Mapa grantobiorcy

od 01.08.2019
do 31.09.2019
Podpisanie Umowy o powierzenie grantu

Odesłanie podpisanego egzemplarza przez Kwestor Politechniki Łódzkiej oraz Kierownika Projektu CMI nastąpi najpóźniej do 15 października 2019

Podpisanie Umowy o współpracy

Odesłanie podpisanego egzemplarza przez Kwestor Politechniki Łódzkiej oraz Kierownika Projektu CMI nastąpi najpóźniej do 15 października 2019

od 26.08.2019
do 31.01.2020
Pierwszy semestr szkoleń stacjonarnych

Harmonogram zjazdów stacjonarnych zostanie wkrótce zamieszczony.

Pierwszy semestr szkoleń e-learningowych

Harmonogram zjazdów e-learningowych zostanie wkrótce zamieszczony.

od 15.09.2019
do 15.10.2019
Tworzenie kółek informatycznych

Wszelkie informacje znajdziesz na stronie "Tworzenie kółek - dokumenty".

Zbieranie dokumentów od Uczniów

Od każdego ucznia powinieneś zebrać:

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym,
 • Zgodę na upowszechnienie wizerunku ucznia,
 • Zgłoszenie oraz zgodę na udział ucznia w kółku informatycznym.

Wszystkie dokumenty (wydrukowane w kolorze i podpisane niebieskim długopisem) odeślij jak najszybciej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Biura Projektu Partnera Wiodącego:
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 14)
ul. Stefanowskiego 18/22, pokój 14
90-924 Łódź

do 31.10.2019
Odroczenie składania Załącznika nr 2 (Harmonogramu rzeczowo-finansowego)

Politechnika Łódzka wystąpiła do CPPC o usunięcie Załącznika nr 2 z Umowy o powierzenie grantu. W związku z tym termin złożenia załącznika został odroczony.

do 30.10.2019
Odesłanie dokumentów od Uczniów

Informacje dotyczące potrzebnych dokumentów dla uczniów znajdziesz na stronie "Tworzenie kółek - dokumenty".

Odesłanie Załączników 5, 6, 8 (do Umowy o powierzenie grantu)

Poniżej znajdziesz przykładowo wypełnione dokumenty do Umowy o powierzenie grantu:

do 30.11.2019
Przesłanie wersji papierowej częściowego Protokołu z realizacji grantu (Załączników nr 3 i 4 do Umowy o powierzenie grantu)

Poniżej znajdziesz przykładowo wypełnione dokumenty do Umowy o powierzenie grantu:

do 14.01.2020
Wypłata drugiej transzy Grantu, po zatwierdzeniu częściowego Protokołu z realizacji grantu

Druga transza Grantu (zaliczkowa) w wysokości 2112 zł brutto zostanie wypłacona w terminie 14 dni od złożenia przez Grantobiorcę i po zaakceptowaniu przez Operatora Protokołu z częściowej realizacji grantu (Załącznik nr 3) wraz z Załącznikiem nr 4, w okresie nie późniejszym niż 14 stycznia 2020 roku.

do 30.06.2020
Wypłata trzeciej transzy (refundacyjnej) Grantu, po zatwierdzeniu końcowego Protokołu z realizacji grantu i rozliczeniu wskaźników Projektu

Trzecia transza Grantu (refundacyjna) w wysokości max. 2176 zł brutto zostanie wypłacona w terminie 14 dni od złożenia w wersji papierowej przez Grantobiorcę i po zaakceptowaniu przez Operatora końcowego Protokołu z realizacji grantu (Załącznik nr 3) wraz z Załącznikiami 4 i 7. Dodatkowo Grantobiorca jest zobowiązany do rozliczenia się z: udziału w szkoleniu na jednej z Uczelni Partnerskich, przeszkolenia min. 8 uczniów w ramach kółek algorytmicznych

Zaliczenie szkolenia

Aby zaliczyć szkolenie w Uczelni Partnerskiej, należy zdobyć komplet odznak za zjazdy e-learningowe (12/12) oraz uzyskać co najmniej 80% frekwencję na zjazdach stacjonarnych.

Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć z uczniami

W celu potwierdzenia przeprowadzenia zajęć z uczniami, należy udokumentować 48 godzin lekcyjnych w postaci list obecności oraz konspektów. Listę obecności przygotowuje się jedną, zgodnie z instrukcją znajdującą się na Platformie CMI (str. 6). Konspekty w formie elektronicznej dodaje się do folderu na Platformie CMI, tak aby wszystko znajdowało się w jednym miejscu. Każdy Grantobiorca powinien przeszkolić min. 8 uczniów, którzy zdobyli min. 75% frekwencję.

Inauguracje na uczelniach partnerskich:

29.08.2020 Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska

05.09.2020 Politechnika Łódzka

12.09.2020 Politechnika Warszawska

19.09.2020 Politechnika Wrocławska

Podpisanie Umowy o powierzenie grantu
Podpisanie Umowy o współpracy

Dodatkowo, zabierzcie ze sobą 2 egzemplarze Umowy o współpracę podpisane przez osoby reprezentujące Placówkę, w której będziecie prowadzić kółko informatyczne.

Umowa o współpracy została wygenerowana automatycznie i można ją pobrać z generatora wniosków.

Po podpisaniu przez Kierownika Projektu CMI, 1 egzemplarz Umowy o współpracy zostanie do Was odesłany pocztą.

* Pamiętajcie proszę, aby rachunek był wyzerowany do czasu wypłaty I transzy grantu. Trzymajcie się zasady: „1 rachunek = 1 grant”. Jeżeli zaaplikowaliście pomyślnie o 2 granty, konieczne są 2 różne rachunki bankowe

od 14.09.2020
do 05.10.2020

*W zależności od daty zawarcia Umowy o powierzenie grantu

Wypłata pierwszej transzy Grantu (zaliczka)

Wypłata pierwszej transzy Grantu (zaliczka) stanowiącej 70% wartości grantu zostanie przelana na Wasz wyodrębniony na potrzeby projektu CMI rachunek bankowy w terminie 14 dniu od daty zawarcia Umowy o powierzenie grantu.

* Pamiętajcie, aby na ww. rachunku nie było żadnych środków.

od 29.08.2020
do 31.01.2021
Pierwszy semestr szkoleń

Harmonogram Pierwszego semestru szkoleń stacjonarnych i e-learningowych znajdziecie na Platformie CMI oraz na stronie CMI w zakładce: 

Informacje o szkoleniach
od 15.09.2020
do 31.10.2020
Tworzenie kółek informatycznych

Tworzenie kółek informatycznych - krok po kroku

KROK 2

Uzyskaj zgody na udział w kółku Ucznia od Rodzica / Opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisów na:


Zaznaczamy, że podpisanie Listy nr 1 - Zgłoszenie dziecka/podopiecznego do uczestnictwa w kółku informatycznym oraz Listy nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego jest obowiązkowe.

Podpisanie Listy nr 3 Zgoda na upowszechnienie wizerunku Ucznia (dobrowolne) nie jest obowiązkowe, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

Krok 3

Prześlijcie skan Załącznika nr 3 do Regulaminu wraz z plikiem Excel( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia (15 KB)) do Waszego Koordynatora Uczelnianego, w terminie do 31 października 2020 r. Adres mailowy koordynatora znajdziesz w zakładce Kontakt

Jeśli po 31.10.2020 do kółka dołączą nowi Uczniowie, jak najszybciej zaktualizujcie listę uczniów i prześlij ją ponownie do Koordynatora.

Oryginał Załącznika nr 3 do Regulaminu odeślijcie wraz z Protokołem końcowym z realizacji grantu (do 30.06.2021) na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul. Stefanowskiego 18/22, pokój 14
90-924 Łódź

Informacje i dokumenty związane z tworzeniem kółek znajdziesz też w zakładce: Tworzenie kółek - II edycja CMI
od 01.02.2021
do 06.06.2021
Drugi semestr szkoleń

Drugi semestr szkoleń CMI. Harmonogram Drugiego semestru szkoleń stacjonarnych i e-learningowych znajdziecie na Platformie CMI oraz na stronie CMI w zakładce: 

Informacje o szkoleniach - II edycja projektu

Grantobiorcy, którzy przystąpili do projektu CMI po raz pierwszy, na początku II sem. otrzymają zestawy robotyczne do wykorzystania podczas zajęć w ramach kółek projektowych w przyszłej edycji.

do 30.06.2021
Rozliczenie grantu

Rozliczenie grantu- krok po kroku

KROK 1

Zaliczenie cyklu szkoleniowego (dotyczy wyłącznie Grantobiorców przystępujących do CMI po raz pierwszy): Abyście zaliczyli cykl szkoleniowy na Uczelni Partnerskiej, powinniście zdobyć komplet odznak na platformie CMI (100% frekwencji podczas zjazdów e-learningowych) oraz uzyskać co najmniej 80% frekwencji na zjazdach stacjonarnych.

