z doskonaleniem podstawowych umiejętności programistycznych i jednoczesnym rozwojem umiejętności konstrukcji niebanalnych algorytmów i wykorzystania złożonych struktur danych. Podczas zawodów mogą się tu zatem pojawić zadania o pośrednim poziomie trudności - w stosunku do klas IV-VI oraz szkół ponadpodstawowych.

Szkoły ponadpodstawowe: Cały zakres materiału, obejmujący złożone struktury danych (w tym tablice wielowymiarowe, drzewa, grafy) i algorytmy operujące na tych strukturach. Zadania rozwiązywane na zawodach będą weryfikować zarówno umiejętność implementacji znanych algorytmów (np. przeszukiwania drzew i grafów), jak i umiejętność konstrukcji własnych metod rozwiązania postawionych problemów, ich krytycznej oceny i oszacowania złożoności obliczeniowej.

36. Czy jest jakiś zakres programowy kół dla uczniów, który jest wymagany do realizacji lub rekomendowany?

Nie, nie ma ściśle wyznaczonego zakresu programowego. Zajęcia z uczniami mają stymulować rozwój myślenia komputacyjnego i umiejętności w zakresie programowania i algorytmiki, pobudzać wyobraźnię i dawać inspirację do rozwoju dla uczniów w różnym wieku, o różnym poziomie przygotowania, o różnym doświadczeniu i umiejętnościach. W związku z tym zakres programowy musi być dobierany przez nauczyciela indywidualnie, w oparciu o rozpoznanie potrzeb i aktualnych możliwości uczniów.

37. Czy zajęcia w ramach CMI mogą być prowadzone w czasie lekcji?

Nie, koła informatyczne prowadzone w ramach CMI są zajęciami pozalekcyjnymi

39. Czy jest możliwość prowadzenia kółka informatycznego w ramach CMI w weekendy?

Tak, jest taka możliwość. Najważniejsze, aby zajęcia miały charakter zajęć pozalekcyjnych

FINANSE, KONTROLA ORAZ ROZLICZENIE GRANTU:

40. Grant 800 zł jest dopłatą do kursów czy kosztem całościowym?

Udział w projekcie CMI jest bezpłatny. Szkolenia w ramach projektu CMI są bezpłatne dla osób realizujących grant. Tak samo jak dostęp do materiałów i wsparcia eksperckiego.

Grant jest przeznaczony bezpośrednio dla osób prowadzących koła informatyczne uczniów w ramach Grantu, z przeznaczeniem na realizację tych zajęć.

41. Na co można przeznaczyć grant?

Grant można przeznaczyć na wydatki związane z realizacją celów projektu, czyli podniesieniem kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne oraz aktywizacją młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzaniem kreatywności oraz promowaniem współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

W praktyce oznacza to, że Grantobiorca środki może przeznaczyć między innymi na:

 • koszty związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych (np. dojazd, nocleg, wyżywienie)
 • koszty związane z prowadzeniem kółek, np. dojazd, wyżywienie, nagrody dla uczniów,
 • zakup prenumeraty naukowej, książek,
 • zakup oprogramowania, licencji, aplikacji,
 • zakup zestawów edukacyjnych, np. Lego,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych,
 • usługa druku 3D, kserograficzna,
 • zakup części rozszerzających zestawy robotyczne – pod warunkiem, że nie są sprzętem teleinformatycznym,
 • zakup biletów wstępu oraz komunikacji publicznej w związku z wystawą tematyczną/ na wejście do instytucji/ośrodków związanych z tematyką kół
 • udział w konferencji tematycznej,
 • dodatkowe kursy np. z języka angielskiego, nowoczesnych metod nauczania, programowania,
 • koszty związane z prowadzeniem konta bankowego, np.: opłata za prowadzenie konta, wydanie karty płatniczej etc.

Koszty wymienione powyżej są jedynie podpowiedzią, a nie katalogiem zamkniętym i nie należy jej tak interpretować. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl

Zgodnie z dokumentami konkursowymi kosztem kwalifikowalnym w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych / kółek informatycznych dla uczniów, Grantobiorcy rozliczani będą z rezultatów prowadzonych zajęć.

42. Na co nie mogę przeznaczyć grantu?

W projekcie są trzy koszty niekwalifikowalne:

 • wynagrodzenie dla grantobiorcy za realizację projektu
 • sprzęt teleinformatyczny,
 • badania przesiewowe dla uczniów

Grantobiorca dokonuje oceny swoich potrzeb w zakresie prowadzenia kółek informatycznych, jednak powyższe wydatki są bezwzględnie niedozwolone.

