FAQ

O PROJEKCIE:

1. Jaka jest definicja grantu w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego?

Grant - środki finansowe, które Operator (Politechnika Łódzka) na podstawie Umowy powierzył Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego (podniesieniu kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacji młodzieży). Wysokość Grantu udzielonego Grantobiorcy, nie może być wyższa niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) brutto/miesiąc, płatne przez 8 miesięcy.

2. Kto może zostać grantobiorcą?

Grantobiorcą mogą być:

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
 • Nauczyciele akademiccy, doktoranci
 • Inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy z uzdolnioną młodzieżą

Kandydat na Grantobiorcę powinien:

 • Posiadać wiedzę i doświadczenie dydaktyczne oraz być otwarty na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, co oznacza gotowość do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (48 lekcji, każda po 45 minut, z możliwością ich łączenia, w ciągu 8 miesięcy), uczestnictwa w warsztatach, wyjazdach szkoleniowych (6 zjazdów stacjonarnych, w sumie 288 godzin), uczestnictwa w spotkaniach online i stacjonarnych z ekspertami i innymi grantobiorcami
 • Być zainteresowanym algorytmiką i programowaniem
 • Potrafić zaplanować program prowadzenia kół naukowych dla uczniów przy wsparciu ekspertów
3. Czy tylko nauczyciele mogą brać udział w projekcie?

Nie. Uczestnikiem (Grantobiorcą) może być nie tylko nauczyciel, ale również trener, edukator lub inna osoba dorosła wykazujące predyspozycje do pracy z wybitnie uzdolnioną młodzieżą, mająca predyspozycje i warunki do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach koła informatycznego.

4. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły niepubliczne?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych. Prowadzącymi zajęcia mogą być nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych wszystkich szczebli, a uczestnikami – uczniowie szkół publicznych i niepublicznych. Placówka typu: szkoła prywatna, społeczna, czy katolicka musi się wykazać statusem świadczącym, że działa na prawach szkoły publicznej.

5. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły specjalne?

Szkoła specjalna spełniająca kryterium "placówki publicznej", może brać udział w Projekcie CMI.

6. Czy grant trzeba realizować tylko w szkołach? Czy może być to np. podmiot prywatny realizujący zajęcia dodatkowe z zakresu informatyki lub biblioteka publiczna?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych. W związku z powyższym miejscem prowadzenia zajęć nie może być podmiot prywatny, natomiast jak najbardziej może to być biblioteka publiczna.

7. Ilu nauczycieli z jednej szkoły może się zgłosić do CMI?

Nie ma żadnego limitu. Każdy Grantobiorca zgłasza się do projektu indywidualnie.

8. Gdzie uzyskać więcej informacji?

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie www Projektu CMI. Więcej informacji można uzyskać mailowo: biuro@cmi.edu.pl. Zapraszamy do zakładki kontakt.

UBIEGANIE SIĘ O GRANT:

9. Podczas składania wniosku należy napisać wstępną koncepcję realizacji zajęć z uczniami. Czy jest gdzieś dokładny program szkoleń dla nauczycieli, aby na tej podstawie można było napisać taką koncepcję?

Program szkoleń dla nauczycieli dostępny jest na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe pod nazwą Informacje o programie zajęć (572 KB)

Dodatkowo w instrukcji aplikowania o grant znajdują się pytania pomocnicze do opisu koncepcji:

 • Jak będziesz prowadzić nabór uczniów do kół informatycznych uwzględniając ich poziom edukacyjny? (np. akcja plakatowa w szkole lub poza szkołą, strona www szkoły lub inna, media społecznościowe, dziennik elektroniczny, informacja ustna podczas spotkań z potencjalnymi uczestnikami koła, itp.);
 • Jak będziesz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach koła w trakcie realizacji zajęć, aby zapewnić wymaganą w projekcie frekwencję (min. 80% udziału ucznia w spotkaniach)? Jak zadbasz o ich motywację? (np. włączanie uczniów w realizację zadań projektowych, odpowiadanie propozycjami programowymi na potrzeby uczniów, przekazywanie inicjatywy uczniom, dbałość o jakość zajęć, aktywne włączanie uczniów w zawody organizowane przez Operatora projektu, angażowanie uczniów w działania promocyjne w projekcie, itp.);
 • Na jakiej podstawie dokonasz wyboru osób spośród wszystkich zainteresowanych? Co zrobisz, jeśli będziesz miał więcej / mniej chętnych niż miejsc? (pamiętaj, że minimalna liczba uczestników koła to 8, pożądana 12, a maksymalna 15);
 • Opisz krótko swoje kompetencje, mocne strony, doświadczenia, które gwarantują wysoką jakość zajęć realizowanych w ramach prowadzonego przez Ciebie koła informatycznego dla uczniów i tym samym realizację celów konkursu (odnieś się m.in. do swoich kompetencji, zaangażowania edukacyjnego - np. udział w zespołach samodoskonalących, do doświadczenia przy realizacji innych projektów informatycznych lub podobnych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Ciebie z młodzieżą - np. kółka, zawody, olimpiady, itp.);
 • O jaką kwotę grantu wnioskujesz? (zachęcamy do wnioskowania o maksymalną kwotę grantu czyli 800 zł brutto miesięcznie, która zdaniem Operatora gwarantuje zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych spotkań z uczniami w ramach koła informatycznego).
10. Co trzeba wpisać w rubryce: "Opis koncepcji realizacji grantu, metody które wnioskodawca wykorzysta w celu pozyskiwania zainteresowania uczniów uczestnictwem w kołach"?

W tym punkcie wniosku grantowego należy krótko napisać, jak planuje zorganizować i realizować koło informatyczne, odnosząc się do poszczególnych pytań:

 • Jak będziesz prowadzić nabór uczniów do kół informatycznych uwzględniając ich poziom edukacyjny? (np. akcja plakatowa w szkole lub poza szkołą, strona www szkoły lub inna, media społecznościowe, dziennik elektroniczny, informacja ustna podczas spotkań z potencjalnymi uczestnikami koła, itp.);

 • Jak będziesz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach koła w trakcie realizacji zajęć, aby zapewnić wymaganą w projekcie frekwencję (min. 80% udziału ucznia w spotkaniach)? Jak zadbasz o ich motywację? (np. włączanie uczniów w realizację zadań projektowych, odpowiadanie propozycjami programowymi na potrzeby uczniów, przekazywanie inicjatywy uczniom, dbałość o jakość zajęć, aktywne włączanie uczniów w zawody organizowane przez Operatora projektu, angażowanie uczniów w działania promocyjne w projekcie, itp.);

 • Na jakiej podstawie dokonasz wyboru osób spośród wszystkich zainteresowanych? Co zrobisz, jeśli będziesz miał więcej / mniej chętnych niż miejsc? (pamiętaj, że minimalna liczba uczestników koła to 8, a maksymalna to 15);

 • Opisz krótko swoje kompetencje, mocne strony, doświadczenia, które gwarantują wysoką jakość zajęć realizowanych w ramach prowadzonego przez Ciebie koła informatycznego dla uczniów i tym samym realizację celów konkursu (odnieś się m.in. do swoich kompetencji, zaangażowania edukacyjnego - np. udział w zespołach samodoskonalących, do doświadczenia przy realizacji innych projektów informatycznych lub podobnych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Ciebie z młodzieżą - np. kółka, zawody, olimpiady, itp.);

 • O jaką kwotę grantu wnioskujesz? (zachęcamy do wnioskowania o maksymalną kwotę grantu czyli 800 zł brutto miesięcznie, która zdaniem Operatora gwarantuje zapewnienie najwyższej jakości prowadzonych spotkań z uczniami w ramach koła informatycznego). Kwota ta jest naliczona za 8 miesięcy, w ciągu któych powinieneś prowadzić kółko informatyczne.

11. Jakie są kryteria oceny wniosków?

Kryteria oceny wniosków zostały opisane w Kompletnym Schemacie Grantowym dostępnym na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe.

12. Jak wygląda procedura oceny wniosków?

Nadesłane aplikacje zostaną ocenione przez Generator Wniosków (automatycznej ocenie podlegają kryteria punktowane zamknięte, tj. wybór z rozwijanej listy) oraz Komisję Przyznającą Granty KPG oceniającą część opisową (ocenie KPG podlega Opis koncepcji realizacji grantu oraz uzupełnione przez Wnioskodawcę niewymienione w Generatorze kompetencje - pole „Inne”. W rubryce 11. wygenerowanego Formularza aplikacyjnego widoczna będzie Liczba punktów otrzymanych w pierwszym etapie aplikacji o grant, zliczonych przez Generator Wniosków. Część opisowa aplikacji zostanie oceniona przez Komisję Przyznawania Grantów w terminie do 14 dni od zakończenia naboru na Grantobiorców.

W przypadku uzyskania minimalnej wartości punktów, której wartość ustali KPG, wnioskujący zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do kolejnego, II etapu aplikacji o grant, w którym zobowiązany będzie podać numer wyodrębnionego rachunku bankowego.

13. Czy można edytować wniosek?

W trakcie aplikowania będzie istniała możliwość edytowania niektóych danych. W przypadku braku kompletnych informacji zawartych w Opisie koncepcji, Komisja Przyznająca Granty KPG może wezwać do uzupełnienia braków.

Jeśli jednak przez pomyłkę została pominięta jakaś informacja lub kompetencja, a edycja nie będzie już możliwa, należy zgłosić to mailowo na adres biuro@cmi.edu.pl

14. Czy można usunąć wniosek?

Wniosek może zostać usunięty / wycofany jedynie na pisemną prośbę osoby wnioskującej. Taką prośbę należy kierować mailowo do biuro@cmi.edu.pl

15. O ile grantów mogę aplikować?

Jeden Grantobiorca może aplikować o maksymalnie 2 granty w jednym naborze. Trzeci bądź kolejny formularz aplikacyjny nie będzie podlegać ocenie.

16. W ramach projektu chcę prowadzić 2 koła pozalekcyjne, czy mogę to opisać w jednym formularzu aplikacyjnym?

Nie, na każdy grant trzeba wypełnić osobny formularz aplikacyjny. Chcąc prowadzić dwa koła pozalekcyjne, a tym samym otrzymać dwa granty, należy wypełnić dwa formularze aplikacyjne. Grantobiorca, który w jednym formularzu opisze koncepcję prowadzenia dwóch kół, otrzyma tylko jeden grant.

DRUGI ETAP UBIEGANIA SIĘ O GRANT:

17. Otrzymałem/am maila o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu ubiegania się o grant w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, co dalej?

Zaloguj się do Generatora Wniosków https://generator.cmi.edu.pl/ i wypełnij Wniosek drugiego etapu. W tym formularzu do uzupełnienia pozostanie numer wyodrębnionego rachunku bankowego.

18. Czym jest wyodrębniony rachunek bankowy?

Wyodrębniony rachunek bankowy to nowy rachunek osobisty lub subkonto do już posiadanego konta osobistego, założone przez Grantobiorcę specjalnie na potrzeby realizacji grantu CMI. Istotny jest fakt, że wszystkie transakcje prowadzone na tym koncie muszą dotyczyć wyłącznie operacji związanych z realizacją grantu. Inne wpływy (uznania rachunku), aniżeli transze z przyznanego grantu są niedopuszczalne. Właścicielem lub współwłaścicielem rachunku wskazanego we Wniosku musi być Grantobiorca. W przypadku utworzenia subkonta, musi ono działać jak osobny rachunek, aby była możliwość wykonywania z niego przelewów. W przypadku gdyby założenie i / lub prowadzenie konta lub subkonta było płatne, koszty prowadzenia konta można pokryć z grantu.

WAŻNE: Wyodrębniony rachunek bankowy to rachunek Grantobiorcy (osoby fizycznej), a nie szkoły.

19. Czy wystarczy utworzyć subkonto do rachunku osobistego?

Tak. Najważniejsze jest jednak, aby Grantobiorca był właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego oraz aby prowadzić na nim wyłącznie transakcje związane z realizacją grantu.

20. Czy wskazany przeze mnie rachunek bankowy może być kontem małżeńskim?

Tak. Należy być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego. Nie należy jednak zapominać, że wszystkie transakcje prowadzone w ramach wskazanego rachunku muszą być związane wyłącznie z realizacją grantu.

21. Czy do grantu ma być podany nr konta mój czy szkoły?

Musi być podany rachunek Grantobiorcy, grant otrzymuje Grantobiorca, a nie szkoła.

22. Jeżeli będę realizować 2 granty, to czy muszę zakładać 2 oddzielne konta?

Tak. Dla każdego grantu konieczny jest osobny wyodrębniony rachunek bankowy.

23. Co mam rozumieć jako „skany poświadczeń”?

Wymienione kompetencje należy poświadczyć stosownymi dokumentami (ich skanami lub zdjęciami). Przykłady poświadczeń:

 • dyplom,
 • certyfikat ukończenia kursu,
 • oświadczenie Dyrektora Szkoły,
 • inne formy wskazujące na posiadane kompetencje.
24. W jakich formatach mogę załączać poświadczenia?

Generator Wniosków przyjmuje formaty takie jak: pdf, jpg/jpeg, gif, png, bmp, tif o maksymalnym rozmiarze 2 MB.

25. Nie wpisałem/am we wniosku wnioskowanej kwoty grantu. Kiedy będzie możliwe uzupełnienie tej informacji?

Komisja Przyznająca Granty uchwaliła, że wszystkim osobom, które nie podały kwoty grantu, o jaką wnioskowały, zostanie przyznane maksimum: 800 zł brutto miesięcznie.

26. Kiedy należy przekazać Umowę o współpracy (między szkołą a Politechniką Łódzką) oraz Umowę o powierzenie Grantu?

Obie umowy zostaną zawarte w trakcie pierwszego Zjazdu stacjonarnego:

 1. Umowa o powierzenie grantu zostanie przekazana Grantobiorcy do podpisania na pierwszym spotkaniu. Grantobiorca, po podpisaniu, jeden egzemplarz zwraca i oficjalnie zaczyna realizację Grantu. Gratulacje!
 2. Umowa o współpracy (między szkołą a Politechniką Łódzką) musi zostać wydrukowana w dwóch egzemplarzach. Na Umowie współpracy wymagany jest podpis Osoby upoważnionej do reprezentowania placówki / szkoły (np. Dyrektora), w której będzie prowadzone kółko informatyczne. Podpisana Umowa w dwóch egzemplarzach musi zostać dostarczona przez Grantobiorcę na pierwsze zajęcia stacjonarne.

GDY BĘDĘ REALIZOWAĆ GRANT

SZKOLENIA DLA GRANTOBIORCÓW:

1. Gdzie będą odbywały się szkolenia?

Szkolenia dla nauczycieli – w formie stacjonarnej – odbywać się będą na jednej z 5 Uczelni Partnerskich w Projekcie CMI (Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie). Szkolenia zdalne realizowane będą online z wykorzystaniem Platformy CMI.

2. Ile szkoleń muszę odbyć?

Niezależnie od ilości realizowanych grantów, cykl szkoleniowy przechodzi się jeden raz - w pierwszym roku realizacji grantu. Jeśli Grantobiorca zdecyduje się na udział w kolejnych edycjach projektu, nie będzie odbywał kolejny raz szkolenia.

3. Ile trwa szkolenie?

Szkolenie trwa dwa semestry - łącznie 288 h. W każdym semestrze zorganizowane zostaną 3 zjazdy stacjonarne w formule weekendowej i 6 e-lerningowych. Dodatkowo uczestnicy będą mieli swobodny dostęp online do materiałów dla siebie i dla uczniów oraz możliwość konsultacji i wsparcia ze strony ekspertów.

4. Czy szkolenia dla osób prowadzących koła informatyczne odbywają się równolegle do prowadzenia zajęć z uczniami?

Osoba prowadząca koło informatyczne, której przyznany został grant, rozpoczyna zajęcia z uczniami po zakończeniu pierwszego stacjonarnego zjazdu szkoleniowego. Podczas tego szkolenia uczestnikom zostanie przekazana niezbędna wiedza, aby rozpocząć realizację programu koła. Dodatkowo uczestnicy będą w stałym kontakcie z osobami wspierającymi ich działania w ramach Projektu CMI (poprzez tzw. mentoring, konsultacje) - z ekspertami - i będą w stałym procesie szkoleniowym (w sumie w ciągu roku będzie to 288 godzin zajęć stacjonarnych i online).

5. Czy muszę koniecznie odbywać szkolenia?

Jednym z zadań Grantobiorców jest uczestnictwo w obowiązkowym cyklu szkoleniowym (288h). Udział w kompleksowym programie szkoleniowym zapewnia podniesienie posiadanych przez Grantobiorców kompetencji. Naprawdę warto! Należy się wykazać min. 80% frekwencją podczas zjazdów stacjonarnych oraz 100% frekwencją na zjazdach e-learningowych.

6. Jak wygląda sprawa ze szkoleniami stacjonarnymi - dojazd, nocleg, wyżywienie - czy będą pokryte przez Projekt CMI?

Podczas szkoleń stacjonarnych zapewnione jest wyżywienie. Dojazd oraz nocleg w trakcie obowiązkowych zajęć stacjonarnych można pokryć z grantu.

7. Czy treści w zakresie programowania mogą być dowolne, czy w jakiś sposób będą narzucone przez Operatora?

Zakres szkoleń z algorytmiki będzie korespondował z zakresem merytorycznym szkoleń dla nauczycieli oraz z odpowiednią tematyką zadań w konkursach i zawodach stałych dla uczniów.

8. Jakich języków programowania będę się uczył i czy zależą one od poziomu nauczania?

Podczas szkoleń będą prezentowane języki C++ i Python (dla klas starszych) oraz Scratch (dla najmłodszych, tzn. dla klas IV – VI Szkoły Podstawowej). Każdy Grantobiorca będzie miał szansę zapoznania się ze Scratchem i przynajmniej jednym z pozostałych dwóch języków. Opanowanie języków C++ i Python istotnie wesprze proces dydaktyczny oraz ułatwi automatyczną weryfikację rozwiązań zadań testowych w trakcie zawodów i konkursów.

9.  W ramach szkoleń dla Grantobiorców poza zajęciami stacjonarnymi będą odbywać się także zajęcia e-learningowe. Czy będę zobowiązywany/a brać udział w zajęciach e-learningowych w określonych godzinach, czy będę miał/a dostęp do platformy e-learningowej i materiałów o dowolnej porze?

Lekcje e-learningowe będą udostępniane systematycznie (co około 1-3 tygodnie) na Platformie CMI, a dostępne/widoczne będą przez cały czas trwania 2-semestralnego szkolenia dla Grantobiorców. Pewne typy zajęć, np. webinaria czy czaty z konsultacjami, będą prowadzone „na żywo” o określonej porze. Zachęcamy do udziału w czasie rzeczywistym w tych zajęciach, gdyż to pozwoli na interakcję z osobą prowadzącą (ekspertem) i innymi Grantobiorcami. Dostęp do nagrania z webinarium lub wątków z czatu będzie możliwy także w późniejszym terminie.