KROK 2

Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć z uczniami:

 1. Przeprowadźcie min. 48 godzin lekcyjnych potwierdzonych listą obecności oraz konspektami.
 2. Przygotujcie Listę obecności na zajęciach zgodnie z instrukcją znajdującą się na Platformie CMI (str. 6).
 3. Stwórzcie konspekty zajęć w formie elektronicznej dodając je do folderu na Platformie CMI.
 4. Aby rozliczyć 100% grantu. powinniście przeszkolić min. 8 uczniów, którzy zdobędą min. 75% frekwencji na prowadzonych przez Was kółkach.

KROK 3

Złóżcie Protokół końcowy z realizacji grantu wraz załącznikami. Całość należy przesłać na adres Biura Partnera Wiodącego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

Wypłata drugiej transzy grantu

KROK 4 - do 31.07.2021

Druga transza Grantu (refundacja) zostanie Wam wypłacona po zatwierdzeniu Protokołu końcowego z realizacji grantu wraz z załącznikami w terminie nie późniejszym niż 14 dni od pisemnej akceptacji.

Powodzenia! Zespół CMI

Inauguracje dla pierwszo rocznych grantobiorców:

28.08.2021 Akademia Górniczo-Hutnicza

04.09.2021 Politechnika Łódzka

11.09.2021 Politechnika Warszawska

18.09.2021 Politechnika Gdańska

25.09.2021 Politechnika Wrocławska

Podpisanie Umowy o powierzenie grantu
Podpisanie Umowy o współpracy

Dodatkowo, zabierzcie ze sobą 2 egzemplarze Umowy o współpracę podpisane przez osoby reprezentujące Placówkę, w której będziecie prowadzić kółko informatyczne. Pamiętaj aby na umowie znalazły się pieczątki dyrektora i placówki.

Umowa o współpracy została wygenerowana automatycznie i można ją pobrać z generatora wniosków.

Po podpisaniu przez Kierownika Projektu CMI, 1 egzemplarz Umowy o współpracy zostanie przekazany Wam podczas Inauguracji.

* Pamiętajcie proszę, aby rachunek był wyzerowany do czasu wypłaty I transzy grantu. Trzymajcie się zasady: „1 rachunek = 1 grant”. Jeżeli zaaplikowaliście pomyślnie o 2 granty, konieczne są 2 różne rachunki bankowe

od 13.09.2021
do 18.10.2021

*W zależności od daty zawarcia Umowy o powierzenie grantu

Wypłata pierwszej transzy Grantu (zaliczka)

Wypłata pierwszej transzy Grantu (zaliczka) stanowiącej 70% wartości grantu zostanie przelana na Wasz wyodrębniony na potrzeby projektu CMI rachunek bankowy w terminie 14 dniu od daty zawarcia Umowy o powierzenie grantu, pod warunkiem że operator będzie posiadał środki z Instytucji Pośredniczącej

* Pamiętajcie, aby na ww. rachunku nie było żadnych środków.

od 28.08.2021
do 31.01.2022
Pierwszy semestr szkoleń

Harmonogram Pierwszego semestru szkoleń stacjonarnych i e-learningowych znajdziecie na Platformie CMI oraz na stronie CMI w zakładce: 

Informacje o szkoleniach - III edycja projektu
od momentu podpisania umowy
do 31.10.2021
Tworzenie kółek informatycznych

Tworzenie kółek informatycznych - krok po kroku

KROK 2

Uzyskaj zgody na udział w kółku Ucznia od Rodzica / Opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisów na:


Oświadczenia numer 1 i 3 są obowiązkowe. Oświadczenie numer 4 jest dobrowolne, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

KROK 3

Prześlijcie skan Załącznika nr 1 do Regulaminu wraz z plikiem Excel( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia ) do Waszego Koordynatora Uczelnianego, w terminie do 31 października 2021 r. Adres mailowy koordynatora znajdziesz w zakładce Kontakt

Jeśli po 31.10.2021 do kółka dołączą nowi Uczniowie, jak najszybciej zaktualizujcie listę uczniów (skan załącznika numer 1 z plikiem Excel) i prześlij ją ponownie do Koordynatora.

