Publikacje publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. „ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH" 5/2019/US

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. „ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH" 5/2019/US

by Administrator CMI -
Number of replies: 0

Informacje wstępne
Zamawiający Poitechnika Łódzka ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź e-mail: beata.sujka@p.lodz.pl, adres strony internetowej: www.zp.p.lodz.pl

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (POPC.03.02.00-00.0002/18-00), w ramach działania 3.2 „Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020. 

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp". Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.