43. Prowadzę działalność o charakterze edukacyjnym i mógłbym wystawić fakturę za prowadzenie zajęć. Czy będzie to możliwe?

Nie jest możliwe wystawienie faktury za prowadzenie zajęć. Ponadto Grantobiorca zawierając umowę o powierzenie grantu składa oświadczenie o kwalifikowalności VAT. W treści oświadczenia deklaruje, iż nie będzie odzyskiwać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

44. Kiedy rozliczę całkowitą kwotę grantu?

Po zakończeniu realizacji zadań objętych Grantem, w szczególności koła pozalekcyjnego dla młodzieży (48 godzin lekcyjnych w ciągu 8 miesięcy) Grantobiorca składa Operatorowi Protokół końcowy z realizacji grantu. Protokół jest weryfikowany przez Operatora, a po jego akceptacji zostaje wypłacona ostatnia transza grantu (w formie refundacji). Protokół końcowy należy złożyć najpóźniej w czerwcu.

45. Co się stanie, jeśli w trakcie realizowania projektu zachoruję zajdę w ciążę lub i nie będę mogła dokończyć prowadzenia zajęć w danym roku?

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie. Ciąża lub długotrwała choroba nie wykluczają kontynuowania realizacji grantu w innym terminie.

Informację o zwolnieniu lekarskim należy przesłać zarówno do operatora (Politechnika Łódzka) na adres biuro@cmi.edu.pl lub anna.szulc@p.lodz.pl oraz do koordynatora uczelni, na której odbywa się szkolenie. Sposób odrobienia/zaliczenia zajęć należy uzgodnić bezpośrednio z koordynatorem danej uczelni.

46. Jeżeli nauczyciel zrezygnuje z realizacji grantu w pewnym momencie, to czy musi zwracać pieniądze za zajęcia, które się odbyły?

Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu Grantu w przypadku niewywiązywania się z realizacji Umowy o powierzenie grantu, w szczególności wykorzystania środków niezgodnie z celami Grantu.

Grantobiorcy, którzy nie osiągną wskaźnika realizacji Grantu tj., nie przeszkolą minimalnej liczby 8 uczestników, zobligowani będą do zwrotu proporcjonalnej wysokości Grantu. Przeszkolenie 4 lub mniej uczestników, zobowiązuje Grantobiorców do zwrotu pełnej wysokości Grantu.

47. Jak rozliczyć grant?

Grantobiorca rozlicza grant poprzez wypełnienie i przekazanie Operatorowi Protokołu z Realizacji Grantu (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu) oraz Oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu (załącznik nr 4 do umowy) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy).

48. Czy Grantobiorcy muszą przesyłać Operatorowi faktury/rachunki?

Nie. Grantobiorcy zobowiązani są gromadzić dokumenty finansowo-księgowe (faktury, rachunki, bilety komunikacji, KP, etc.) oraz prowadzić wewnętrzną księgowość w postaci prostego pliku Excel (nr rachunku lub faktury; data wydatku; kwota brutto wydatku; krótki hasłowy opis) ale nie przesyłają ich do Operatora na żadnym etapie realizacji Grantu.

Dokumenty księgowe mogą być weryfikowane podczas wizyt monitorujących. Należy je przechowywać do 31.12.2028 roku.

49. Do kiedy muszę złożyć sprawozdanie finansowe z realizacji grantu, jakie są terminy rozliczenia poszczególnych transz grantu?

Protokół z częściowej realizacji grantu (zał. Nr 3 do umowy o powierzenie grantu) można złożyć w dowolnym czasie, jednak nie później niż po 3 miesiącach od daty zawarcia umowy o powierzenie grantu (data widniejąca na 1-szej stronie umowy).

Integralną częścią protokołu z realizacji grantu jest także załącznik nr 4 do umowy, czyli oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem.

Protokół końcowy z realizacji grantu należy przedłożyć po zakończeniu realizacji zadań objętych Grantem (w szczególności zrealizowaniu koła pozalekcyjnego z uczniami)

50. Jak rozliczyć koszty przejazdów samochodem prywatnym (paliwo)?

Wszystkie wydatki muszą być poparte dokumentem finansowo-księgowym (paragon/rachunek/faktura) - ta zasada dotyczy także kosztów paliwa.

Rozliczenia można dokonać na jeden z dwóch sposobów:

 1. Pierwszy sposób to tzw. kilometrówka - można oszacować koszty przejazdu wg metody: liczba kilometrów razy urzędowa stawka za km (aktualnie 0,8358 zł/km przy samochodach, w których pojemność silnika jest większa niż 900 cm3), na kwotę, która wyszła trzeba mieć pokrycie w dokumentach księgowych (paragon, faktura imienna).
 2. Drugim sposobem do wyliczenia takiego kosztu jest przeliczenie: spalania samochodu na kilometr przemnożony przez dystans tam i z powrotem. I zasada taka sama jak powyżej - na kwotę, która wyjdzie trzeba mieć pokrycie w dokumentach księgowych.
51. Od kiedy można rozliczać wydatki?