Oryginał Załącznika nr 1 do Regulaminu odeślijcie wraz z Protokołem końcowym z realizacji grantu (do 30.06.2022) na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul. Stefanowskiego 22, pokój 14
90-924 Łódź

Informacje i dokumenty związane z tworzeniem kółek znajdziesz też w zakładce: Tworzenie kółek - III edycja CMI
od 01.02.2022
do 05.06.2022
Drugi semestr szkoleń

Drugi semestr szkoleń CMI. Harmonogram Drugiego semestru szkoleń stacjonarnych i e-learningowych znajdziecie na Platformie CMI oraz na stronie CMI w zakładce: 

Informacje o szkoleniach - III edycja projektu

Grantobiorcy, którzy przystąpili do projektu CMI po raz pierwszy, na początku II sem. otrzymają zestawy robotyczne do wykorzystania podczas zajęć w ramach kółek projektowych w przyszłej edycji.

do 30.06.2022
Rozliczenie grantu

Rozliczenie grantu- krok po kroku

KROK 1

Zaliczenie cyklu szkoleniowego (dotyczy wyłącznie Grantobiorców przystępujących do CMI po raz pierwszy): Abyście zaliczyli cykl szkoleniowy na Uczelni Partnerskiej, powinniście zdobyć komplet odznak na platformie CMI (100% frekwencji podczas zjazdów e-learningowych) oraz uzyskać co najmniej 80% frekwencji na zjazdach stacjonarnych.

KROK 2

Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć z uczniami:

 1. Przeprowadźcie min. 48 godzin lekcyjnych potwierdzonych listą obecności oraz konspektami.
 2. Przygotujcie jedną listę obecności na zajęciach zgodnie z instrukcją znajdującą się na Platformie CMI. Dla jednego koła należy sporządzić jedną wspólną listę obecności.
 3. Stwórzcie konspekty zajęć według wzoru w formie elektronicznej, dodając je do folderu na Platformie CMI.
 4. Aby rozliczyć 100% grantu. powinniście przeszkolić min. 8 uczniów, którzy zdobędą min. 75% frekwencji na prowadzonych przez Was kółkach.

KROK 3

Złóżcie Protokół końcowy z realizacji grantu wraz z załącznikiem 4. Całość należy przesłać na adres Biura Partnera Wiodącego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Wypłata drugiej transzy grantu

KROK 4 - do 31.08.2022

Druga transza Grantu (refundacja) zostanie Wam wypłacona po zatwierdzeniu Protokołu końcowego z realizacji grantu wraz z załącznikami w terminie nie późniejszym niż 14 dni od pisemnej akceptacji. Protokoły końcowe są sprawdzane w kolejności wpływania do Biura Projektu Partnera Wiodącego.

Powodzenia! Zespół CMI

Inauguracje dla pierwszo rocznych grantobiorców:

27.08.2022 Akademia Górniczo-Hutnicza

03.09.2022 Politechnika Gdańska

10.09.2022 Politechnika Łódzka

17.09.2022 Politechnika Warszawska

24.09.2022 Politechnika Wrocławska

Podpisanie Umowy o powierzenie grantu
Podpisanie Umowy o współpracy

Dodatkowo, zabierzcie ze sobą 2 egzemplarze Umowy o współpracę podpisane przez osoby reprezentujące Placówkę, w której będziecie prowadzić kółko informatyczne. Pamiętaj aby na umowie znalazły się pieczątki dyrektora i placówki.

Umowa o współpracy została wygenerowana automatycznie i można ją pobrać z generatora wniosków.

Po podpisaniu przez Kierownika Projektu CMI, 1 egzemplarz Umowy o współpracy zostanie przekazany Wam podczas Inauguracji.