10. Czy w ramach zajęć e-lerningowych mam dostęp tylko do zajęć ze swojej Uczelni, czy również do innych?

Każdy Grantobiorca ma dostęp jedynie do materiałów Uczelni, na której odbywa szkolenie oraz dodatkowo do materiałów dostępnych dla wszystkich w sekcji Sprawy organizacyjne CMI.

11. Czy mogę jeden zjazd stacjonarny odrobić na innej Uczelni niż ta, do której zostałem przypisany?

Jeśli Grantobiorca, z przyczyn od niego niezależnych, nie może zrealizować zjazdu na swojej Uczelni, może to zrobić na innej, tylko musi zgłosić potrzebę takiej zmiany na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl.

12. Według jakich kryteriów Grantobiorcy są przydzielani do grup?

Grantobiorca może zadeklarować Uczelnię, na któej chce realizować szkolenie. Deklarację zgłasza podczas aplikowania w Generatorze Wniosków. Niestety w przypadku nierównomiernego rozłożenia Grantabiorców pomiędzy Uczelniami Partnerskimi, o ostatecznym przydziale będzie decydowała odległość miejsca zamieszkania Grantobiorcy do najbliższej mu Uczelni.

13. Kto potwierdza obecność na zajęciach dla Grantobiorców w trakcie zjazdów?

Obecność Grantobiorców na szkoleniach stacjonarnych potwierdzają trenerzy/eksperci, wypełniając listy obecności na Platformie CMI. Realizacja szkoleń w formie e-learningu jest zaliczana poprzez zdobywanie odznak za zjazdy, na podstawie stanu realizacji zamieszczonego tam materiału.

14. Czy muszę wziąć udział we wszystkich zajęciach/zjazdach stacjonarnych?

Warunkiem rozliczenia grantu jest uczestnictwo w cyklu szkoleniowym zorganizowanym przez Operatora, osiągając co najmniej 80% frekwencję zjazdów stacjonarnych oraz 100% frekwencję szkoleń on-line.

Szkolenie stacjonarne to łącznie 12 dni (6 weekendów) - 6 dni w semestrze zimowym i 6 dni w semestrze letnim. W praktyce oznacza to, że można mieć w sumie 2 dni nieobecności, aby uzyskać 80% frekwencję.

15. Nie mogę być na jednym zjeździe stacjonarnym, czy mogę to jakoś odrobić?

Grantobiorca, który nie może być obecny na zjeździe stacjonarnym na swojej Uczelni, może go zaliczyć/odrobić na innej Uczelni. Należy zgłosić taką zmianę na adres Biura Projektu biuro@cmi.edu.pl. Ponadto dopuszczalna jest absencja podczas dwóch dni zjazdowych w trakcie 2-semstralnego szkolenia.

16. Mam zwolnienie lekarskie/długotrwałą przerwę w pracy. Jak odrobić udział w zajęciach?

Informację o usprawiedliwionej nieobecności należy skierować do Operatora (Politechnika Łódzka) na adres biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora Uczelni, na której odbywa się szkolenie. Sposób odrobienia/zaliczenia zajęć należy uzgodnić bezpośrednio z Koordynatorem danej Uczelni.

17. Jak dowiem się o zjazdach e-lerningowych, kiedy się odbywają, kiedy muszę je zaliczyć?

Terminy zjazdów wraz z harmonogramami zamieszczane są na stronie cmi.edu.pl. Zachęcamy również do regularnego zaglądania na platformę, gdzie także się one znajdują. Poza zajęciami do zrealizowania, na Platformie CMI, znajduje się również forum wymiany doświadczeń oraz z informacjami organizacyjnymi.

18. Jak zaznaczana jest obecność na zjazdach online?

Obecność na zajęciach e-learningowych zaznacza się automatycznie poprzez wejście do poszczególnych aktywności w danych blokach tematycznych. Za uzyskanie kompletu aktywności w kursie, którym jest zjazd, uzyskuje się odznakę. Podczas jednego semestru Grantobiorca otrzyma 9 odznak – za każdy zjazd (stacjonarny i e-learningowy) po jednej. Za zjazdy stacjonarne odznaka jest przyznawana po sprawdzeniu listy obecności przez ekspertów podczas zajęć.

19. Czy udział w konsultacjach wskazanych przez Uczelnie jest obligatoryjny?

Nie. Trenerzy dostępni są dla Grantabiorców we wskazanym czasie. Można skorzystać z możliwości konsultacji, ale nie trzeba. Zawsze można zadać pytanie na forum przypisanym danej Uczelni.

KÓŁKA INFORMATYCZNE:

20. Na jakich urządzeniach będą prowadzone zajęcia z uczniami w ramach kół informatycznych?

Co do zasady grupa uczniów na kole informatycznym pracuje na sprzęcie, który dostępny jest w szkole lub innej placówce, w której zajęcia się odbywają. Placówka udostepniająca pomieszczenia do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach Umowy o współpracy z Politechniką Łódzką, gwarantuje również zaplecze techniczne dla Grantobiorców.

Podczas szkoleń stacjonarnych w Uczelniach Partnerskich Grantobiorcy będą korzystać ze sprzętu tychże instytucji.

Istnieje możliwość - po wcześniejszym umówieniu się i w miarę dostępności - skorzystania z zasobów Uczelni realizujących projekt.

W ramach Projektu CMI każdy Grantobiorca otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych (płytki mechatroniczne, mBoty) do realizacji zajęć z uczniami, do wykorzystania w ramach grantu projektowego.

21. Czy można grupować zajęcia?

W ramach pojedynczego grantu, osoba prowadząca realizuje zajęcia w grupie od 8 do 15 uczniów w miesiącach paźziernik - maj. W tym czasie Grantobiorca jest zobowiązany przeprowadzić 48 lekcji 45-minutowych. Umowa o współpracy szkoły/placówki z Politechniką Łódzką gwarantuje taką dyspozycyjność pomieszczenia do realizacji kółka informatycznego. W przypadku grupowania zajęć (ale nie rekomendujemy grupowania więcej niż 4 godzin lekcyjnych jednocześnie), Grantobiorca będzie musiał to uzgodnić z Osobą uprawnioną do reprezentowania placówki i wykazać w listach obecności i konspektach zajęć dla każdego ze spotkań.

22. Czy płytki do zajęć z robotyki będą takie same dla każdego poziomu?

Planowany jest zakup zestawów robotycznych jednakowych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pakiet powinien zawierć komponenty podstawowe (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych) oraz dodatkowe czujniki, pozwalające realizować zadania z uczniami starszymi.

23. W jaki sposób będzie dokumentowane prowadzenie kółek?

W trakcie spotkań z uczniami każdy Grantobiorca będzie zobowiązany sporządzić listę obecności oraz krótki konspekt dla każdego z zajęć. Wszystko odbywać się będzie w wykorzystaniem Platformy CMI. Jest to nieodzowny element rozliczenia grantu i otrzymania II transzy (refundacyjnej) z całkowitej kwoty grantu.

24. Jakiego rodzaju algorytmika będzie na kółkach?

Jednym z założeń projektu jest przygotowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju zawodach programistycznych, a także olimpiadach informatycznych (m.in. OI, OIG). W związku z tym rodzaje problemów i zagadnień algorytmicznych poruszanych w Projekcie CMI będą w zbieżne z zakresem tematycznym zadań, jakie będzie można spotkać w tych zawodach/olimpiadach.

Podczas szkoleń dla Grantobiorców zostaną zaprezentowane, np.:

 • Ciągi rekurencyjne,
 • Programowanie dynamiczne,
 • Wprowadzenie do teorii grafów i drzew oraz grafowe algorytmy optymalizacyjne,
 • Elementy geometrii obliczeniowej,
 • Arytmetyka wielokrotnej precyzji,
 • Algorytmy tekstowe.

W oparciu o powyższe zagadnienia będą zaprezentowane scenariusze zajęć na kółka informatyczne.

25. Realizuję 2 koła pozalekcyjne, ile zestawów robotycznych otrzymam?

Grantobiorca otrzyma od operatora TYLKO JEDEN zestaw robotyczny, niezależnie od liczby realizowanych grantów. Przekazanie takiego pakietu materiałów edukacyjnych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez Operatora i Grantobiorcę, w terminie przypadającym mniej więcej na I zjazd stacjonarny II semestru.

26. Chcę prowadzić koło w ramach grantu w kolejnej edycji, czy otrzymam nowy zestaw robotyczny?

Nie, Grantobiorca otrzymuje jeden zestaw robotyczny do wykorzystania, także w kolejnych edycjach projektu grantowego.

27. Co należy zrobić z zestawem robotycznym po zakończeniu udziału w Projekcie CMI?

Grantobiorca po zakończeniu swojej przygody w Projekcie CMI przekazuje zestaw robotyczny placówce, w której realizował zajęcia pozalekcyjne. Jeśli prowadził więcej niż jedno koło w różnych szkołach, do decyzji Grantobiorcy należy, której placówce powierza zestaw robotyczny. Wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Grantobiorca składa oświadczenie o adresie placówki, w której przechowywany jest zestaw.

28. W formularzu aplikacyjnym zaznaczyłem, że chcę prowadzić kółko dla klas 4-6. Czy mogę to zmienić? Czy muszę to zmieniać w formularzu?

Jest to dana informacyjna, nie ma potrzeby jej zmieniania. W momencie przystąpienia do realizacji grantu, Grantobiorca ostatecznie decyduje w jakiej grupie wiekowej będzie prowadził zajęcia.

29. Ile zajęć z uczniami muszę zrealizować?

Grantobiorca musi zrealizować co najmniej 48 godzin lekcyjnych zajęć w ciągu 8 miesięcy w dowolnej konfiguracji, z możliwością łączenia. W przypadku organizowania wycieczki tematycznej lub np. nocy kodowania, należy sumować realny czas aktywności, odliczając dojazd i przerwy. Jednak nie należy zaliczać więcej niż 4 godziny lekcyjne.

30. Co jeśli kółko mam zaplanowane w dzień, który będzie wolny (np. z powodu Święta), czy muszę je odrabiać?

Grantobiorca może odrobić te zajęcia w dowolny inny dzień lub zblokować zajęcia w kolejnym terminie kółka. Ważne jest, aby zrealizował w ciągu 8 miesięcy co najmniej 48 godzin lekcyjnych zajęć.

31. Kiedy będą zawody dla uczniów?

Szacowane terminy są następujące:

 • I etap (lokalny): pierwsza połowa marca
 • II etap (regionalny): druga połowa kwietnia
 • Finał: druga połowa maja / początek czerwca
32. Czy jest jakiś zakres programowy kół dla uczniów, który jest wymagany do realizacji lub rekomendowany?

Nie, nie ma ściśle wyznaczonego zakresu programowego. Rekomendujemy wykorzystywanie zaproponowanych przez Partnerów Projektu wzorcowych scenariuszy zajęć, szczególnie w kontekście przygotowania do Zawadów algorytmicznych CMI. Generalnie zajęcia z uczniami mają stymulować rozwój myślenia komputacyjnego i umiejętności w zakresie programowania i algorytmiki, pobudzać wyobraźnię i dawać inspirację do rozwoju dla uczniów w różnym wieku, o różnym poziomie przygotowania, o różnym doświadczeniu i umiejętnościach. W związku z tym zakres programowy musi być dobierany przez nauczyciela indywidualnie, w oparciu o rozpoznanie potrzeb i aktualnych możliwości uczniów. Podczas kółek algorytmicznych nie należy opierać zajęć o zagadnienia robotyczne.

33. Czy zajęcia w ramach CMI mogą być prowadzone w czasie lekcji?

Nie, koła informatyczne prowadzone w ramach CMI są zajęciami pozalekcyjnymi

34. Czy jest możliwość prowadzenia kółka informatycznego w ramach CMI w weekendy?

Tak, jest taka możliwość. Najważniejsze, aby zajęcia miały charakter zajęć pozalekcyjnych, a ich termin był uzgodniony ze szkołą i przystępny dla uczniów.

FINANSE, KONTROLA ORAZ ROZLICZENIE GRANTU:

35. Na co można przeznaczyć grant?

Grant można przeznaczyć na wydatki związane z realizacją celów projektu, czyli podniesieniem kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania informatyczne oraz na aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowaniem współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

W praktyce oznacza to, że Grantobiorca środki może przeznaczyć między innymi na:

 • koszty związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych (np. dojazd, nocleg, wyżywienie),
 • koszty związane z prowadzeniem kółek, np. dojazd, wyżywienie, nagrody dla uczniów,
 • zakup prenumeraty naukowej, książek,
 • zakup oprogramowania, licencji, aplikacji,
 • zakup zestawów edukacyjnych, np. LEGO,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych,
 • usługę druku 3D, czy kserograficzną,
 • zakup części rozszerzających zestawy robotyczne – pod warunkiem, że nie są sprzętem teleinformatycznym,
 • zakup biletów wstępu oraz komunikacji publicznej w związku z wystawą tematyczną / na wejście do instytucji/ośrodków związanych z tematyką kół,
 • udział w konferencji tematycznej,
 • dodatkowe kursy np. z języka angielskiego, nowoczesnych metod nauczania, programowania,
 • koszty związane z prowadzeniem konta bankowego, np.: opłata za prowadzenie konta, wydanie karty płatniczej etc.

Koszty wymienione powyżej są jedynie podpowiedzią, a nie katalogiem zamkniętym wydatków kwalifikowalnych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl

Zgodnie z dokumentami konkursowymi kosztem kwalifikowalnym w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych / kółek informatycznych dla uczniów, a Grantobiorcy rozliczani będą z rezultatów prowadzonych zajęć.

36. Na co nie mogę przeznaczyć grantu?

W zasadach programu POPC literalnie są wskazane trzy rodzaje wydatków niekwalifikowalnych:

 • wynagrodzenie dla grantobiorcy za realizację projektu,
 • sprzęt teleinformatyczny,
 • badania przesiewowe dla uczniów, służące klasyfikacji do kółek.

Grantobiorca dokonuje oceny swoich potrzeb w zakresie prowadzenia kółek informatycznych, jednak powyższe wydatki są bezwzględnie niedozwolone. Wszelkie odstępstwa od ww. wytycznych są w kompetencji Instytucji Pośredniczącej CPPC, a nie Operatora czy Partnerów Projektu.

37. Prowadzę działalność o charakterze edukacyjnym i mógłbym wystawić fakturę za prowadzenie zajęć. Czy będzie to możliwe?

Nie jest możliwe wystawienie faktury za prowadzenie zajęć. Ponadto Grantobiorca, zawierając Umowę o powierzenie grantu, składa Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (Załączni nr 6). W treści oświadczenia deklaruje, iż nie będzie odzyskiwać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

38. Kiedy rozliczę całkowitą kwotę grantu?

Po zakończeniu realizacji zadań objętych Grantem, w szczególności koła pozalekcyjnego dla młodzieży (48 godzin lekcyjnych). W celu rozliczenia grantu, Grantobiorca składa Operatorowi Protokół z realizacji grantu (Załącznik nr 3). Protokół jest weryfikowany przez Operatora, a po jego akceptacji zostaje wypłacona II transza grantu (w formie refundacji). Protokół należy sporządzić najpóźniej do 30 czerwca 2021.

39. Co się stanie, jeśli w trakcie realizowania projektu zachoruję, zajdę w ciążę i nie będę mogła dokończyć prowadzenia zajęć w danym roku?

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie. Ciąża lub długotrwała choroba nie wykluczają kontynuowania realizacji grantu w innym terminie.

Informację o usprawiedliwionej nieobecności należy przesłać zarówno do Operatora (Politechnika Łódzka) na adres biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora Uczelni, na której odbywa się szkolenie. Sposób odrobienia/przełożenia realizowania zajęć, należy uzgodnić bezpośrednio z Koordynatorem danej Uczelni.

40. Jeżeli nauczyciel zrezygnuje z realizacji grantu w pewnym momencie, to czy musi zwracać pieniądze za zajęcia, które się odbyły?

Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu Grantu w przypadku niewywiązywania się z realizacji Umowy o powierzenie grantu, w szczególności wykorzystania środków niezgodnie z celami Grantu.

Grantobiorcy, którzy nie osiągną wskaźnika realizacji Grantu tj., nie przeszkolą minimalnej liczby 8 uczestników, zobligowani będą do zwrotu proporcjonalnej wysokości Grantu. Przeszkolenie 4 lub mniej uczestników, zobowiązuje Grantobiorców do zwrotu pełnej wysokości Grantu.

41. Jak rozliczyć grant?

Grantobiorca rozlicza grant poprzez wypełnienie i przekazanie Operatorowi Protokołu z realizacji Grantu (Załącznik nr 3 do Umowy o powierzenie grantu) oraz Oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu (Załącznik nr 4).

42. Czy Grantobiorcy muszą przesyłać Operatorowi faktury/rachunki?

Nie. Grantobiorcy zobowiązani są gromadzić dokumenty finansowo-księgowe (faktury, rachunki, bilety komunikacji, KP, etc.) oraz prowadzić wewnętrzną księgowość w postaci prostego pliku Excel (nr rachunku lub faktury; data wydatku; kwota brutto wydatku; krótki hasłowy opis), ale nie przesyłają ich do Operatora na żadnym etapie realizacji Grantu.

Dokumenty księgowe mogą być weryfikowane podczas wizyt monitorujących. Należy je przechowywać do 31.12.2028 roku.

43. Do kiedy muszę złożyć sprawozdanie finansowe -Protokół z realizacji grantu, jakie są terminy rozliczenia poszczególnych transz grantu?

Protokół końcowy z realizacji grantu (Załącznik nr 3) należy przedłożyć po zakończeniu realizacji zadań objętych Grantem, w szczególności zrealizowaniu wymaganej ilości lekcji w ramach koła pozalekcyjnego z uczniami oraz odbyciu cyklu szkoleniowego z zachowaniem wymaganej frekwencji. Rozliczane wydatki powinny być poniesione do 30 czerwca 2021 - data ta oznacza datę zakupu oraz datę potwierdzenia zapłaty, w przypadku płatności odroczonych lub spłacania rat.

Integralną częścią protokołu z realizacji grantu jest także Załącznik nr 4, czyli Oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem.

44. Od kiedy można rozliczać wydatki?

Wydatki kwalifikowalne w II edycji CMI są od 01.07.2020 do 30.06.2021.

45. Czy wystarczy do rozliczenia paragon, czy potrzebna jest FV? Na kogo ma być wystawiona faktura - na mnie czy na szkołę?

Wystarczy paragon. W przypadku faktury, musi być ona wystawiona na osobę fizyczną (Grantobiorcę).