Wydatki kwalifikowalne w I edycji CMI są od 01.08.2019 do 30.06.2020. W II edycji rozpocznie się okres kwalifikowalności od 01.07.2020 tak, aby Grantobiorcy chcący kontynuować projekt mieli ciągłość rozliczeniową.

52. Czy wystarczy do rozliczenia paragon, czy potrzebna jest Fv? Na kogo ma być wystawiona na mnie czy na szkołę?

Wystarczy paragon. W przypadku faktury, musi być ona wystawiona na osobę fizyczną (Grantobiorcę).

53. Co to znaczy, że 3 transza jest transzą refundacyjną?

Oznacza to, że jest wypłacana po nadesłaniu końcowego Protokołu z realizacji grantu, czyli po zakończeniu wydatkowania. Aby wypłata III transzy została dokonana następuje weryfikacja prawidłowości wydatkowania grantu oraz wypełnienia przez Grantobiorcę następujących obowiązków: przeszkolenie minimum 8 uczniów (z frekwencją na kółkach min. 75%), zaliczenie zjazdów stacjonarnych z frekwencją min. 80% oraz zjazdów e-learningowych z frekwencją 100%, poprowadzenie 48 godzin lekcyjnych kółka informatycznego z uczniami i przygotowanie do każdego spotkania list obecności oraz konspektów.

54. Kiedy dostanę pierwszą transzę?

Pierwsza transza jest wypłacana po dwóch tygodniach od podpisania Umowy.

55. Kiedy otrzymam 2 transzę?

Druga transza zostanie wypłacona najpóźniej 14.01.2020 roku. Pod warunkiem nadesłania częściowego Protokołu z realizacji grantu do 30.11.2019.

56. Kiedy otrzymam 3 transzę?

Po nadesłaniu końcowego Protokołu z realizacji grantu. Aby wypłata III transzy została dokonana następuje weryfikacja prawidłowości wydatkowania grantu oraz wypełnienia przez Grantobiorcę następujących obowiązków: przeszkolenie minimum 8 uczniów (z frekwencją na kółkach min. 75%), zaliczenie zjazdów stacjonarnych z frekwencją min. 80% oraz zjazdów e-learningowych z frekwencją 100%, poprowadzenie 48 godzin lekcyjnych kółka informatycznego z uczniami i przygotowanie do każdego spotkania list obecności oraz konspektów.

57. Czy zagraniczne zakupy są kosztem kwalifikowalnym?

Tak, jeśli nie jest to zakup sprzętu teleinformatycznego. Zakupy opłacane w obcej walucie należy przeliczać zgodnie z kursem walut NBP z dnia uiszczenia zapłaty.

58. Jakie dokumenty muszę złożyć, żeby dostać II transzę?

Wyłącznie częściowy Protokołu z realizacji grantu, który musi zostać nadesłany do Biura Partnera wiodącego do dnia 30.11.2019 roku.

59. Kto przeprowadza kontrolę Grantobiorców?

Przedstawiciele uczelni, do której został przypisany Grantobiorca. Wizyty monitorujące będą zapowiadane z około 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem. Odbędą się jedynie u 10% Grantobiorców.

DOKUMENTY:

60. Kiedy i jakie dokumenty powinienem wypełnić i odesłać?

Informacji o tym, jakie dokumenty należy odesłać można znaleźć w zakładce “Mapa Grantobiorcy” na stronie cmi.edu.pl

61. Czy obowiązkowe jest podpisanie przez rodzica zgody na udostępnienie wizerunku dziecka?

Zgoda na udostępnienie wizerunku nie jest obowiązkowa, jednak trzeba pamiętać, aby nie udostępniali Państwo wizerunku dziecka np. w social mediach oraz poinformowali Operatora o tym fakcie np. podczas zawodów dla uczniów.

62. Czy podanie numeru PESEL rodzica jest obowiązkowy?

Nie jest obowiązkowy nr PESEL ani rodzica, ani dziecka.

63. Jakie dokumenty i jak długo powinien przechowywać grantobiorca?

Umowę o powierzenie grantu oraz dowody zakupu w terminie do 31.12.2028 roku. Wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem uczniów w kółku informatycznym Grantobiorca przesyła do Biura Projektu, gdzie są one przechowywane.