* Pamiętajcie proszę, aby rachunek był wyzerowany do czasu wypłaty I transzy grantu. Trzymajcie się zasady: „1 rachunek = 1 grant”. Jeżeli zaaplikowaliście pomyślnie o 2 granty, konieczne są 2 różne rachunki bankowe

od 12.09.2022
do 17.10.2022

*W zależności od daty zawarcia Umowy o powierzenie grantu

Wypłata pierwszej transzy Grantu (zaliczka)

Wypłata pierwszej transzy Grantu (zaliczka) stanowiącej 70% wartości grantu zostanie przelana na Wasz wyodrębniony na potrzeby projektu CMI rachunek bankowy w terminie 14 dniu od daty zawarcia Umowy o powierzenie grantu, pod warunkiem że operator będzie posiadał środki z Instytucji Pośredniczącej

* Pamiętajcie, aby na ww. rachunku nie było żadnych środków.

od 27.08.2022
do 31.01.2022
Pierwszy semestr szkoleń

Harmonogram Pierwszego semestru szkoleń stacjonarnych i e-learningowych znajdziecie na Platformie CMI oraz na stronie CMI w zakładce: 

Informacje o szkoleniach - IV edycja projektu
od momentu podpisania umowy
do 31.10.2022
Tworzenie kółek informatycznych

Tworzenie kółek informatycznych - krok po kroku

KROK 2

Uzyskaj zgody na udział w kółku Ucznia od Rodzica / Opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisów na:


Oświadczenia numer 1 i 2 są obowiązkowe. Oświadczenie numer 4 jest dobrowolne, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

KROK 3

Prześlijcie skan Załącznika nr 1 do Regulaminu wraz z plikiem Excel( Plik "Lista uczestników" do wypełnienia ) do Waszego Koordynatora Uczelnianego, w terminie do 31 października 2022 r. Adres mailowy koordynatora znajdziesz w zakładce Kontakt

Jeśli po 31.10.2022 do kółka dołączą nowi Uczniowie, jak najszybciej zaktualizujcie listę uczniów (skan załącznika numer 1 z plikiem Excel) i prześlij ją ponownie do Koordynatora.

Oryginał Załącznika nr 1 do Regulaminu odeślijcie wraz z Protokołem końcowym z realizacji grantu (do 30.06.2023) na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego:

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I25)
ul. Stefanowskiego 22, pokój 14
90-537 Łódź

Informacje i dokumenty związane z tworzeniem kółek znajdziesz też w zakładce: Tworzenie kółek - IV edycja CMI
od 01.02.2023
do 04.06.2023
Drugi semestr szkoleń

Drugi semestr szkoleń CMI. Harmonogram Drugiego semestru szkoleń stacjonarnych i e-learningowych znajdziecie na Platformie CMI oraz na stronie CMI w zakładce: 

Informacje o szkoleniach - IV edycja projektu

Grantobiorcy, którzy przystąpili do projektu CMI po raz pierwszy, na początku II sem. otrzymają zestawy robotyczne.

do 30.06.2023
Rozliczenie grantu

Rozliczenie grantu- krok po kroku

KROK 1

Zaliczenie cyklu szkoleniowego (dotyczy wyłącznie Grantobiorców przystępujących do CMI po raz pierwszy): Abyście zaliczyli cykl szkoleniowy na Uczelni Partnerskiej, powinniście zdobyć komplet odznak na platformie CMI (100% frekwencji podczas zjazdów e-learningowych) oraz uzyskać co najmniej 80% frekwencji na zjazdach stacjonarnych.

KROK 2

Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć z uczniami:

 1. Przeprowadźcie min. 48 godzin lekcyjnych potwierdzonych listą obecności oraz konspektami.
 2. Przygotujcie jedną listę obecności na zajęciach zgodnie z instrukcją znajdującą się na Platformie CMI. Dla jednego koła należy sporządzić jedną wspólną listę obecności.
 3. Stwórzcie konspekty zajęć według wzoru w formie elektronicznej, dodając je do folderu na Platformie CMI.
 4. Aby rozliczyć 100% grantu. powinniście przeszkolić min. 8 uczniów, którzy zdobędą min. 75% frekwencji na prowadzonych przez Was kółkach.

KROK 3

Złóżcie Protokół końcowy z realizacji grantu wraz z załącznikiem 4. Całość należy przesłać na adres Biura Partnera Wiodącego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Wypłata drugiej transzy grantu

KROK 4 - do 31.08.2023

Druga transza Grantu (refundacja) zostanie Wam wypłacona po zatwierdzeniu Protokołu końcowego z realizacji grantu wraz z załącznikami w terminie nie późniejszym niż 14 dni od pisemnej akceptacji. Protokoły końcowe są sprawdzane w kolejności wpływania do Biura Projektu Partnera Wiodącego. Oryginały dokumentów należy przesłać nie później niż 31.07.2023

Powodzenia! Zespół CMI