46. Co to znaczy, że II transza jest transzą refundacyjną?

Oznacza to, że jest wypłacana po nadesłaniu Protokołu z realizacji grantu (Załącznik nr 4), czyli po zakończeniu wydatkowania. Aby wypłata II transzy została dokonana, następuje weryfikacja prawidłowości wydatkowania grantu oraz wypełnienia przez Grantobiorcę następujących obowiązków: przeszkolenie minimum 8 uczniów (z frekwencją na kółkach min. 75%), zaliczenie zjazdów stacjonarnych z frekwencją min. 80% oraz zjazdów e-learningowych z frekwencją 100%, poprowadzenie 48 godzin lekcyjnych kółka informatycznego z uczniami i przygotowanie do każdego spotkania list obecności oraz konspektów.

47. Kiedy dostanę pierwszą transzę?

Pierwsza transza jest wypłacana w terminie 14 dni od podpisania Umowy o powierzenie grantu.

48. Kiedy otrzymam II transzę?

Po nadesłaniu Protokołu z realizacji grantu (Załącznik nr 3). Aby wypłata II transzy została dokonana, następuje weryfikacja prawidłowości wydatkowania grantu oraz wypełnienia przez Grantobiorcę następujących obowiązków: przeszkolenie minimum 8 uczniów (z frekwencją na kółkach min. 75%), zaliczenie zjazdów stacjonarnych z frekwencją min. 80% oraz zjazdów e-learningowych z frekwencją 100%, poprowadzenie 48 godzin lekcyjnych kółka informatycznego z uczniami i przygotowanie do każdego spotkania list obecności oraz konspektów.

49. Czy zagraniczne zakupy są kosztem kwalifikowalnym?

Tak, jeśli nie jest to zakup sprzętu teleinformatycznego. Zakupy opłacane w obcej walucie należy przeliczać zgodnie z kursem walut NBP z dnia uiszczenia zapłaty.

50. Kto przeprowadza kontrolę Grantobiorców?

Przedstawiciele Uczelni Partnerskich, do której został przypisany Grantobiorca. Wizyty monitorujące będą zapowiadane z około 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem. Odbędą się u co najmniej 10% Grantobiorców biorących udział w całym Projekcie CMI.

DOKUMENTY:

51. Czy obowiązkowe będzie podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na upowszechnienie wizerunku dziecka?

Zgoda na upowszechnienie wizerunku ucznia nie jest obowiązkowa, jednak trzeba pamiętać, aby Grantobiorca nie udostępniał wizerunku takiego dziecka np. w social mediach.

52. Jakie dokumenty i jak długo powinien przechowywać grantobiorca?

Umowę o powierzenie grantu, elektroniczną ewidencję/zestawienie kosztów, wydatków i przychodów oraz dowody zakupu w terminie do 31.12.2028 roku, u siebie. Natomiast wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem uczniów w kółku informatycznym Grantobiorca przesyła do Biura Projektu Partnera Wiodącego pocztą, gdzie są one przechowywane.

1. Czy mogę zalogować się do Generatora Wniosków podając inny e-mail, aniżeli podczas pierwszego naboru?

Istnieje możliwość zmiany Loginu (adresu e-mail), jednakże należy ją zgłosić mailowo na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl. UWAGA: nie ma możliwości zakładania nowego konta z uwagi na fakt, iż Generator Wniosków musi „rozpoznać”, że Grantobiorca aplikuje po kolejny grant.

2. Czy aplikując ponownie o grant muszę składać w Generatorze Wniosków wymagane załączniki jeszcze raz?

Tak, należy zaktualizować swoje oświadczenia. Część danych w Generatorze Wniosków zostanie uzupełniona na podstawie wcześniejszej aplikacji, ale je także będzie należało zweryfikować.

3. Jak poświadczyć, że wnioskodawca uprzednio realizujący Grant w projekcie CMI zgłosił prowadzone przez siebie kółko/a do udziału w zawodach CMI?

Po wypełnieniu ankiety "Zawody - deklaracja grup" każdy Grantobiorca otrzymał maila z informacją o sposobie przypisania uczniów do zespołów na Zawody CMI. W celu poświadczenia tej kompetencji, należy załączyć kopię takiego maila.

4. Czy mogę pominąć część formularza aplikacyjnego?

Nie, konieczne jest przejście przez cały formularz, niemniej Generator część posiadanych danych sam załaduje, bez potrzeby ponownego wypełnienia przez Wnioskodawcę. Ponadto zmienił się nieznacznie proces składania aplikacji – w tej edycji już na pierwszym etapie aplikowania będzie należało przedłożyć poświadczenia deklarowanych kompetencji oraz, w przypadku chęci prowadzenia zajęć z uczniami w szkołach prywatnych, społecznych, czy też katolickich, należy przedstawić zaświadczenie, że podmiot działa na warunkach placówki publicznej.

5. Czy muszę ponownie opisywać koncepcję realizacji kółka?

Tak. Co więcej w koncepcji należy uwzględnić uczestnictwo w kółku zarówno uczniów z poprzedniej edycji jak i nowych, wcześniej niezwiązanych z CMI. Zasadne jest więc przygotowanie propozycji odpowiadającej na potrzeby obu grup. Proszę także pamiętać, że aplikując także o grant projektowy obok ogólnego w opisie koncepcji należy odrębnie podejść do koncepcji programu realizacji zajęć w ramach grantu ogólnego (algorytmicznego) odrębnie projektowego (robotycznego). Jako uczestniczący w projekcie po raz drugi będziecie już Państwo dysponować otrzymanym uprzednio zestawem materiałów edukacyjnych pomocnym w prowadzeniu obu rodzajów grantów. W naszej ocenie, zestawy będą szczególnie atrakcyjne dla uczestników grantu robotycznego.

6. Czy muszę ponownie dostarczyć porozumienie o współpracy, w sytuacji, kiedy grant zamierzam realizować w tej samej placówce?

Tak, Umowa o współpracy będzie ponownie wymagana.

7. Czy muszę zakładać nowe konto w banku, jeśli będę realizować grant w kolejnej edycji?

Nie ma konieczności zakładania nowego konta. Do Umowy o powierzenie grantu można przedstawić ten sam wyodrębniony rachunek bankowy. Proszę pamiętać, że przed otrzymaniem wypłaty pierwszej transzy zaliczkowej, na koncie nie można mieć zgromadzonych żadnych środków.

8. O jakie typy grantów mogę wnioskować w kolejnym naborze CMI?

Grantobiorcy realizujący grant w 1 edycji, podczas drugiego naboru mogą się ubiegać o:

 • 1 grant ogólny (algorytmiczny),
 • 2 granty ogólne (algorytmiczne),
 • 1 grant ogólny (algorytmiczny) i 1 grant projektowy.
9. Czy mogę wnioskować o 2 granty projektowe lub o dwa algorytmiczne?

Można wnioskować o granty w jednej z poniższych konfiguracji:

 • 1 grant ogólny (algorytmiczny),
 • 2 granty ogólne (algorytmiczne),
 • 1 grant ogólny (algorytmiczny) i 1 grant projektowy.

Nie można wnioskować o 2 granty projektowe. Grant projektowy zawsze występuje w towarzystwie grantu ogólnego w tej edycji.

10. Czy mogę prowadzić tylko grant projektowy?

Nie, grant projektowy musi być drugim grantem w tej edycji. Grant projektowy zawsze występuje w towarzystwie grantu ogólnego.

11. Czy prowadząc grant w II edycji również będę przypisany do danej Uczelni?

Tak. Uczelnie Partnerskie pełnią funkcję pewnego rodzaju opiekunów przypisanych Grantobiorcom. Jednak widok na Platformie CMI będzie wskazywał przypisanie Grantobiorcy do Uczelni wg podziału w I edycji.

12. Czy niewydatkowaną w ramach I edycji kwotę grantu powinienem/am zwrócić? Czy mogę ją wykorzystać w II naborze, w sytuacji otrzymania grantu ponownie?

Nie, środki pozyskane w ramach Grantu z pierwszej edycji nie przechodzą do drugiej. Niewydatkowaną kwotę z I edycji będzie należało zwrócić na konto wskazane w Umowie o powierzenie grantu, zgodnie z dyspozycją Załącznika nr 5 do Umowy o powierzenie grantu. Po podpisaniu kolejnej Umowy o powierzenie grantu w II edycji, Grantobiorca otrzyma wypłatę pierwszej transzy zaliczkowej.

13. Czy po raz drugi muszę brać udział w szkoleniu organizowanym na jednej z Uczelni Partnerskich?

Nie, każdy Grantobiorca odbywa tylko jeden cykl szkoleniowy w ramach udziału w Projekcie CMI, bez względu na liczbę edycji grantowych, w których uczestniczy. Nie traci jednak dostępu do Platformy CMI oraz znajdujących się na niej materiałów.

14. Czy będę miał dostęp do Platformy CMI?

Tak, dostęp do Platformy CMI Grantobiorca będzie posiadał przez wszystkie edycje Projektu, tj. do 31.12.2028 roku.

15. Czy będą jeszcze jakieś inne szkolenia, np. uzupełniające, czy będą też dodawane nowe materiały?

Tak. Na pewno na Platformie CMI będą pojawiały się dodatkowe materiały dla Grantobiorców nieobjętych obowiązkowymi szkoleniami. W Projekcie nie przewidziano jednak innych aktywności, aniżeli zdalne, dla osób biorących udział w kolejnych edycjach.

16. Czy otrzymam dodatkowe materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć itp.?

Tak, na Platformie CMI będą pojawiały się dodatkowe materiały dla Grantobiorców nieobjętych obowiązkowymi szkoleniami. Ponadto systematycznie będą dodawane materiały, które posłużą rozwojowi zajęć z uczniami. Zapewniony będzie stały dostęp do nowych zjazdów e-learningowych, z wyłączeniem opcji zdobywania odznak oraz weryfikacji frekwencji.

17. Czy otrzymam drugi pakiet materiałów edukacyjnych, jeżeli zdecyduję się na prowadzenie dwóch grantów?

Nie. Każdy Grantobiorca otrzymuje tylko jeden pakiet materiałów edukacyjnych w całym okresie realizacji Projektu CMI.

18. Czy mogę ponownie uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych (żeby uzupełnić wiedzę)?

Na chwilę obecną Uczelnie Partnerskie nie przewidują możliwości ponownego udziału w szkoleniach stacjonarnych. Materiały pozwalające podnosić swoje kompetencje zamieszczane będą dla Gratobiorców realizujących granty w poprzedniej edycji na Platformie CMI.

19. Jaka jest maksymalna liczba uczestników w kółku?

Dla zapewnienia jakości prowadzonych zajęć, w tej edycji ograniczono liczbę uczestników kółek CMI. W jednym kółku będzie mogło wziąć udział od 8 do 15 uczniów.

20. Czy mogę mieć tych samych, co w bieżącej edycji, uczniów na kółku?

Tak, w ramach kółka w II edycji, mogą uczestniczyć ci sami uczniowie, co w I edycji. Należy jednak zadbać, aby realizowany program z uczestnikami I edycji, rozwijał pozyskane uprzednio kompetencje, nie był powtarzany.

21. Czy mogę mieć tych samych uczniów w obu kółkach, jeśli będę prowadził, np. 2 kółka ogólne (algorytmiczne) albo 1 kółko algorytmiczne i 1 kółko projektowe?

Tylko w sytuacji prowadzenia dwóch różnych kółek (algorytmiczne i projektowe) możliwe jest uczestnictwo tego samego ucznia zarówno w jednych jak i drugich zajęciach. Nie jest możliwe natomiast uczestnictwo tego samego ucznia w dwóch grantach algorytmicznych.

22. Czy mogę mieć tych samych uczniów w obu kółkach, jeśli będę prowadził kółko ogólne (algorytmiczne)?

Nie. Uczniowie nie mogą brać udziału w takich samych rodzajach kółek w tej samej edycji.

23. Czy jeśli zdecyduję się prowadzić koło z grupą licealistów i programować z nimi w Pythonie (a do tej pory prowadziłem/am koło w szkole podstawowej i korzystaliśmy ze Scratcha), to czy mogę wziąć udział w szkoleniach z Pythona?

Przez cały czas Grantobiorcy będą mieli dostęp do Platformy CMI, na której będą zamieszczane nowe / dodatkowe materiały szkoleniowe. Będzie można korzystać z materiałów zaproponowanych w ramach zjazdów e-learningowych. Na chwilę obecną udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie w formule on-line.

24. Mój zestaw edukacyjny po semestrze pracy z uczniami jest niekompletny, czy mogę prosić o jego skompletowanie?

Nie, ale zakup brakujących elementów będzie można pokryć ze środków grantu.

25. Zmieniam szkołę/placówkę - czy otrzymany pakiet materiałów edukacyjnych zabieram ze sobą do nowej szkoły / placówki?

Tak, ponieważ każdy Grantobiorca otrzymuje TYLKO JEDEN pakiet materiałów edukacyjnych w całym okresie realizacji Projektu CMI, to zgodnie z Umową o współpracy pakiet pozostaje w ostatniej szkole / placówce, której Grantobiorca prowadził kółko CMI, a wcześniejsza placówka ma obowiązek wydać Grantobiorcy taki zestaw.

26. Czy z grantu będzie można sfinansować zakup sprzętu teleinformatycznego podczas II edycji?

Nie. Do czasu pisemnej akceptacji CPPC, nie jest to możliwe. Zakup sprzętu teleinformatycznego (laptopy, routery, tablety itp.) został zaakceptowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, wywołanym pandemią koronawirusa COVID-19. Zgoda została wydana w dniu 31 marca 2020 w oparciu o potrzebę realizacji zajęć w formule zdalnej. Wydatek możliwy jest do rozliczenia w ramach przyznanego grantu od dnia otrzymania oficjalnej zgody ze strony CPPC. Tym samym, nie ma możliwości refundacji poniesionych wydatków za zakupy dokonane przed dniem 31 marca br. Zespół CMI wnioskował o możliwość uznania wydatku za kwalifikowalny przez cały okres realizacji Projektu, jednakże na ten moment nie uzyskał akceptacji ze strony CPPC.

27. Czy maksymalna kwota grantu jest taka sama w II edycji?

Tak, maksymalna kwota jednego grantu to: 6.400,00 PLN brutto.

O PROJEKCIE:

1. Jaka jest definicja grantu w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego?

Grant - środki finansowe, które Operator (Politechnika Łódzka) na podstawie Umowy powierzył Grantobiorcy, na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego (podniesieniu kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacji młodzieży). Wysokość Grantu udzielonego Grantobiorcy, nie może być wyższa niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) brutto/miesiąc, płatne przez 8 miesięcy.

2. Kto może zostać grantobiorcą?

Grantobiorcą mogą być:

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
 • Nauczyciele akademiccy, doktoranci
 • Inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy z uzdolnioną młodzieżą

Kandydat na Grantobiorcę powinien:

 • Posiadać wiedzę i doświadczenie dydaktyczne
 • Być otwartym na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji
 • Wykazywać gotowość do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (48 lekcji, każda po 45 minut, z możliwością ich łączenia, w ciągu 8 miesięcy)
 • Przejść szkolenie na jednej z Uczelni Partnerskich (6 zjazdów stacjonarnych, 12 zjazdów e-learningowych)
 • Być zainteresowanym algorytmiką i programowaniem
 • Potrafić zaplanować program prowadzenia kół naukowych dla uczniów przy wsparciu ekspertów
3. Czy tylko nauczyciele mogą brać udział w projekcie?

Nie. Uczestnikiem (Grantobiorcą) może być nie tylko nauczyciel, ale również trener, edukator lub inna osoba dorosła wykazujące predyspozycje do pracy z wybitnie uzdolnioną młodzieżą, mająca predyspozycje i warunki do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach koła informatycznego.

4. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły niepubliczne?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych (np. biblioteka publiczna, dom kultury). W przypadku, gdy szkoła jest szkołą niepubliczną, prywatną, katolicką lub inną, musi wykazać, że działa na zasadach szkoły publicznej przedstawiając stosowne zaświadczenie wydane przez właściwe Ministerstwo, Kuratorium lub Gminę.

5. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły specjalne?

Szkoła specjalna spełniająca kryterium "placówki publicznej", może brać udział w Projekcie CMI.

6. Czy grant trzeba realizować tylko w szkołach? Czy może być to np. podmiot prywatny realizujący zajęcia dodatkowe z zakresu informatyki lub biblioteka publiczna?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych (np. biblioteka publiczna, dom kultury). W związku z powyższym miejscem prowadzenia zajęć nie może być podmiot prywatny.

7. Ilu nauczycieli z jednej szkoły może się zgłosić do CMI?

Nie ma żadnego limitu. Każdy Grantobiorca zgłasza się do projektu indywidualnie.

8. Gdzie uzyskać więcej informacji?

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie www Projektu CMI. Więcej informacji można uzyskać mailowo: biuro@cmi.edu.pl. Zapraszamy do zakładki kontakt.

UBIEGANIE SIĘ O GRANT:

9. Podczas składania wniosku należy napisać wstępną koncepcję realizacji zajęć z uczniami. Czy jest gdzieś dokładny program szkoleń dla nauczycieli, aby na tej podstawie można było napisać taką koncepcję?

Program szkoleń dla nauczycieli dostępny jest na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe pod nazwą Informacje o programie zajęć (572 KB)

Dodatkowo w instrukcji aplikowania o grant znajdują się pytania pomocnicze do opisu koncepcji:

 • Jak będziesz prowadzić nabór uczniów do kół informatycznych uwzględniając ich poziom edukacyjny? (np. akcja plakatowa w szkole lub poza szkołą, strona www szkoły lub inna, media społecznościowe, dziennik elektroniczny, informacja ustna podczas spotkań z potencjalnymi uczestnikami koła, itp.);
 • Jak będziesz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach koła w trakcie realizacji zajęć, aby zapewnić wymaganą w projekcie frekwencję (min. 80% udziału ucznia w spotkaniach)? Jak zadbasz o ich motywację? (np. włączanie uczniów w realizację zadań projektowych, odpowiadanie propozycjami programowymi na potrzeby uczniów, przekazywanie inicjatywy uczniom, dbałość o jakość zajęć, aktywne włączanie uczniów w zawody organizowane przez Operatora projektu, angażowanie uczniów w działania promocyjne w projekcie, itp.);
 • Na jakiej podstawie dokonasz wyboru osób spośród wszystkich zainteresowanych? Co zrobisz, jeśli będziesz miał więcej / mniej chętnych niż miejsc? (pamiętaj, że minimalna liczba uczestników koła to 8, a maksymalna 15);
 • Opisz krótko swoje kompetencje, mocne strony, doświadczenia, które gwarantują wysoką jakość zajęć realizowanych w ramach prowadzonego przez Ciebie koła informatycznego dla uczniów i tym samym realizację celów konkursu (odnieś się m.in. do swoich kompetencji, zaangażowania edukacyjnego - np. udział w zespołach samodoskonalących, do doświadczenia przy realizacji innych projektów informatycznych lub podobnych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Ciebie z młodzieżą - np. kółka, zawody, olimpiady, itp.).
10. Jakie są kryteria oceny wniosków?

Kryteria oceny wniosków zostały opisane w Kompletnym Schemacie Grantowym dostępnym na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe.

11. Jak wygląda procedura oceny wniosków?

Nadesłane aplikacje zostaną ocenione przez Generator Wniosków (automatycznej ocenie podlegają kryteria punktowane zamknięte, tj. wybór z rozwijanej listy) oraz Komisję Przyznającą Granty KPG oceniającą część opisową (ocenie KPG podlega Opis koncepcji realizacji grantu oraz uzupełnione przez Wnioskodawcę niewymienione w Generatorze kompetencje - pole „Inne”. W rubryce 11. wygenerowanego Formularza aplikacyjnego widoczna będzie Liczba punktów otrzymanych w pierwszym etapie aplikacji o grant, zliczonych przez Generator Wniosków.

W przypadku uzyskania minimalnej wartości punktów, której wartość ustali KPG, wnioskujący zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do kolejnego, II etapu aplikacji o grant, w którym zobowiązany będzie podać numer wyodrębnionego rachunku bankowego.

12. Czy można edytować wniosek?

W trakcie aplikowania będzie istniała możliwość edytowania niektórych danych. W przypadku braku kompletnych informacji zawartych w Opisie koncepcji, Komisja Przyznająca Granty KPG może wezwać do uzupełnienia braków.

Jeśli jednak przez pomyłkę została pominięta jakaś informacja lub kompetencja, a edycja nie będzie już możliwa, należy zgłosić to mailowo na adres biuro@cmi.edu.pl

13. Czy można usunąć wniosek?

Wniosek może zostać usunięty / wycofany jedynie na pisemną prośbę osoby wnioskującej. Taką prośbę należy kierować mailowo do biuro@cmi.edu.pl

14. O ile grantów mogę aplikować?

Jeden Grantobiorca może aplikować o maksymalnie 2 granty w jednym naborze. Trzeci bądź kolejny formularz aplikacyjny nie będzie podlegać ocenie.

15. W ramach projektu chcę prowadzić 2 koła pozalekcyjne, czy mogę to opisać w jednym formularzu aplikacyjnym?

Nie, na każdy grant trzeba złożyć osobny Wniosek o grant, tym samym podpisać oddzielną Umowę o powierzenie grantu. Chcąc prowadzić dwa koła pozalekcyjne, a tym samym otrzymać dwa granty, należy wypełnić dwa formularze aplikacyjne. Grantobiorca, który w jednym formularzu opisze koncepcję prowadzenia dwóch kół, otrzyma tylko jeden grant.

DRUGI ETAP UBIEGANIA SIĘ O GRANT:

16. Otrzymałem/am maila o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu ubiegania się o grant w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, co dalej?

Zaloguj się do Generatora Wniosków https://generator.cmi.edu.pl/ i wypełnij Wniosek drugiego etapu. W tym formularzu do uzupełnienia pozostanie numer wyodrębnionego rachunku bankowego.

17. Czym jest wyodrębniony rachunek bankowy?

Wyodrębniony rachunek bankowy to nowy rachunek osobisty lub subkonto do już posiadanego konta osobistego, założone przez Grantobiorcę specjalnie na potrzeby realizacji grantu CMI. Istotny jest fakt, że wszystkie transakcje prowadzone na tym koncie muszą dotyczyć wyłącznie operacji związanych z realizacją grantu. Inne wpływy (uznania rachunku), aniżeli transze z przyznanego grantu są niedopuszczalne. Właścicielem lub współwłaścicielem rachunku wskazanego we Wniosku musi być Grantobiorca. W przypadku utworzenia subkonta, musi ono działać jak osobny rachunek, aby była możliwość wykonywania z niego przelewów. W przypadku, gdyby założenie i / lub prowadzenie konta lub subkonta było płatne, koszty prowadzenia konta można pokryć z grantu.

WAŻNE: Wyodrębniony rachunek bankowy to rachunek Grantobiorcy (osoby fizycznej), a nie szkoły. Ponadto, aplikując o 2 granty, należy wskazać 2 odrębne rachunki bankowe.

18. Czy wystarczy utworzyć subkonto do rachunku osobistego?

Tak. Najważniejsze jest jednak, aby Grantobiorca był właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego oraz aby prowadzić na nim wyłącznie transakcje związane z realizacją jednego grantu.

19. Czy wskazany przeze mnie rachunek bankowy może być kontem małżeńskim?

Tak. Należy być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego. Nie należy jednak zapominać, że wszystkie transakcje prowadzone w ramach wskazanego rachunku muszą być związane wyłącznie z realizacją jednego grantu.

20. Czy do grantu ma być podany nr konta mój czy szkoły?

Musi być podany rachunek Grantobiorcy, grant otrzymuje Grantobiorca, a nie szkoła.

21. Jeżeli będę realizować 2 granty, to czy muszę zakładać 2 oddzielne konta?

Tak. Dla każdego grantu konieczny jest osobny wyodrębniony rachunek bankowy.

22. Co mam rozumieć jako „skany poświadczeń”?

Wymienione kompetencje należy poświadczyć stosownymi dokumentami (ich skanami lub zdjęciami). Przykłady poświadczeń:

 • dyplom,
 • certyfikat ukończenia kursu,
 • oświadczenie Dyrektora Szkoły,
 • inne formy wskazujące na posiadane kompetencje.
23. W jakich formatach mogę załączać poświadczenia?

Generator Wniosków przyjmuje formaty takie jak: pdf, jpg/jpeg, gif, png, bmp, tif o maksymalnym rozmiarze 2 MB.

24. Kiedy należy przekazać Umowę o współpracy (między szkołą a Politechniką Łódzką) oraz Umowę o powierzenie Grantu?

Obie umowy zostaną zawarte w trakcie pierwszego Zjazdu stacjonarnego - Inaguracji:

 1. Umowa o powierzenie grantu zostanie przekazana Grantobiorcy do podpisania na pierwszym spotkaniu. Grantobiorca, po podpisaniu, jeden egzemplarz zwraca i oficjalnie zaczyna realizację Grantu. Gratulacje!
 2. Umowę o współpracy (między Szkołą a Politechniką Łódzką) powinien wydrukować w dwóch egzemplarzach Grantobiorca. Na Umowie współpracy wymagany jest podpis oraz pieczęć imienna Osoby upoważnionej do reprezentowania placówki / szkoły (np. Dyrektora), w której będzie prowadzone kółko informatyczne. Podpisana Umowa w dwóch egzemplarzach musi zostać dostarczona przez Grantobiorcę na pierwsze zajęcia stacjonarne – na Inaugurację.

GDY BĘDĘ REALIZOWAĆ GRANT

SZKOLENIA DLA GRANTOBIORCÓW:

1. Gdzie będą odbywały się szkolenia?

Szkolenia dla nauczycieli – w formie stacjonarnej – odbywać się będą na jednej z 5 Uczelni Partnerskich w Projekcie CMI (Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie). Szkolenia zdalne realizowane będą online z wykorzystaniem Platformy CMI.

2. Ile szkoleń muszę odbyć?

Niezależnie od liczby realizowanych grantów, cykl szkoleniowy przechodzi się jeden raz - w pierwszym roku realizacji grantu. Jeśli Grantobiorca zdecyduje się na udział w kolejnych edycjach projektu, nie będzie odbywał kolejny raz szkolenia.

3. Ile trwa szkolenie?

Szkolenie trwa dwa semestry - łącznie 288 h. W każdym semestrze zorganizowane zostaną 3 zjazdy stacjonarne w formule weekendowej i 6 e-learningowych. Dodatkowo uczestnicy będą mieli swobodny dostęp online do materiałów dla siebie i dla uczniów oraz możliwość konsultacji i wsparcia ze strony ekspertów.

4. Czy szkolenia dla osób prowadzących koła informatyczne odbywają się równolegle do prowadzenia zajęć z uczniami?

Osoba prowadząca koło informatyczne, której przyznany został grant, rozpoczyna zajęcia z uczniami po zakończeniu pierwszego stacjonarnego zjazdu szkoleniowego. Podczas tego szkolenia uczestnikom zostanie przekazana niezbędna wiedza, aby rozpocząć realizację koła. Dodatkowo uczestnicy będą w stałym kontakcie z osobami wspierającymi ich działania w ramach Projektu CMI (poprzez tzw. mentoring, konsultacje) - z ekspertami - i będą w stałym procesie szkoleniowym (w sumie w ciągu roku będzie to 288 godzin zajęć stacjonarnych i online).

5. Czy muszę koniecznie odbywać szkolenia?

Jednym z obowiązków Grantobiorcy jest uczestnictwo w obowiązkowym cyklu szkoleniowym (288h). Udział w kompleksowym programie szkoleniowym zapewnia podniesienie posiadanych przez Grantobiorcę kompetencji. Naprawdę warto! Należy się wykazać min. 80% frekwencją podczas zjazdów stacjonarnych oraz 100% frekwencją na zjazdach e-learningowych.

6. Jak wygląda sprawa ze szkoleniami stacjonarnymi - dojazd, nocleg, wyżywienie - czy będą pokryte przez Projekt CMI?

Podczas szkoleń stacjonarnych zapewnione jest wyżywienie. Dojazd oraz nocleg w trakcie obowiązkowych zajęć stacjonarnych można pokryć z grantu.

7. Jak poprawnie rozliczyć paliwo za dojazdy na szkolenia stacjonarne i na zajęcia z uczniami CMI? Co to jest tzw. Kilometrówka?

Grantobiorca może rozliczyć paliwo za przejazdy (na szkolenia stacjonarne oraz zajęcia z uczniami w ramach kółka CMI) w następujący sposób: - średnie spalanie samochodu x ilość pokonanych kilometrów UWAGA: To jest metoda ostatecznie rekomendowana w celu rozliczenia grantu. Nie zwalnia to jednak z przedstawienia dokumentu księgowego za paliwo. Powyższy schemat służy przeliczeniu kwoty zwrotu w ramach grantu, który należy opisać w ewidencji księgowej.

8. Czy treści w zakresie programowania mogą być dowolne, czy w jakiś sposób będą narzucone przez Operatora?

Zakres szkoleń z algorytmiki będzie korespondował z zakresem merytorycznym szkoleń dla nauczycieli oraz z odpowiednią tematyką zadań w konkursach i zawodach stałych dla uczniów z kółek CMI.

9. Jakich języków programowania będę się uczył i czy zależą one od poziomu nauczania?

Podczas szkoleń będą prezentowane języki Scratch, Python i C++. Każdy Grantobiorca będzie miał szansę zapoznania się z każdym z wymienionych języków. Opanowanie języków C++ i Python istotnie wesprze proces dydaktyczny oraz ułatwi automatyczną weryfikację rozwiązań zadań testowych w trakcie zawodów i konkursów.

10.  W ramach szkoleń dla Grantobiorców poza zajęciami stacjonarnymi będą odbywać się także zajęcia e-learningowe. Czy będę zobowiązywany/a brać udział w zajęciach e-learningowych w określonych godzinach, czy będę miał/a dostęp do platformy e-learningowej i materiałów o dowolnej porze?

Lekcje e-learningowe będą udostępniane systematycznie (co około 1-3 tygodnie) na Platformie CMI, a dostępne/widoczne będą przez cały czas trwania 2-semestralnego szkolenia dla Grantobiorców. Pewne typy zajęć, np. webinaria czy czaty z konsultacjami, będą prowadzone „na żywo” o określonej porze. Zachęcamy do udziału w czasie rzeczywistym w tych zajęciach, gdyż to pozwoli na interakcję z osobą prowadzącą (ekspertem) i innymi Grantobiorcami. Jednak nie jest to obowiązkowe - na zaliczenie zjazdów e-learningowych będzie kilkutygodniowa przestrzeń czasowa. Dostęp do nagrania z webinarium lub wątków z czatu będzie możliwy w późniejszym terminie.

11. Czy w ramach zajęć e-lerningowych mam dostęp tylko do zajęć ze swojej Uczelni, czy również do innych?

Każdy Grantobiorca ma dostęp jedynie do materiałów Uczelni, na której odbywa szkolenie. Dodatkowo, w sekcji Sprawy organizacyjne CMI, będą publikowane materiały dostępne dla wszystkich.

12. Czy mogę jeden zjazd stacjonarny odrobić na innej Uczelni niż ta, do której zostałem przypisany?

Jeśli Grantobiorca, z przyczyn od niego niezależnych, nie może zrealizować zjazdu na swojej Uczelni, może to zrobić na innej, tylko musi zgłosić potrzebę takiej zmiany na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora / Opiekuna Uczelnianego.

13. Według jakich kryteriów Grantobiorcy są przydzielani do grup?

Grantobiorca może zadeklarować Uczelnię, na której chce realizować szkolenie. Deklarację zgłasza podczas aplikowania w Generatorze Wniosków. Niestety w przypadku nierównomiernego rozłożenia Grantabiorców pomiędzy Uczelniami Partnerskimi, o ostatecznym przydziale będzie decydowała odległość miejsca zamieszkania Grantobiorcy do najbliższej mu Uczelni.

14. Kto potwierdza obecność na zajęciach dla Grantobiorców w trakcie zjazdów?

Obecność Grantobiorców na szkoleniach stacjonarnych potwierdzają trenerzy/eksperci, wypełniając listy obecności na Platformie CMI. Realizacja szkoleń w formie e-learningu jest zaliczana poprzez zdobywanie odznak za zjazdy, na podstawie stanu realizacji zamieszczonego tam materiału.

15. Czy muszę wziąć udział we wszystkich zajęciach/zjazdach stacjonarnych?

Warunkiem rozliczenia grantu jest uczestnictwo w cyklu szkoleniowym zorganizowanym przez Operatora, osiągając co najmniej 80% frekwencję zjazdów stacjonarnych oraz 100% frekwencję szkoleń on-line.

Szkolenie stacjonarne to łącznie 12 dni (6 weekendów) - 6 dni w semestrze zimowym i 6 dni w semestrze letnim. W praktyce oznacza to, że można mieć w sumie 2 dni nieobecności, aby uzyskać 80% frekwencję.

16. Nie mogę być na jednym zjeździe stacjonarnym, czy mogę to jakoś odrobić?

Grantobiorca, który nie może być obecny na zjeździe stacjonarnym na swojej Uczelni, może go zaliczyć/odrobić na innej Uczelni. Należy zgłosić taką zmianę na adres Biura Projektu biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora / Opiekuna Uczelnianego. Ponadto dopuszczalna jest absencja podczas dwóch dni zjazdowych w trakcie 2-semstralnego szkolenia.

17. Mam zwolnienie lekarskie/długotrwałą przerwę w pracy. Jak odrobić udział w zajęciach?

Informację o usprawiedliwionej nieobecności należy skierować do Operatora (Politechnika Łódzka) na adres biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora / Opiekuna Uczelnianego, na której odbywa się szkolenie. Sposób odrobienia/zaliczenia zajęć należy uzgodnić bezpośrednio z Koordynatorem / Opiekunem danej Uczelni.

18. Jak dowiem się o zjazdach e-lerningowych, kiedy się odbywają, kiedy muszę je zaliczyć?

Terminy zjazdów wraz z harmonogramami zamieszczane są na stronie cmi.edu.pl. Zachęcamy również do regularnego zaglądania na platformę, gdzie także się one znajdują. Poza zajęciami do zrealizowania, na Platformie CMI, znajduje się również forum wymiany doświadczeń oraz z informacjami organizacyjnymi.

19. W jaki sposób uzyskam obecność na zjazdach e-learningowych?

Obecność na zajęciach e-learningowych uzyskuje się poprzez zdobywanie odznak:

 • W pierwszym semestrze szkolenia należy zdobyć odznakę za zadania i za teorię;
 • W drugim semestrze szkolenia należy zdobyć wyłącznie odznakę za teorię.

Odznaka za zadania jest przyznawana przez ekspertów, oceniających nadesłane rozwiązanie do zadania w jednym z trzech języków programowania – do wyboru: Scratch, Python, C++. Wystarczy rozwiązać TYLKO jedno zadnie.

Odznaka za teorię jest przyznawana automatycznie po rozwiązaniu testów z 4 pytaniami, znajdujących się pod sekcjami z teorią. Aby zaliczyć test, należy udzielić 75% poprawnych odpowiedzi. Do testu można podejść do momentu zaliczenia, ale nie częściej niż raz dziennie. W zagadnieniach dotyczących języków programowania nie będzie testów.
Za zjazdy stacjonarne odznaka jest przyznawana po sprawdzeniu listy obecności przez ekspertów podczas zajęć (w czasie rzeczywistym).

20. Czy udział w konsultacjach wskazanych przez Uczelnie jest obligatoryjny?

Nie. Eksperci dostępni są dla Grantobiorców we wskazanym czasie. Można skorzystać z możliwości konsultacji, ale nie trzeba. Zawsze można zadać pytanie na forum EDU przypisanym danej Uczelni.

KÓŁKA INFORMATYCZNE:

21. Na jakich urządzeniach będą prowadzone zajęcia z uczniami w ramach kół informatycznych?

Co do zasady grupa uczniów na kole informatycznym pracuje na sprzęcie, który dostępny jest w szkole lub innej placówce, w której odbywają się zajęcia. Placówka udostepniająca pomieszczenia do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach Umowy o współpracy z Politechniką Łódzką, gwarantuje również zaplecze techniczne dla Grantobiorców i ich uczniów.

Podczas szkoleń stacjonarnych w Uczelniach Partnerskich Grantobiorcy będą korzystać ze sprzętu tychże instytucji.

W ramach Projektu CMI każdy Grantobiorca otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych (mBoty, czujniki itp.) do realizacji zajęć z uczniami, do wykorzystania w ramach grantu projektowego, który można wybrać jako drugi rodzaj grantu w drugim roku aplikowania do CMI

22. Czy można grupować zajęcia?

W ramach pojedynczego grantu, osoba prowadząca realizuje zajęcia w grupie od 8 do 15 uczniów w miesiącach październik - maj. W tym czasie Grantobiorca jest zobowiązany przeprowadzić 48 lekcji 45-minutowych. Umowa o współpracy szkoły/placówki z Politechniką Łódzką gwarantuje taką dyspozycyjność pomieszczenia do realizacji kółka informatycznego. W przypadku grupowania zajęć (nie rekomendujemy grupowania więcej niż 4 godzin lekcyjnych jednocześnie), Grantobiorca będzie musiał to uzgodnić z Osobą uprawnioną do reprezentowania placówki i wykazać w listach obecności i konspektach zajęć dla każdego ze spotkań.

23. Czy płytki do zajęć z robotyki będą takie same dla każdego poziomu?

Planowany jest zakup zestawów robotycznych jednakowych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pakiet powinien zawierć komponenty podstawowe (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych) oraz dodatkowe czujniki, pozwalające realizować zadania z uczniami starszymi.

24. W jaki sposób będzie dokumentowane prowadzenie kółek?

W trakcie spotkań z uczniami każdy Grantobiorca będzie zobowiązany sporządzić listę obecności oraz krótki konspekt dla każdego z zajęć. Wszystko odbywać się będzie w wykorzystaniem Platformy CMI. Jest to nieodzowny element rozliczenia grantu i otrzymania II transzy (refundacyjnej).

25. Jakiego rodzaju algorytmika będzie na kółkach?

Jednym z założeń projektu jest przygotowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju zawodach programistycznych, a także olimpiadach informatycznych (m.in. OI, OIG). W związku z tym rodzaje problemów i zagadnień algorytmicznych poruszanych w Projekcie CMI będą w zbieżne z zakresem tematycznym zadań, jakie będzie można spotkać w tych zawodach/olimpiadach.

Podczas szkoleń dla Grantobiorców zostaną zaprezentowane, np.:

 • Ciągi rekurencyjne,
 • Programowanie dynamiczne,
 • Wprowadzenie do teorii grafów i drzew oraz grafowe algorytmy optymalizacyjne,
 • Elementy geometrii obliczeniowej,
 • Arytmetyka wielokrotnej precyzji,
 • Algorytmy tekstowe.

W oparciu o powyższe zagadnienia będą zaprezentowane scenariusze zajęć na kółka informatyczne.

26. Realizuję 2 koła pozalekcyjne, ile zestawów robotycznych otrzymam?

Grantobiorca otrzyma od operatora TYLKO JEDEN zestaw robotyczny, niezależnie od liczby realizowanych grantów. Przekazanie takiego pakietu materiałów edukacyjnych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez Operatora i Grantobiorcę, w terminie przypadającym mniej więcej na początek II semestru.

27. Chcę prowadzić koło w ramach grantu w kolejnej edycji, czy otrzymam nowy zestaw robotyczny?

Nie, Grantobiorca otrzymuje jeden zestaw robotyczny do wykorzystania, także w kolejnych edycjach projektu grantowego.

28. Co należy zrobić z zestawem robotycznym po zakończeniu udziału w Projekcie CMI?

Grantobiorca po zakończeniu swojej przygody w Projekcie CMI przekazuje zestaw robotyczny placówce, w której realizował zajęcia pozalekcyjne. Jeśli prowadził więcej niż jedno koło w różnych szkołach, do decyzji Grantobiorcy należy, której placówce powierza zestaw robotyczny. Wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Grantobiorca składa oświadczenie o adresie placówki, w której przechowywany jest zestaw.

29. W formularzu aplikacyjnym zaznaczyłem, że chcę prowadzić kółko dla klas 4-6. Czy mogę to zmienić? Czy muszę to zmieniać w formularzu?

Jest to dana informacyjna, nie ma potrzeby jej zmieniania. W momencie przystąpienia do realizacji grantu, Grantobiorca ostatecznie decyduje w jakiej grupie wiekowej będzie prowadził zajęcia. Uczniowie w jednym kółku mogą pochodzić z różnych klas, z różnych poziomów edukacyjnych, nawet z różnych szkół.

30. Ile zajęć z uczniami muszę zrealizować?

Grantobiorca musi zrealizować co najmniej 48 godzin lekcyjnych zajęć w ciągu 8 miesięcy w dowolnej konfiguracji, z możliwością łączenia. W przypadku organizowania wycieczki tematycznej lub np. nocy kodowania, należy sumować realny czas aktywności, odliczając dojazd i przerwy. Jednak nie należy zaliczać więcej niż 4 godziny lekcyjne.

31. Co jeśli kółko mam zaplanowane w dzień, który będzie wolny (np. z powodu Święta), czy muszę je odrabiać?

Grantobiorca może odrobić te zajęcia w dowolny inny dzień lub zblokować zajęcia w kolejnym terminie kółka. Ważne jest, aby zrealizował w ciągu 8 miesięcy co najmniej 48 godzin lekcyjnych zajęć.

32. Kiedy będą zawody dla uczniów?

Szacowane terminy są następujące:

 • I etap (lokalny): pierwsza połowa marca
 • II etap (regionalny): druga połowa kwietnia
 • Finał: druga połowa maja / początek czerwca
33. Czy jest jakiś zakres programowy kół dla uczniów, który jest wymagany do realizacji lub rekomendowany?

Nie, nie ma ściśle wyznaczonego zakresu programowego. Rekomendujemy wykorzystywanie zaproponowanych przez Partnerów Projektu wzorcowych scenariuszy zajęć, szczególnie w kontekście przygotowania do Zawadów algorytmicznych CMI. Generalnie zajęcia z uczniami mają stymulować rozwój myślenia komputacyjnego i umiejętności w zakresie programowania i algorytmiki, pobudzać wyobraźnię i dawać inspirację do rozwoju dla uczniów w różnym wieku, o różnym poziomie przygotowania, o różnym doświadczeniu i umiejętnościach. W związku z tym zakres programowy musi być dobierany przez nauczyciela indywidualnie, w oparciu o rozpoznanie potrzeb i aktualnych możliwości uczniów. Podczas kółek algorytmicznych (grant ogólny) nie należy przesycać zajęć zagadnieniami z robotyki (grant projektowy).

34. Czy zajęcia w ramach CMI mogą być prowadzone w czasie lekcji?

Nie, koła informatyczne prowadzone w ramach CMI są zajęciami pozalekcyjnymi.

35. Czy jest możliwość prowadzenia kółka informatycznego w ramach CMI w weekendy?

Tak, jest taka możliwość. Najważniejsze, aby zajęcia miały charakter zajęć pozalekcyjnych, a ich termin był uzgodniony ze szkołą i przystępny dla uczniów.

FINANSE, KONTROLA ORAZ ROZLICZENIE GRANTU:

36. Na co można przeznaczyć grant?

Grant można przeznaczyć na wydatki związane z realizacją celów projektu, czyli podniesieniem kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania informatyczne oraz na aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowaniem współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

W praktyce oznacza to, że Grantobiorca środki może przeznaczyć między innymi na:

 • koszty związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych (np. dojazd, nocleg, wyżywienie),
 • koszty związane z prowadzeniem kółek, np. dojazd, wyżywienie, nagrody dla uczniów,
 • zakup prenumeraty naukowej, książek,
 • zakup oprogramowania, licencji, aplikacji,
 • zakup zestawów edukacyjnych, np. LEGO,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych,
 • usługę druku 3D, czy kserograficzną,
 • zakup części rozszerzających zestawy robotyczne – pod warunkiem, że nie są sprzętem teleinformatycznym,
 • zakup biletów wstępu oraz komunikacji publicznej w związku z wystawą tematyczną / na wejście do instytucji/ośrodków związanych z tematyką kół,
 • udział w konferencji tematycznej,
 • dodatkowe kursy np. z języka angielskiego, nowoczesnych metod nauczania, programowania,
 • koszty związane z prowadzeniem konta bankowego, np.: opłata za prowadzenie konta, wydanie karty płatniczej etc.

Koszty wymienione powyżej są jedynie podpowiedzią, a nie katalogiem zamkniętym wydatków kwalifikowalnych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl

Zgodnie z dokumentami konkursowymi kosztem kwalifikowalnym w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych / kółek informatycznych dla uczniów, a Grantobiorcy rozliczani będą z rezultatów prowadzonych zajęć.

37. Na co nie mogę przeznaczyć grantu?

Wydatkami kwalifikowalnymi nie są:

 • wynagrodzenie,
 • sprzęt teleinformatyczny*,
 • przeprowadzenie na wejściu badań przesiewowych umiejętności programowania uczniów.

*UWAGA: W 3 edycji grantowej CMI żaden sprzęt teleinformatyczny nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Ponadto z grantu nie można zakupić:

 • dronów,
 • drukarek, drukarek 3D,
 • TV,
 • projektorów,
 • mebli, np. szafek na dokumenty, sof, foteli / krzeseł ergonomicznych,
 • środków transportu (rowery, hulajnogi…),
 • okularów korekcyjnych.

Lista nie jest listą zamkniętą. Z grantu nie należy pokrywać niczego, co nie jest związane z realizacją kółka i celami Projektu CMI.

38. Prowadzę działalność o charakterze edukacyjnym i mógłbym wystawić fakturę za prowadzenie zajęć. Czy będzie to możliwe?

Nie jest możliwe wystawienie faktury za prowadzenie zajęć. Ponadto Grantobiorca, zawierając Umowę o powierzenie grantu, składa Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 6). W treści oświadczenia deklaruje, iż nie będzie odzyskiwać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

39. Kiedy rozliczę całkowitą kwotę grantu?

Po zakończeniu realizacji zadań objętych grantem, w szczególności koła pozalekcyjnego dla dzieci i młodzieży (48 godzin lekcyjnych). W celu rozliczenia grantu, Grantobiorca składa Operatorowi Protokół z realizacji grantu (Załącznik nr 3). Protokół jest weryfikowany przez Operatora, a po jego akceptacji zostaje wypłacona II transza grantu (w formie refundacji). Protokół należy sporządzić najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku.

40. Co się stanie, jeśli w trakcie realizowania projektu zachoruję, zajdę w ciążę i nie będę mogła dokończyć prowadzenia zajęć w danym roku?

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie. Ciąża lub długotrwała choroba nie wykluczają kontynuowania realizacji grantu w innym terminie.

Informację o usprawiedliwionej nieobecności należy przesłać zarówno do Operatora (Politechnika Łódzka) na adres biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora / Opiekuna Uczelnianego, na której odbywa się szkolenie. Sposób odrobienia/przełożenia realizowania zajęć, należy uzgodnić bezpośrednio z Koordynatorem danej Uczelni.

41. Jeżeli nauczyciel zrezygnuje z realizacji grantu w pewnym momencie, to czy musi zwracać pieniądze za zajęcia, które się odbyły?

Każda rezygnacja musi zostać udokumentowana Porozumieniem o rozwiązaniu Umowy o powierzenie grantu. Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu środków w przypadku niewywiązywania się z realizacji Umowy o powierzenie grantu, w szczególności wykorzystania środków niezgodnie z celami grantu.

Grantobiorcy, którzy nie osiągną wskaźnika realizacji grantu, czyli nie przeszkolą minimalnej liczby 8 uczestników, zobligowani będą do zwrotu proporcjonalnej wysokości Grantu. Przeszkolenie 4 lub mniej uczestników, zobowiązuje Grantobiorców do zwrotu pełnej wysokości Grantu.

42. Jak rozliczyć grant?

Grantobiorca rozlicza grant poprzez wypełnienie i przekazanie Operatorowi Protokołu końcowego z realizacji grantu (Załącznik nr 3 do Umowy o powierzenie grantu) oraz Oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu (Załącznik nr 4).

43. Czy Grantobiorcy muszą przesyłać Operatorowi faktury/rachunki?

Nie. Grantobiorcy zobowiązani są gromadzić dokumenty finansowo-księgowe (faktury, rachunki, bilety komunikacji, KP, etc.) oraz prowadzić wewnętrzną księgowość w postaci prostego pliku Excel (nr rachunku lub faktury; data wydatku; kwota brutto wydatku; krótki opis), ale nie przesyłają ich do Operatora na żadnym etapie realizacji grantu.

Dokumenty księgowe mogą być weryfikowane podczas wizyt monitorujących lub kontroli zewnętrznych. Należy je przechowywać do 31.12.2028 roku.

44. Do kiedy muszę złożyć sprawozdanie finansowe - Protokół końcowy z realizacji grantu - jakie są terminy rozliczenia poszczególnych transz grantu?

Protokół końcowy z realizacji grantu (Załącznik nr 3) należy przedłożyć po zakończeniu realizacji zadań objętych Grantem, w szczególności zrealizowaniu wymaganej liczby lekcji w ramach koła pozalekcyjnego z uczniami oraz odbyciu cyklu szkoleniowego z zachowaniem wymaganej frekwencji. Rozliczane wydatki powinny być poniesione do 30 czerwca 2021 - data ta oznacza datę zakupu oraz datę uiszczenia zapłaty, w przypadku płatności odroczonych lub spłacania rat.

Integralną częścią Protokołu z realizacji grantu jest także Załącznik nr 4, czyli Oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem.

45. Od kiedy można rozliczać wydatki?

Wydatki kwalifikowalne w III edycji CMI są od 01.07.2021 do 30.06.2022.

46. Czy wystarczy do rozliczenia paragon, czy potrzebna jest FV? Na kogo ma być wystawiona faktura - na mnie czy na szkołę?

Wystarczy paragon. W przypadku faktury, musi być ona wystawiona na osobę fizyczną (Grantobiorcę).

47. Co to znaczy, że II transza jest transzą refundacyjną?

Oznacza to, że jest wypłacana po nadesłaniu Protokołu z realizacji grantu (Załącznik nr 4), czyli po zakończeniu wydatkowania. Aby wypłata II transzy została dokonana, następuje weryfikacja prawidłowości wydatkowania grantu oraz wypełnienia przez Grantobiorcę następujących obowiązków: przeszkolenie minimum 8 uczniów (z frekwencją na kółkach min. 75%), zaliczenie zjazdów stacjonarnych z frekwencją min. 80% oraz zjazdów e-learningowych z frekwencją 100%, poprowadzenie 48 godzin lekcyjnych kółka informatycznego z uczniami i przygotowanie do każdego spotkania list obecności oraz konspektów, zamieszczanych na platformie. Wówczas, w terminie 14 dni od chwili zaakceptowania Protokołu, następuje wypłata transzy refundacyjnej.

48. Kiedy dostanę pierwszą transzę?

Pierwsza transza jest wypłacana w terminie 14 dni od podpisania Umowy o powierzenie grantu. W przypadku braku środków na koncie Operatora, czas ten może ulec wydłużeniu (zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie grantu).

49. Kiedy otrzymam II transzę?

Po nadesłaniu Protokołu z realizacji grantu (Załącznik nr 3). Aby wypłata II transzy została dokonana, następuje weryfikacja prawidłowości wydatkowania grantu oraz wypełnienia przez Grantobiorcę następujących obowiązków: przeszkolenie minimum 8 uczniów (z frekwencją na kółkach min. 75%), zaliczenie zjazdów stacjonarnych z frekwencją min. 80% oraz zjazdów e-learningowych z frekwencją 100%, poprowadzenie 48 godzin lekcyjnych kółka informatycznego z uczniami i przygotowanie do każdego spotkania list obecności oraz konspektów.

50. Czy zagraniczne zakupy są kosztem kwalifikowalnym?

Tak, jeśli są wydatkami kwalifikowalnymi. Zakupy opłacane w obcej walucie należy przeliczać zgodnie z kursem walut NBP z dnia uiszczenia zapłaty.

51. Kto przeprowadza kontrolę Grantobiorców?

Wizyty monitorujące u Grantobiorców przeprowadzają przedstawiciele Uczelni Partnerskich, do której został przypisany Grantobiorca. Kontrole będą zapowiadane z około 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem. Odbędą się u co najmniej 10% Grantobiorców biorących udział w całym Projekcie CMI.

DOKUMENTY:

52. Czy obowiązkowe jest posiadanie zgody rodziców na udział uczniów w kółku CMI z chwilą rozpoczęcia prowadzenia koła?

Grantobiorca zobowiązany jest do posiadania podpisanego przez rodzica / ucznia pełnoletniego Załącznika nr 1 do Regulaminu: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział oraz na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu. (Link) Bez takiej zgody uczeń nie ma prawa uczęszczać na kółko CMI.

53. Czy obowiązkowe będzie podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na upowszechnienie wizerunku dziecka?

Zgoda na upowszechnienie wizerunku ucznia nie jest obowiązkowa. Jednak trzeba pamiętać, aby Grantobiorca nie udostępniał wizerunku takiego dziecka np. w social mediach. Dodatkowo, uczeń biorący udział w Zawodach CMI, godząc się na zapisy w Regulaminie, automatycznie wyraża zgodę na upowszechnienie wizerunku podczas etapów stacjonarnych takiego wydarzenia.

54. Jakie dokumenty i jak długo powinien przechowywać grantobiorca?

Umowę o powierzenie grantu, elektroniczną ewidencję/zestawienie kosztów, wydatków i przychodów oraz dowody zakupu w terminie do 31.12.2028 roku, u siebie. Natomiast wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem uczniów w kółku informatycznym Grantobiorca przesyła do Biura Projektu Partnera Wiodącego pocztą, gdzie są one przechowywane.

1. Czy mogę zalogować się do Generatora Wniosków podając inny e-mail, aniżeli podczas pierwszego naboru?

Istnieje możliwość zmiany Loginu (adresu e-mail), jednakże należy ją zgłosić mailowo na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl. UWAGA: nie ma możliwości zakładania nowego konta z uwagi na fakt, iż Generator Wniosków musi „rozpoznać”, że Grantobiorca aplikuje po kolejny grant.

2. Czy aplikując ponownie o grant muszę składać w Generatorze Wniosków wymagane załączniki jeszcze raz?

Tak, należy zaktualizować swoje oświadczenia. Część danych w Generatorze Wniosków zostanie uzupełniona na podstawie wcześniejszej aplikacji, ale je także będzie należało zweryfikować.

3. Jak poświadczyć, że wnioskodawca uprzednio realizujący Grant w projekcie CMI zgłosił prowadzone przez siebie kółko/a do udziału w zawodach CMI?

Należy złożyć pisemne Oświadczenie lub załączyć skan dyplomu ucznia / kółka.

4. Czy mogę pominąć część formularza aplikacyjnego?

Nie, konieczne jest przejście przez cały formularz, niemniej Generator część posiadanych danych sam załaduje, bez potrzeby ponownego wypełnienia przez Wnioskodawcę.

5. Czy muszę ponownie opisywać koncepcję realizacji kółka?

Tak. Co więcej w koncepcji należy uwzględnić uczestnictwo w kółku zarówno uczniów z poprzedniej edycji jak i nowych, wcześniej niezwiązanych z CMI. Zasadne jest więc przygotowanie propozycji odpowiadającej na potrzeby obu grup. Proszę także pamiętać, że aplikując dodatkowo o grant projektowy, obok ogólnego, w opisie koncepcji należy odrębnie podejść do koncepcji programu realizacji zajęć w ramach grantu ogólnego (algorytmicznego) odrębnie projektowego (robotycznego). Jako uczestniczący w projekcie po raz kolejny, będziecie już Państwo dysponować otrzymanym uprzednio zestawem materiałów edukacyjnych pomocnym w prowadzeniu obu rodzajów grantów. W naszej ocenie, zestawy będą szczególnie atrakcyjne dla uczestników grantu robotycznego.

6. Czy muszę ponownie dostarczyć porozumienie o współpracy, w sytuacji, kiedy grant zamierzam realizować w tej samej placówce?

Tak, Umowa o współpracy będzie ponownie wymagana.

7. Czy muszę zakładać nowe konto w banku, jeśli będę realizować grant w kolejnej edycji?

Nie ma konieczności zakładania nowego konta. Do Umowy o powierzenie grantu można przedstawić ten sam wyodrębniony rachunek bankowy. Proszę pamiętać, że przed otrzymaniem wypłaty pierwszej transzy zaliczkowej, na koncie nie można mieć zgromadzonych żadnych środków.

8. O jakie typy grantów mogę wnioskować w kolejnym naborze CMI?

Grantobiorcy realizujący grant w poprzednich edycjach, podczas kolejnego naboru mogą się ubiegać o:

 • 1 grant ogólny (algorytmiczny),
 • 2 granty ogólne (algorytmiczne),
 • 1 grant ogólny (algorytmiczny) i 1 grant projektowy.
9. O jakie typy grantów mogę wnioskować w kolejnym naborze CMI?

Można wnioskować o granty w jednej z poniższych konfiguracji:

 • 1 grant ogólny (algorytmiczny),
 • 2 granty ogólne (algorytmiczne),
 • 1 grant ogólny (algorytmiczny) i 1 grant projektowy.

Nie można wnioskować o 2 granty projektowe. Grant projektowy zawsze występuje w towarzystwie grantu ogólnego w danej edycji.

10. Czy mogę prowadzić tylko grant projektowy?

Nie, grant projektowy musi być drugim grantem w danej edycji. Grant projektowy zawsze występuje w towarzystwie grantu ogólnego.

11. Czy prowadząc grant w II edycji również będę przypisany do danej Uczelni?

Tak. Uczelnie Partnerskie pełnią funkcję pewnego rodzaju opiekuna przypisanego Grantobiorcy. Ponadto każdy z Grantobiorcy musi zawrzeć kolejną Umowę o powierzenie grantu podczas jednej z Inauguracji.

12. Czy niewydatkowaną w ramach bieżącej edycji kwotę grantu powinienem/am zwrócić? Czy mogę ją wykorzystać w kolejnym naborze, w sytuacji otrzymania grantu ponownie?

Nie, środki pozyskane w ramach grantu w bieżącej edycji nie przechodzą do kolejnej. Niewydatkowaną kwotę będzie należało zwrócić na konto wskazane w Umowie o powierzenie grantu, zgodnie z dyspozycją Załącznika nr 5 do Umowy o powierzenie grantu. Po podpisaniu kolejnej Umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca otrzyma wypłatę pierwszej transzy zaliczkowej w ramach odrębnej Umowy.

13. Czy po raz drugi muszę brać udział w szkoleniu organizowanym na jednej z Uczelni Partnerskich?

Nie, każdy Grantobiorca odbywa tylko jeden cykl szkoleniowy w ramach udziału w Projekcie CMI, bez względu na liczbę edycji grantowych, w których uczestniczy. Nie traci jednak dostępu do Platformy CMI oraz znajdujących się na niej materiałów.

14. Czy będę miał dostęp do Platformy CMI?

Tak, dostęp do Platformy CMI Grantobiorca będzie posiadał przez wszystkie edycje Projektu, tj. do 31.12.2028 roku.

15. Czy będą jeszcze jakieś inne szkolenia, np. uzupełniające, czy będą też dodawane nowe materiały?

Tak. Na pewno na Platformie CMI będą pojawiały się dodatkowe materiały dla Grantobiorców nieobjętych obowiązkowymi szkoleniami. W Projekcie nie przewidziano jednak innych aktywności, aniżeli zdalne, dla osób biorących udział w kolejnych edycjach.

16. Czy otrzymam dodatkowe materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć itp.?

Tak, na Platformie CMI będą pojawiały się dodatkowe materiały dla Grantobiorców nieobjętych obowiązkowymi szkoleniami. Ponadto systematycznie będą dodawane materiały, które posłużą rozwojowi zajęć z uczniami.

17. Czy otrzymam drugi pakiet materiałów edukacyjnych, jeżeli zdecyduję się na prowadzenie dwóch grantów?

Nie. Każdy Grantobiorca otrzymuje TYLKO JEDEN pakiet materiałów edukacyjnych w całym okresie realizacji Projektu CMI.

18. Czy mogę ponownie uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych (żeby uzupełnić wiedzę)?

Na chwilę obecną Uczelnie Partnerskie nie przewidują możliwości ponownego udziału w szkoleniach stacjonarnych. Materiały pozwalające podnosić swoje kompetencje zamieszczane będą dla Gratobiorców realizujących granty w poprzedniej edycji na Platformie CMI.

19. Jaka jest maksymalna liczba uczestników w kółku?

Dla zapewnienia jakości prowadzonych zajęć, ograniczono liczbę uczestników kółek CMI. W jednym kółku będzie mogło wziąć udział od 8 do 15 uczniów.

20. Czy mogę mieć tych samych, co w bieżącej edycji, uczniów na kółku?

Tak, w ramach kółka w III edycji, mogą uczestniczyć ci sami uczniowie, co w I lub II edycji. Należy jednak zadbać, aby realizowany program z uczestnikami wcześniejszych edycji, rozwijał pozyskane uprzednio kompetencje i nie był powtarzany.

21. Czy mogę mieć tych samych uczniów w obu kółkach, jeśli będę prowadził, np. 2 kółka ogólne (algorytmiczne) albo 1 kółko algorytmiczne i 1 kółko projektowe?

Tylko w sytuacji prowadzenia dwóch różnych kółek (ogólnego i projektowego) możliwe jest uczestnictwo tego samego ucznia zarówno w jednych jak i drugich zajęciach. Nie jest możliwe natomiast uczestnictwo tego samego ucznia w dwóch grantach ogólnych.

22. Czy mogę mieć tych samych uczniów w obu kółkach, jeśli będę prowadził kółko ogólne (algorytmiczne)?

Nie. Uczniowie nie mogą brać udziału w takich samych rodzajach kółek w tej samej edycji.

23. Czy jeśli zdecyduję się prowadzić koło z grupą licealistów i programować z nimi w Pythonie (a do tej pory prowadziłem/am koło w szkole podstawowej i korzystaliśmy ze Scratcha), to czy mogę wziąć udział w szkoleniach z Pythona?

Przez cały czas Grantobiorcy będą mieli dostęp do Platformy CMI, na której będą zamieszczane nowe / dodatkowe materiały szkoleniowe. Będą oferowane Webinaria doszkalające, w tym także z Pythona. Na chwilę obecną udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie w formule on-line.

24. Mój zestaw edukacyjny po semestrze pracy z uczniami jest niekompletny, czy mogę prosić o jego skompletowanie?

Nie, ale zakup brakujących elementów będzie można pokryć ze środków grantu.

25. Zmieniam szkołę/placówkę - czy otrzymany pakiet materiałów edukacyjnych zabieram ze sobą do nowej szkoły / placówki?

Tak, ponieważ każdy Grantobiorca otrzymuje TYLKO JEDEN pakiet materiałów edukacyjnych w całym okresie realizacji Projektu CMI, to zgodnie z Umową o współpracy pakiet pozostaje w ostatniej szkole / placówce, której Grantobiorca prowadził kółko CMI, a wcześniejsza placówka ma obowiązek wydać Grantobiorcy taki zestaw.

26. Ile wynosi maksymalna kwota grantu?

Maksymalna kwota jednego grantu to: 6.400,00 PLN brutto.

O PROJEKCIE:

1. Jaka jest definicja grantu w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego?

Grant - środki finansowe, które Operator (Politechnika Łódzka) na podstawie Umowy powierzył Grantobiorcy, na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego (podniesieniu kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacji młodzieży). Wysokość Grantu udzielonego Grantobiorcy, nie może być wyższa niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto/miesiąc, płatne przez 8 miesięcy.

2. Kto może zostać grantobiorcą?

Grantobiorcą mogą być:

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
 • Nauczyciele akademiccy, doktoranci
 • Inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy z uzdolnioną młodzieżą.

Kandydat na Grantobiorcę powinien:

 • Posiadać wiedzę i doświadczenie dydaktyczne
 • Być otwartym na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji
 • Wykazywać gotowość do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (48 lekcji, każda po 45 minut, z możliwością ich łączenia, w ciągu 8 miesięcy)
 • Przejść szkolenie na jednej z Uczelni Partnerskich (6 zjazdów stacjonarnych, 12 zjazdów e-learningowych)
 • Być zainteresowanym algorytmiką i programowaniem
 • Potrafić zaplanować program prowadzenia kół naukowych dla uczniów przy wsparciu ekspertów
3. Czy tylko nauczyciele mogą brać udział w projekcie?

Nie. Uczestnikiem (Grantobiorcą) może być nie tylko nauczyciel, ale również trener, edukator lub inna osoba dorosła wykazujące predyspozycje do pracy z wybitnie uzdolnioną młodzieżą, mająca predyspozycje i warunki do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach koła informatycznego.

4. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły niepubliczne?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych (np. biblioteka publiczna, dom kultury). W przypadku, gdy szkoła jest szkołą niepubliczną, prywatną, katolicką lub inną, musi wykazać, że działa na zasadach szkoły publicznej przedstawiając stosowne zaświadczenie wydane przez właściwe Ministerstwo, Kuratorium lub Gminę.

5. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły specjalne?

Szkoła specjalna spełniająca kryterium "placówki publicznej", może brać udział w Projekcie CMI.

6. Czy grant trzeba realizować tylko w szkołach? Czy może być to np. podmiot prywatny realizujący zajęcia dodatkowe z zakresu informatyki lub biblioteka publiczna?

Kółka informatyczne muszą odbywać się w szkołach lub instytucjach publicznych (np. biblioteka publiczna, dom kultury). W związku z powyższym miejscem prowadzenia zajęć nie może być podmiot prywatny.

7. Ilu nauczycieli z jednej szkoły może się zgłosić do CMI?

Nie ma żadnego limitu. Każdy Grantobiorca zgłasza się do projektu indywidualnie.

8. Gdzie uzyskać więcej informacji?

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie www Projektu CMI. Więcej informacji można uzyskać mailowo: biuro@cmi.edu.pl. Zapraszamy do zakładki kontakt.

UBIEGANIE SIĘ O GRANT:

9. Podczas składania wniosku należy napisać wstępną koncepcję realizacji zajęć z uczniami. Czy jest gdzieś dokładny program szkoleń dla nauczycieli, aby na tej podstawie można było napisać taką koncepcję?

Program szkoleń dla nauczycieli dostępny jest na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe pod nazwą Informacje o programie zajęć (572 KB)

Dodatkowo w instrukcji aplikowania o grant znajdują się pytania pomocnicze do opisu koncepcji:

 • Jak będziesz prowadzić nabór uczniów do kół informatycznych uwzględniając ich poziom edukacyjny? (np. akcja plakatowa w szkole lub poza szkołą, strona www szkoły lub inna, media społecznościowe, dziennik elektroniczny, informacja ustna podczas spotkań z potencjalnymi uczestnikami koła, itp.);
 • Jak będziesz zachęcał uczniów do udziału w zajęciach koła w trakcie realizacji zajęć, aby zapewnić wymaganą w projekcie frekwencję (min. 75 % udziału ucznia w spotkaniach)? Jak zadbasz o ich motywację? (np. włączanie uczniów w realizację zadań projektowych, odpowiadanie propozycjami programowymi na potrzeby uczniów, przekazywanie inicjatywy uczniom, dbałość o jakość zajęć, aktywne włączanie uczniów w zawody organizowane przez Operatora projektu, angażowanie uczniów w działania promocyjne w projekcie, itp.);
 • Na jakiej podstawie dokonasz wyboru osób spośród wszystkich zainteresowanych? Co zrobisz, jeśli będziesz miał więcej / mniej chętnych niż miejsc? (pamiętaj, że minimalna liczba uczestników koła to 8, a maksymalna 15);
 • Opisz krótko swoje kompetencje, mocne strony, doświadczenia, które gwarantują wysoką jakość zajęć realizowanych w ramach prowadzonego przez Ciebie koła informatycznego dla uczniów i tym samym realizację celów konkursu (odnieś się m.in. do swoich kompetencji, zaangażowania edukacyjnego - np. udział w zespołach samodoskonalących, do doświadczenia przy realizacji innych projektów informatycznych lub podobnych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Ciebie z młodzieżą - np. kółka, zawody, olimpiady, itp.).
10. Jakie są kryteria oceny wniosków?

Kryteria oceny wniosków zostały opisane w Kompletnym Schemacie Grantowym dostępnym na stronie CMI w zakładce Dokumenty grantowe.

11. Jak wygląda procedura oceny wniosków?

Nadesłane aplikacje zostaną ocenione przez Generator Wniosków (automatycznej ocenie podlegają kryteria punktowane zamknięte, tj. wybór z rozwijanej listy) oraz Komisję Przyznającą Granty KPG oceniającą część opisową (ocenie KPG podlega Opis koncepcji realizacji grantu oraz uzupełnione przez Wnioskodawcę niewymienione w Generatorze kompetencje - pole „Inne”. W rubryce 11. wygenerowanego Formularza aplikacyjnego widoczna będzie Liczba punktów otrzymanych w pierwszym etapie aplikacji o grant, zliczonych przez Generator Wniosków.

W przypadku uzyskania minimalnej wartości punktów, której wartość ustali KPG, wnioskujący zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do kolejnego, II etapu aplikacji o grant, w którym zobowiązany będzie podać numer wyodrębnionego rachunku bankowego.

12. Czy można edytować wniosek?

W trakcie aplikowania będzie istniała możliwość edytowania niektórych danych. W przypadku braku kompletnych informacji zawartych w Opisie koncepcji, Komisja Przyznająca Granty KPG może wezwać do uzupełnienia braków.

Jeśli jednak przez pomyłkę została pominięta jakaś informacja lub kompetencja, a edycja nie będzie już możliwa, należy zgłosić to mailowo na adres biuro@cmi.edu.pl

13. Czy można usunąć wniosek?

Wniosek może zostać usunięty / wycofany jedynie na pisemną prośbę osoby wnioskującej. Taką prośbę należy kierować mailowo do biuro@cmi.edu.pl

14. O ile grantów mogę aplikować?

Jeden Grantobiorca może aplikować o maksymalnie 2 granty w jednym naborze. Trzeci bądź kolejny formularz aplikacyjny nie będzie podlegać ocenie.

15. W ramach projektu chcę prowadzić 2 koła pozalekcyjne, czy mogę to opisać w jednym formularzu aplikacyjnym?

Nie, na każdy grant trzeba złożyć osobny Wniosek o grant, tym samym podpisać oddzielną Umowę o powierzenie grantu. Chcąc prowadzić dwa koła pozalekcyjne, a tym samym otrzymać dwa granty, należy wypełnić dwa formularze aplikacyjne. Grantobiorca, który w jednym formularzu opisze koncepcję prowadzenia dwóch kół, otrzyma tylko jeden grant.

DRUGI ETAP UBIEGANIA SIĘ O GRANT:

16. Otrzymałem/am maila o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu ubiegania się o grant w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, co dalej?

Zaloguj się do Generatora Wniosków https://generator.cmi.edu.pl/ i wypełnij Wniosek drugiego etapu. W tym formularzu do uzupełnienia pozostanie numer wyodrębnionego rachunku bankowego.

17. Czym jest wyodrębniony rachunek bankowy?

Wyodrębniony rachunek bankowy to nowy rachunek osobisty lub subkonto do już posiadanego konta osobistego, założone przez Grantobiorcę specjalnie na potrzeby realizacji grantu CMI. Istotny jest fakt, że wszystkie transakcje prowadzone na tym koncie muszą dotyczyć wyłącznie operacji związanych z realizacją grantu. Inne wpływy (uznania rachunku), aniżeli transze z przyznanego grantu są niedopuszczalne. Właścicielem lub współwłaścicielem rachunku wskazanego we Wniosku musi być Grantobiorca. W przypadku utworzenia subkonta, musi ono działać jak osobny rachunek, aby była możliwość wykonywania z niego przelewów. W przypadku, gdyby założenie i / lub prowadzenie konta lub subkonta było płatne, koszty prowadzenia konta można pokryć z grantu.

WAŻNE: Wyodrębniony rachunek bankowy to rachunek Grantobiorcy (osoby fizycznej), a nie szkoły. Ponadto, aplikując o 2 granty, należy wskazać 2 odrębne rachunki bankowe.

18. Czy wystarczy utworzyć subkonto do rachunku osobistego?

Tak. Najważniejsze jest jednak, aby Grantobiorca był właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego oraz aby prowadzić na nim wyłącznie transakcje związane z realizacją jednego grantu.

19. Czy wskazany przeze mnie rachunek bankowy może być kontem małżeńskim?

Tak. Należy być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego we Wniosku rachunku bankowego. Nie należy jednak zapominać, że wszystkie transakcje prowadzone w ramach wskazanego rachunku muszą być związane wyłącznie z realizacją jednego grantu.

20. Czy do grantu ma być podany nr konta mój czy szkoły?

Musi być podany rachunek Grantobiorcy, grant otrzymuje Grantobiorca, a nie szkoła.

21. Jeżeli będę realizować 2 granty, to czy muszę zakładać 2 oddzielne konta?

Tak. Dla każdego grantu konieczny jest osobny wyodrębniony rachunek bankowy.

22. Co mam rozumieć jako „skany poświadczeń”?

Wymienione kompetencje należy poświadczyć stosownymi dokumentami (ich skanami lub zdjęciami). Przykłady poświadczeń:

 • dyplom,
 • certyfikat ukończenia kursu,
 • oświadczenie Dyrektora Szkoły,
 • inne formy wskazujące na posiadane kompetencje.
23. W jakich formatach mogę załączać poświadczenia?

Generator Wniosków przyjmuje formaty takie jak: pdf, jpg/jpeg, gif, png, bmp, tif o maksymalnym rozmiarze 2 MB.

24. Kiedy należy przekazać Umowę o współpracy (między szkołą a Politechniką Łódzką) oraz Umowę o powierzenie Grantu?

Obie umowy zostaną zawarte w trakcie pierwszego Zjazdu stacjonarnego - Inaguracji:

 1. Umowa o powierzenie grantu zostanie przekazana Grantobiorcy do podpisania na pierwszym spotkaniu. Grantobiorca, po podpisaniu, jeden egzemplarz zwraca i oficjalnie zaczyna realizację Grantu. Gratulacje!
 2. Umowę o współpracy (między Szkołą, a Politechniką Łódzką) powinien wydrukować w dwóch egzemplarzach Grantobiorca. Na Umowie współpracy wymagany jest podpis oraz pieczęć imienna Osoby upoważnionej do reprezentowania placówki / szkoły (np. Dyrektora), w której będzie prowadzone kółko informatyczne. Podpisana Umowa w dwóch egzemplarzach musi zostać dostarczona przez Grantobiorcę na pierwsze zajęcia stacjonarne – na Inaugurację.

GDY BĘDĘ REALIZOWAĆ GRANT

SZKOLENIA DLA GRANTOBIORCÓW:

1. Gdzie będą odbywały się szkolenia?

Szkolenia dla nauczycieli – w formie stacjonarnej – odbywać się będą na jednej z 5 Uczelni Partnerskich w Projekcie CMI (Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie). Szkolenia zdalne realizowane będą online z wykorzystaniem Platformy CMI.

2. Ile szkoleń muszę odbyć?

Niezależnie od liczby realizowanych grantów, cykl szkoleniowy przechodzi się jeden raz - w pierwszym roku realizacji grantu. Jeśli Grantobiorca zdecyduje się na udział w kolejnych edycjach projektu, nie będzie odbywał kolejny raz szkolenia.

3. Ile trwa szkolenie?

Szkolenie trwa dwa semestry - łącznie 288 h. W każdym semestrze zorganizowane zostaną 3 zjazdy stacjonarne w formule weekendowej i 6 e-learningowych. Dodatkowo uczestnicy będą mieli swobodny dostęp online do materiałów dla siebie i dla uczniów oraz możliwość konsultacji i wsparcia ze strony ekspertów.

4. Czy szkolenia dla osób prowadzących koła informatyczne odbywają się równolegle do prowadzenia zajęć z uczniami?

Osoba prowadząca koło informatyczne, której przyznany został grant, rozpoczyna zajęcia z uczniami po zakończeniu pierwszego stacjonarnego zjazdu szkoleniowego. Podczas tego szkolenia uczestnikom zostanie przekazana niezbędna wiedza, aby rozpocząć realizację koła. Dodatkowo uczestnicy będą w stałym kontakcie z osobami wspierającymi ich działania w ramach Projektu CMI (poprzez tzw. mentoring, konsultacje) - z ekspertami - i będą w stałym procesie szkoleniowym (w sumie w ciągu roku będzie to 288 godzin zajęć stacjonarnych i online).

5. Czy muszę koniecznie odbywać szkolenia?

Jednym z obowiązków Grantobiorcy jest uczestnictwo w obowiązkowym cyklu szkoleniowym (288h). Udział w kompleksowym programie szkoleniowym zapewnia podniesienie posiadanych przez Grantobiorcę kompetencji. Naprawdę warto! Należy się wykazać min. 80% frekwencją podczas zjazdów stacjonarnych oraz 100% frekwencją na zjazdach e-learningowych.

6. Jak wygląda sprawa ze szkoleniami stacjonarnymi - dojazd, nocleg, wyżywienie - czy będą pokryte przez Projekt CMI?

Podczas szkoleń stacjonarnych zapewnione jest wyżywienie. Dojazd oraz nocleg w trakcie obowiązkowych zajęć stacjonarnych można pokryć z grantu.

7. Jak poprawnie rozliczyć paliwo za dojazdy na szkolenia stacjonarne i na zajęcia z uczniami CMI? Co to jest tzw. Kilometrówka?

Grantobiorca może rozliczyć paliwo za przejazdy (na szkolenia stacjonarne oraz zajęcia z uczniami w ramach kółka CMI) w następujący sposób: - średnie spalanie samochodu x ilość pokonanych kilometrów UWAGA: To jest metoda ostatecznie rekomendowana w celu rozliczenia grantu. Nie zwalnia to jednak z przedstawienia dokumentu księgowego za paliwo. Powyższy schemat służy przeliczeniu kwoty zwrotu w ramach grantu, który należy opisać w ewidencji księgowej.

8. Czy treści w zakresie programowania mogą być dowolne, czy w jakiś sposób będą narzucone przez Operatora?

Zakres szkoleń z algorytmiki będzie korespondował z zakresem merytorycznym szkoleń dla nauczycieli oraz z odpowiednią tematyką zadań w konkursach i zawodach stałych dla uczniów z kółek CMI.

9. Jakich języków programowania będę się uczył i czy zależą one od poziomu nauczania?

Podczas szkoleń będą prezentowane języki Scratch, Python i C++. Każdy Grantobiorca będzie miał szansę zapoznania się z każdym z wymienionych języków. Opanowanie języków C++ i Python istotnie wesprze proces dydaktyczny oraz ułatwi automatyczną weryfikację rozwiązań zadań testowych w trakcie zawodów i konkursów.

10.  W ramach szkoleń dla Grantobiorców poza zajęciami stacjonarnymi będą odbywać się także zajęcia e-learningowe. Czy będę zobowiązywany/a brać udział w zajęciach e-learningowych w określonych godzinach, czy będę miał/a dostęp do platformy e-learningowej i materiałów o dowolnej porze?

Lekcje e-learningowe będą udostępniane systematycznie (co około 1-3 tygodnie) na Platformie CMI, a dostępne/widoczne będą przez cały czas trwania 2-semestralnego szkolenia dla Grantobiorców. Pewne typy zajęć, np. webinaria czy czaty z konsultacjami, będą prowadzone „na żywo” o określonej porze. Zachęcamy do udziału w czasie rzeczywistym w tych zajęciach, gdyż to pozwoli na interakcję z osobą prowadzącą (ekspertem) i innymi Grantobiorcami. Jednak nie jest to obowiązkowe - na zaliczenie zjazdów e-learningowych będzie kilkutygodniowa przestrzeń czasowa. Dostęp do nagrania z webinarium lub wątków z czatu będzie możliwy w późniejszym terminie.

11. Czy w ramach zajęć e-lerningowych mam dostęp tylko do zajęć ze swojej Uczelni, czy również do innych?

Każdy Grantobiorca ma dostęp jedynie do materiałów Uczelni, na której odbywa szkolenie. Dodatkowo, w sekcji Sprawy organizacyjne CMI, będą publikowane materiały dostępne dla wszystkich.

12. Czy mogę jeden zjazd stacjonarny odrobić na innej Uczelni niż ta, do której zostałem przypisany?

Jeśli Grantobiorca, z przyczyn od niego niezależnych, nie może zrealizować zjazdu na swojej Uczelni, może to zrobić na innej, tylko musi zgłosić potrzebę takiej zmiany na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora / Opiekuna Uczelnianego.

13. Według jakich kryteriów Grantobiorcy są przydzielani do grup?

Grantobiorca może zadeklarować Uczelnię, na której chce realizować szkolenie. Deklarację zgłasza podczas aplikowania w Generatorze Wniosków. Niestety w przypadku nierównomiernego rozłożenia Grantabiorców pomiędzy Uczelniami Partnerskimi, o ostatecznym przydziale będzie decydowała odległość miejsca zamieszkania Grantobiorcy do najbliższej mu Uczelni.

14. Kto potwierdza obecność na zajęciach dla Grantobiorców w trakcie zjazdów?

Obecność Grantobiorców na szkoleniach stacjonarnych potwierdzają trenerzy/eksperci, wypełniając listy obecności na Platformie CMI. Realizacja szkoleń w formie e-learningu jest zaliczana poprzez zdobywanie odznak za zjazdy, na podstawie stanu realizacji zamieszczonego tam materiału.

15. Czy muszę wziąć udział we wszystkich zajęciach/zjazdach stacjonarnych?

Warunkiem rozliczenia grantu jest uczestnictwo w cyklu szkoleniowym zorganizowanym przez Operatora, osiągając co najmniej 80% frekwencję zjazdów stacjonarnych oraz 100% frekwencję szkoleń on-line.

Szkolenie stacjonarne to łącznie 12 dni (6 weekendów) - 6 dni w semestrze zimowym i 6 dni w semestrze letnim. W praktyce oznacza to, że można mieć w sumie 2 dni nieobecności, aby uzyskać 80% frekwencję.

16. Nie mogę być na jednym zjeździe stacjonarnym, czy mogę to jakoś odrobić?

Grantobiorca, który nie może być obecny na zjeździe stacjonarnym na swojej Uczelni, może go zaliczyć/odrobić na innej Uczelni. Należy zgłosić taką zmianę na adres Biura Projektu biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora / Opiekuna Uczelnianego. Ponadto dopuszczalna jest absencja podczas dwóch dni zjazdowych w trakcie 2-semstralnego szkolenia.

17. Mam zwolnienie lekarskie/długotrwałą przerwę w pracy. Jak odrobić udział w zajęciach?

Informację o usprawiedliwionej nieobecności należy skierować do Operatora (Politechnika Łódzka) na adres biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora / Opiekuna Uczelnianego, na której odbywa się szkolenie. Sposób odrobienia/zaliczenia zajęć należy uzgodnić bezpośrednio z Koordynatorem / Opiekunem danej Uczelni.

18. Jak dowiem się o zjazdach e-lerningowych, kiedy się odbywają, kiedy muszę je zaliczyć?

Terminy zjazdów wraz z harmonogramami zamieszczane są na stronie cmi.edu.pl. Zachęcamy również do regularnego zaglądania na platformę, gdzie także się one znajdują. Poza zajęciami do zrealizowania, na Platformie CMI, znajduje się również forum wymiany doświadczeń oraz z informacjami organizacyjnymi.

19. W jaki sposób uzyskam obecność na zjazdach e-learningowych?

Obecność na zajęciach e-learningowych uzyskuje się poprzez zdobywanie odznak:

 • W pierwszym semestrze szkolenia należy zdobyć odznakę za zadania i za teorię;
 • W drugim semestrze szkolenia należy zdobyć wyłącznie odznakę za teorię.

Odznaka za zadania jest przyznawana przez ekspertów, oceniających nadesłane rozwiązanie do zadania w jednym z trzech języków programowania – do wyboru: Scratch, Python, C++. Wystarczy rozwiązać TYLKO jedno zadnie.

Odznaka za teorię jest przyznawana automatycznie po rozwiązaniu testów z 4 pytaniami, znajdujących się pod sekcjami z teorią. Aby zaliczyć test, należy udzielić 75% poprawnych odpowiedzi. Do testu można podejść do momentu zaliczenia, ale nie częściej niż raz dziennie. W zagadnieniach dotyczących języków programowania nie będzie testów.
Za zjazdy stacjonarne odznaka jest przyznawana po sprawdzeniu listy obecności przez ekspertów podczas zajęć (w czasie rzeczywistym).

20. Czy udział w konsultacjach wskazanych przez Uczelnie jest obligatoryjny?

Nie. Eksperci dostępni są dla Grantobiorców we wskazanym czasie. Można skorzystać z możliwości konsultacji, ale nie trzeba. Zawsze można zadać pytanie na forum EDU przypisanym danej Uczelni.

KÓŁKA INFORMATYCZNE:

21. Na jakich urządzeniach będą prowadzone zajęcia z uczniami w ramach kół informatycznych?

Co do zasady grupa uczniów na kole informatycznym pracuje na sprzęcie, który dostępny jest w szkole lub innej placówce, w której odbywają się zajęcia. Placówka udostepniająca pomieszczenia do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach Umowy o współpracy z Politechniką Łódzką, gwarantuje również zaplecze techniczne dla Grantobiorców i ich uczniów.

Podczas szkoleń stacjonarnych w Uczelniach Partnerskich Grantobiorcy będą korzystać ze sprzętu tychże instytucji.

W ramach Projektu CMI każdy Grantobiorca otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych (mBoty, czujniki itp.) do realizacji zajęć z uczniami, do wykorzystania w ramach grantu projektowego, który można wybrać jako drugi rodzaj grantu w drugim roku aplikowania do CMI.

22. Czy można grupować zajęcia?

W ramach pojedynczego grantu, osoba prowadząca realizuje zajęcia w grupie od 8 do 15 uczniów w miesiącach październik - maj. W tym czasie Grantobiorca jest zobowiązany przeprowadzić 48 lekcji 45-minutowych. Umowa o współpracy szkoły/placówki z Politechniką Łódzką gwarantuje taką dyspozycyjność pomieszczenia do realizacji kółka informatycznego. W przypadku grupowania zajęć (nie rekomendujemy grupowania więcej niż 4 godzin lekcyjnych jednocześnie), Grantobiorca będzie musiał to uzgodnić z Osobą uprawnioną do reprezentowania placówki i wykazać w listach obecności i konspektach zajęć dla każdego ze spotkań.

23. Czy płytki do zajęć z robotyki będą takie same dla każdego poziomu?

Planowany jest zakup zestawów robotycznych jednakowych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pakiet powinien zawierać komponenty podstawowe (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych) oraz dodatkowe czujniki, pozwalające realizować zadania z uczniami starszymi.

24. W jaki sposób będzie dokumentowane prowadzenie kółek?

W trakcie spotkań z uczniami każdy Grantobiorca będzie zobowiązany sporządzić listę obecności oraz krótki konspekt dla każdego z zajęć. Wszystko odbywać się będzie w wykorzystaniem Platformy CMI. Jest to nieodzowny element rozliczenia grantu i otrzymania II transzy (refundacyjnej).

25. Jakiego rodzaju algorytmika będzie na kółkach?

Jednym z założeń projektu jest przygotowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju zawodach programistycznych, a także olimpiadach informatycznych (m.in. OI, OIG). W związku z tym rodzaje problemów i zagadnień algorytmicznych poruszanych w Projekcie CMI będzie zbieżne z zakresem tematycznym zadań, jakie będzie można spotkać w tych zawodach/olimpiadach.

Podczas szkoleń dla Grantobiorców zostaną zaprezentowane, np.:

 • Ciągi rekurencyjne,
 • Programowanie dynamiczne,
 • Wprowadzenie do teorii grafów i drzew oraz grafowe algorytmy optymalizacyjne,
 • Elementy geometrii obliczeniowej,
 • Arytmetyka wielokrotnej precyzji,
 • Algorytmy tekstowe.

W oparciu o powyższe zagadnienia będą zaprezentowane scenariusze zajęć na kółka informatyczne.

26. Realizuję 2 koła pozalekcyjne, ile zestawów robotycznych otrzymam?

Grantobiorca otrzyma od operatora TYLKO JEDEN zestaw robotyczny, niezależnie od liczby realizowanych grantów. Przekazanie takiego pakietu materiałów edukacyjnych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez Operatora i Grantobiorcę, w terminie przypadającym mniej więcej na początek II semestru.

27. Chcę prowadzić koło w ramach grantu w kolejnej edycji, czy otrzymam nowy zestaw robotyczny?

Nie, Grantobiorca otrzymuje jeden zestaw robotyczny do wykorzystania, także w kolejnych edycjach projektu grantowego.

28. Co należy zrobić z zestawem robotycznym po zakończeniu udziału w Projekcie CMI?

Grantobiorca po zakończeniu swojej przygody w Projekcie CMI przekazuje zestaw robotyczny placówce, w której realizował zajęcia pozalekcyjne. Jeśli prowadził więcej niż jedno koło w różnych szkołach, do decyzji Grantobiorcy należy, której placówce powierza zestaw robotyczny. Wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Grantobiorca składa oświadczenie o adresie placówki, w której przechowywany jest zestaw.

29. W formularzu aplikacyjnym zaznaczyłem, że chcę prowadzić kółko dla klas 4-6. Czy mogę to zmienić? Czy muszę to zmieniać w formularzu?

Jest to dana informacyjna, nie ma potrzeby jej zmieniania. W momencie przystąpienia do realizacji grantu, Grantobiorca ostatecznie decyduje w jakiej grupie wiekowej będzie prowadził zajęcia. Uczniowie w jednym kółku mogą pochodzić z różnych klas, z różnych poziomów edukacyjnych, nawet z różnych szkół.

30. Ile zajęć z uczniami muszę zrealizować?

Grantobiorca musi zrealizować co najmniej 48 godzin lekcyjnych zajęć w ciągu 8 miesięcy w dowolnej konfiguracji, z możliwością łączenia. W przypadku organizowania wycieczki tematycznej lub np. nocy kodowania, należy sumować realny czas aktywności, odliczając dojazd i przerwy. Jednak nie należy zaliczać więcej niż 4 godziny lekcyjne.

31. Co jeśli kółko mam zaplanowane w dzień, który będzie wolny (np. z powodu Święta), czy muszę je odrabiać?

Grantobiorca może odrobić te zajęcia w dowolny inny dzień lub zblokować zajęcia w kolejnym terminie kółka. Ważne jest, aby zrealizował w ciągu 8 miesięcy co najmniej 48 godzin lekcyjnych zajęć.

32. Kiedy będą zawody dla uczniów?

Szacowane terminy są następujące:

 • I etap (lokalny): pierwsza połowa marca
 • II etap (regionalny): druga połowa kwietnia
 • Finał: druga połowa maja / początek czerwca
33. Czy jest jakiś zakres programowy kół dla uczniów, który jest wymagany do realizacji lub rekomendowany?

Nie, nie ma ściśle wyznaczonego zakresu programowego. Rekomendujemy wykorzystywanie zaproponowanych przez Partnerów Projektu wzorcowych scenariuszy zajęć, szczególnie w kontekście przygotowania do Zawadów algorytmicznych CMI. Generalnie zajęcia z uczniami mają stymulować rozwój myślenia komputacyjnego i umiejętności w zakresie programowania i algorytmiki, pobudzać wyobraźnię i dawać inspirację do rozwoju dla uczniów w różnym wieku, o różnym poziomie przygotowania, o różnym doświadczeniu i umiejętnościach. W związku z tym zakres programowy musi być dobierany przez nauczyciela indywidualnie, w oparciu o rozpoznanie potrzeb i aktualnych możliwości uczniów. Podczas kółek algorytmicznych (grant ogólny) nie należy przesycać zajęć zagadnieniami z robotyki (grant projektowy).

34. Czy zajęcia w ramach CMI mogą być prowadzone w czasie lekcji?

Nie, koła informatyczne prowadzone w ramach CMI są zajęciami pozalekcyjnymi.

35. Czy jest możliwość prowadzenia kółka informatycznego w ramach CMI w weekendy?

Tak, jest taka możliwość. Najważniejsze, aby zajęcia miały charakter zajęć pozalekcyjnych, a ich termin był uzgodniony ze szkołą i przystępny dla uczniów.

FINANSE, KONTROLA ORAZ ROZLICZENIE GRANTU:

36. Na co można przeznaczyć grant?

Grant można przeznaczyć na wydatki związane z realizacją celów projektu, czyli podniesieniem kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania informatyczne oraz na aktywizację młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowaniem współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

W praktyce oznacza to, że Grantobiorca środki może przeznaczyć między innymi na:

 • koszty związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych (np. dojazd, nocleg, wyżywienie),
 • koszty związane z prowadzeniem kółek, np. dojazd, wyżywienie, nagrody dla uczniów,
 • zakup prenumeraty naukowej, książek,
 • zakup oprogramowania, licencji, aplikacji,
 • zakup zestawów edukacyjnych, np. LEGO,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych,
 • usługę druku 3D, czy kserograficzną,
 • zakup części rozszerzających zestawy robotyczne – pod warunkiem, że nie są sprzętem teleinformatycznym,
 • zakup biletów wstępu oraz komunikacji publicznej w związku z wystawą tematyczną / na wejście do instytucji/ośrodków związanych z tematyką kół,
 • udział w konferencji tematycznej,
 • dodatkowe kursy np. z języka angielskiego, nowoczesnych metod nauczania, programowania,
 • koszty związane z prowadzeniem konta bankowego, np.: opłata za prowadzenie konta, wydanie karty płatniczej etc.

Koszty wymienione powyżej są jedynie podpowiedzią, a nie katalogiem zamkniętym wydatków kwalifikowalnych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl

Zgodnie z dokumentami konkursowymi kosztem kwalifikowalnym w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych / kółek informatycznych dla uczniów, a Grantobiorcy rozliczani będą z rezultatów prowadzonych zajęć.

37. Na co nie mogę przeznaczyć grantu?

Wydatkami kwalifikowalnymi nie są:

 • wynagrodzenie,
 • sprzęt teleinformatyczny*,
 • przeprowadzenie na wejściu badań przesiewowych umiejętności programowania uczniów.

*UWAGA: W 4 edycji grantowej CMI żaden sprzęt teleinformatyczny nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Ponadto z grantu nie można zakupić:

 • dronów,
 • drukarek, drukarek 3D,
 • TV,
 • projektorów,
 • mebli, np. szafek na dokumenty, sof, foteli / krzeseł ergonomicznych,
 • środków transportu (rowery, hulajnogi…),
 • okularów korekcyjnych.

Lista nie jest listą zamkniętą. Z grantu nie należy pokrywać niczego, co nie jest związane z realizacją kółka i celami Projektu CMI.

38. Prowadzę działalność o charakterze edukacyjnym i mógłbym wystawić fakturę za prowadzenie zajęć. Czy będzie to możliwe?

Nie jest możliwe wystawienie faktury za prowadzenie zajęć. Ponadto Grantobiorca, zawierając Umowę o powierzenie grantu, składa Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 6). W treści oświadczenia deklaruje, iż nie będzie odzyskiwać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

39. Kiedy rozliczę całkowitą kwotę grantu?

Po zakończeniu realizacji zadań objętych grantem, w szczególności koła pozalekcyjnego dla dzieci i młodzieży (48 godzin lekcyjnych). W celu rozliczenia grantu, Grantobiorca składa Operatorowi Protokół z realizacji grantu (Załącznik nr 3). Protokół jest weryfikowany przez Operatora, a po jego akceptacji zostaje wypłacona II transza grantu (w formie refundacji). Protokół należy sporządzić najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku.

40. Co się stanie, jeśli w trakcie realizowania projektu zachoruję, zajdę w ciążę i nie będę mogła dokończyć prowadzenia zajęć w danym roku?

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie. Ciąża lub długotrwała choroba nie wykluczają kontynuowania realizacji grantu w innym terminie.

Informację o usprawiedliwionej nieobecności należy przesłać zarówno do Operatora (Politechnika Łódzka) na adres biuro@cmi.edu.pl oraz do Koordynatora / Opiekuna Uczelnianego, na której odbywa się szkolenie. Sposób odrobienia/przełożenia realizowania zajęć, należy uzgodnić bezpośrednio z Koordynatorem danej Uczelni.

41. Jeżeli nauczyciel zrezygnuje z realizacji grantu w pewnym momencie, to czy musi zwracać pieniądze za zajęcia, które się odbyły?

Każda rezygnacja musi zostać udokumentowana Porozumieniem o rozwiązaniu Umowy o powierzenie grantu. Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu środków w przypadku niewywiązywania się z realizacji Umowy o powierzenie grantu, w szczególności wykorzystania środków niezgodnie z celami grantu.

Grantobiorcy, którzy nie osiągną wskaźnika realizacji grantu, czyli nie przeszkolą minimalnej liczby 8 uczestników, zobligowani będą do zwrotu proporcjonalnej wysokości Grantu. Przeszkolenie 4 lub mniej uczestników, zobowiązuje Grantobiorców do zwrotu pełnej wysokości Grantu.

42. Jak rozliczyć grant?

Grantobiorca rozlicza Grant poprzez wypełnienie i przekazanie Operatorowi Protokołu końcowego z realizacji Grantu (Załącznik nr 3 do Umowy o powierzenie Grantu) oraz Oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem Grantu (Załącznik nr 4).

43. Czy Grantobiorcy muszą przesyłać Operatorowi faktury/rachunki?

Nie. Grantobiorcy zobowiązani są gromadzić dokumenty finansowo-księgowe (faktury, rachunki, bilety komunikacji, KP, etc.) oraz prowadzić wewnętrzną księgowość w postaci prostego pliku Excel (nr rachunku lub faktury; data wydatku; kwota brutto wydatku; krótki opis), ale nie przesyłają ich do Operatora na żadnym etapie realizacji grantu.

Dokumenty księgowe mogą być weryfikowane podczas wizyt monitorujących lub kontroli zewnętrznych. Należy je przechowywać do 31.12.2028 roku.

44. Do kiedy muszę złożyć sprawozdanie finansowe - Protokół końcowy z realizacji grantu - jakie są terminy rozliczenia poszczególnych transz grantu?

Protokół końcowy z realizacji Grantu (Załącznik nr 3) należy przedłożyć po zakończeniu realizacji zadań objętych Grantem, w szczególności zrealizowaniu wymaganej liczby lekcji w ramach koła pozalekcyjnego z uczniami oraz odbyciu cyklu szkoleniowego z zachowaniem wymaganej frekwencji. Rozliczane wydatki powinny być poniesione do 30 czerwca 2023 - data ta oznacza datę zakupu oraz datę uiszczenia zapłaty, w przypadku płatności odroczonych lub spłacania rat.

Integralną częścią Protokołu z realizacji Grantu jest także Załącznik nr 4, czyli Oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem.

45. Od kiedy można rozliczać wydatki?

Wydatki kwalifikowalne w IV edycji CMI są od 01.07.2022 do 30.06.2023.

46. Czy wystarczy do rozliczenia paragon, czy potrzebna jest FV? Na kogo ma być wystawiona faktura - na mnie czy na szkołę?

Wystarczy paragon. W przypadku faktury, musi być ona wystawiona na osobę fizyczną (Grantobiorcę).

47. Co to znaczy, że II transza jest transzą refundacyjną?

Oznacza to, że jest wypłacana po nadesłaniu Protokołu z realizacji Grantu (Załącznik nr 4), czyli po zakończeniu wydatkowania. Aby wypłata II transzy została dokonana, następuje weryfikacja prawidłowości wydatkowania Grantu oraz wypełnienia przez Grantobiorcę następujących obowiązków: przeszkolenie minimum 8 uczniów (z frekwencją na kółkach min. 75%), zaliczenie zjazdów stacjonarnych z frekwencją min. 80% oraz zjazdów e-learningowych z frekwencją 100%, poprowadzenie 48 godzin lekcyjnych kółka informatycznego z uczniami i przygotowanie do każdego spotkania list obecności oraz konspektów, zamieszczanych na platformie. Wówczas, w terminie 14 dni od chwili zaakceptowania Protokołu, następuje wypłata transzy refundacyjnej.

48. Kiedy dostanę pierwszą transzę?

Pierwsza transza jest wypłacana w terminie 14 dni od podpisania Umowy o powierzenie Grantu. W przypadku braku środków na koncie Operatora, czas ten może ulec wydłużeniu (zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie Grantu).

49. Kiedy otrzymam II transzę?

Po nadesłaniu Protokołu z realizacji grantu (Załącznik nr 3). Aby wypłata II transzy została dokonana, następuje weryfikacja prawidłowości wydatkowania Grantu oraz wypełnienia przez Grantobiorcę następujących obowiązków: przeszkolenie minimum 8 uczniów (z frekwencją na kółkach min. 75%), zaliczenie zjazdów stacjonarnych z frekwencją min. 80% oraz zjazdów e-learningowych z frekwencją 100%, poprowadzenie 48 godzin lekcyjnych kółka informatycznego z uczniami i przygotowanie do każdego spotkania list obecności oraz konspektów.

50. Czy zagraniczne zakupy są kosztem kwalifikowalnym?

Tak, jeśli są wydatkami kwalifikowalnymi. Zakupy opłacane w obcej walucie należy przeliczać zgodnie z kursem walut NBP z dnia uiszczenia zapłaty.

51. Kto przeprowadza kontrolę Grantobiorców?

Wizyty monitorujące u Grantobiorców przeprowadzają przedstawiciele Uczelni Partnerskich, do której został przypisany Grantobiorca. Kontrole będą zapowiadane z około 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem. Odbędą się u co najmniej 10% Grantobiorców biorących udział w całym Projekcie CMI.

DOKUMENTY:

52. Czy obowiązkowe jest posiadanie zgody rodziców na udział uczniów w kółku CMI z chwilą rozpoczęcia prowadzenia koła?

Grantobiorca zobowiązany jest do posiadania podpisanego przez rodzica / ucznia pełnoletniego Załącznika nr 1 do Regulaminu: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział oraz na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu. (Link) Bez takiej zgody uczeń nie ma prawa uczęszczać na kółko CMI.

53. Czy obowiązkowe będzie podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na upowszechnienie wizerunku dziecka?

Zgoda na upowszechnienie wizerunku ucznia nie jest obowiązkowa. Jednak trzeba pamiętać, aby Grantobiorca nie udostępniał wizerunku takiego dziecka np. w social mediach. Dodatkowo, uczeń biorący udział w Zawodach CMI, godząc się na zapisy w Regulaminie, automatycznie wyraża zgodę na upowszechnienie wizerunku podczas etapów stacjonarnych takiego wydarzenia.

54. Jakie dokumenty i jak długo powinien przechowywać grantobiorca?

Umowę o powierzenie Grantu, elektroniczną ewidencję/zestawienie kosztów, wydatków i przychodów oraz dowody zakupu w terminie do 31.12.2028 roku, u siebie. Natomiast wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem uczniów w kółku informatycznym Grantobiorca przesyła do Biura Projektu Partnera Wiodącego pocztą, gdzie są one przechowywane.

1. Czy mogę zalogować się do Generatora Wniosków podając inny e-mail, aniżeli podczas pierwszego naboru?

Istnieje możliwość zmiany Loginu (adresu e-mail), jednakże należy ją zgłosić mailowo na adres Biura Projektu Partnera Wiodącego biuro@cmi.edu.pl. UWAGA: nie ma możliwości zakładania nowego konta z uwagi na fakt, iż Generator Wniosków musi „rozpoznać”, że Grantobiorca aplikuje po kolejny grant.

2. Czy aplikując ponownie o grant muszę składać w Generatorze Wniosków wymagane załączniki jeszcze raz?

Tak, należy zaktualizować swoje oświadczenia. Część danych w Generatorze Wniosków zostanie uzupełniona na podstawie wcześniejszej aplikacji, ale je także będzie należało zweryfikować.

3. Jak poświadczyć, że wnioskodawca uprzednio realizujący Grant w projekcie CMI zgłosił prowadzone przez siebie kółko/a do udziału w zawodach CMI?

Należy złożyć pisemne Oświadczenie lub załączyć skan dyplomu ucznia / kółka.

4. Czy mogę pominąć część formularza aplikacyjnego?

Nie, konieczne jest przejście przez cały formularz, niemniej Generator część posiadanych danych sam załaduje, bez potrzeby ponownego wypełnienia przez Wnioskodawcę.

5. Czy muszę ponownie opisywać koncepcję realizacji kółka?

Tak. Co więcej w koncepcji należy uwzględnić uczestnictwo w kółku zarówno uczniów z poprzedniej edycji jak i nowych, wcześniej niezwiązanych z CMI. Zasadne jest więc przygotowanie propozycji odpowiadającej na potrzeby obu grup. Proszę także pamiętać, że aplikując dodatkowo o grant projektowy, obok ogólnego, w opisie koncepcji należy odrębnie podejść do koncepcji programu realizacji zajęć w ramach grantu ogólnego (algorytmicznego) odrębnie projektowego (robotycznego). Jako uczestniczący w projekcie po raz kolejny, będziecie już Państwo dysponować otrzymanym uprzednio zestawem materiałów edukacyjnych pomocnym w prowadzeniu obu rodzajów grantów. W naszej ocenie, zestawy będą szczególnie atrakcyjne dla uczestników grantu robotycznego.

6. Czy muszę ponownie dostarczyć porozumienie o współpracy, w sytuacji, kiedy grant zamierzam realizować w tej samej placówce?

Tak, Umowa o współpracy będzie ponownie wymagana.

7. Czy muszę zakładać nowe konto w banku, jeśli będę realizować grant w kolejnej edycji?

Nie ma konieczności zakładania nowego konta. Do Umowy o powierzenie grantu można przedstawić ten sam wyodrębniony rachunek bankowy. Proszę pamiętać, że przed otrzymaniem wypłaty pierwszej transzy zaliczkowej, na koncie nie można mieć zgromadzonych żadnych środków.

8. O jakie typy grantów mogę wnioskować w kolejnym naborze CMI?

Można wnioskować o granty w jednej z poniższych konfiguracji:

 • 1 grant ogólny (algorytmiczny),
 • 2 granty ogólne (algorytmiczne),
 • 1 grant ogólny (algorytmiczny) i 1 grant projektowy.

Nie można wnioskować o 2 granty projektowe. Grant projektowy zawsze występuje w towarzystwie grantu ogólnego w danej edycji.

9. Czy mogę prowadzić tylko grant projektowy?

Nie, grant projektowy musi być drugim grantem w danej edycji. Grant projektowy zawsze występuje w towarzystwie grantu ogólnego.

10. Czy prowadząc grant w II edycji również będę przypisany do danej Uczelni?

Tak. Uczelnie Partnerskie pełnią funkcję pewnego rodzaju opiekuna przypisanego Grantobiorcy. Ponadto każdy z Grantobiorcy musi zawrzeć kolejną Umowę o powierzenie grantu podczas jednej z Inauguracji.

11. Czy niewydatkowaną w ramach bieżącej edycji kwotę grantu powinienem/am zwrócić? Czy mogę ją wykorzystać w kolejnym naborze, w sytuacji otrzymania grantu ponownie?

Nie, środki pozyskane w ramach grantu w bieżącej edycji nie przechodzą do kolejnej. Niewydatkowaną kwotę będzie należało zwrócić na konto wskazane w Umowie o powierzenie grantu, zgodnie z dyspozycją Załącznika nr 5 do Umowy o powierzenie grantu. Po podpisaniu kolejnej Umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca otrzyma wypłatę pierwszej transzy zaliczkowej w ramach odrębnej Umowy.

12. Czy po raz drugi muszę brać udział w szkoleniu organizowanym na jednej z Uczelni Partnerskich?

Nie, każdy Grantobiorca odbywa tylko jeden cykl szkoleniowy w ramach udziału w Projekcie CMI, bez względu na liczbę edycji grantowych, w których uczestniczy. Nie traci jednak dostępu do Platformy CMI oraz znajdujących się na niej materiałów.

13. Czy będę miał dostęp do Platformy CMI?

Tak, dostęp do Platformy CMI Grantobiorca będzie posiadał przez wszystkie edycje Projektu, tj. do 31.12.2028 roku.

14. Czy będą jeszcze jakieś inne szkolenia, np. uzupełniające, czy będą też dodawane nowe materiały?

Tak. Na pewno na Platformie CMI będą pojawiały się dodatkowe materiały dla Grantobiorców nieobjętych obowiązkowymi szkoleniami. W Projekcie nie przewidziano jednak innych aktywności, aniżeli zdalne, dla osób biorących udział w kolejnych edycjach.

15. Czy otrzymam dodatkowe materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć itp.?

Tak, na Platformie CMI będą pojawiały się dodatkowe materiały dla Grantobiorców nieobjętych obowiązkowymi szkoleniami. Ponadto systematycznie będą dodawane materiały, które posłużą rozwojowi zajęć z uczniami.

16. Czy otrzymam drugi pakiet materiałów edukacyjnych, jeżeli zdecyduję się na prowadzenie dwóch grantów?

Nie. Każdy Grantobiorca otrzymuje TYLKO JEDEN pakiet materiałów edukacyjnych w całym okresie realizacji Projektu CMI.

17. Czy mogę ponownie uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych (żeby uzupełnić wiedzę)?

Na chwilę obecną Uczelnie Partnerskie nie przewidują możliwości ponownego udziału w szkoleniach stacjonarnych. Materiały pozwalające podnosić swoje kompetencje zamieszczane będą dla Gratobiorców realizujących granty w poprzedniej edycji na Platformie CMI.

18. Jaka jest maksymalna liczba uczestników w kółku?

Dla zapewnienia jakości prowadzonych zajęć, ograniczono liczbę uczestników kółek CMI. W jednym kółku będzie mogło wziąć udział od 8 do 15 uczniów.

19. Czy mogę mieć tych samych, co w bieżącej edycji, uczniów na kółku?

Tak, w ramach kółka w IV edycji, mogą uczestniczyć ci sami uczniowie, co w I lub II edycji. Należy jednak zadbać, aby realizowany program z uczestnikami wcześniejszych edycji, rozwijał pozyskane uprzednio kompetencje i nie był powtarzany.

20. Czy mogę mieć tych samych uczniów w obu kółkach, jeśli będę prowadził, np. 2 kółka ogólne (algorytmiczne) albo 1 kółko algorytmiczne i 1 kółko projektowe?

Tylko w sytuacji prowadzenia dwóch różnych kółek (ogólnego i projektowego) możliwe jest uczestnictwo tego samego ucznia zarówno w jednych jak i drugich zajęciach. Nie jest możliwe natomiast uczestnictwo tego samego ucznia w dwóch grantach ogólnych.

21. Czy mogę mieć tych samych uczniów w obu kółkach, jeśli będę prowadził kółko ogólne (algorytmiczne)?

Nie. Uczniowie nie mogą brać udziału w takich samych rodzajach kółek w tej samej edycji.

22. Czy jeśli zdecyduję się prowadzić koło z grupą licealistów i programować z nimi w Pythonie (a do tej pory prowadziłem/am koło w szkole podstawowej i korzystaliśmy ze Scratcha), to czy mogę wziąć udział w szkoleniach z Pythona?

Przez cały czas Grantobiorcy będą mieli dostęp do Platformy CMI, na której będą zamieszczane nowe / dodatkowe materiały szkoleniowe. Będą oferowane Webinaria doszkalające, w tym także z Pythona. Na chwilę obecną udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie w formule on-line.

23. Mój zestaw edukacyjny po semestrze pracy z uczniami jest niekompletny, czy mogę prosić o jego skompletowanie?

Nie, ale zakup brakujących elementów będzie można pokryć ze środków grantu.

24. Zmieniam szkołę/placówkę - czy otrzymany pakiet materiałów edukacyjnych zabieram ze sobą do nowej szkoły / placówki?

Tak, ponieważ każdy Grantobiorca otrzymuje TYLKO JEDEN pakiet materiałów edukacyjnych w całym okresie realizacji Projektu CMI, to zgodnie z Umową o współpracy pakiet pozostaje w ostatniej szkole / placówce, której Grantobiorca prowadził kółko CMI, a wcześniejsza placówka ma obowiązek wydać Grantobiorcy taki zestaw.

25. Ile wynosi maksymalna kwota grantu?

Maksymalna kwota jednego grantu to: 8.000,00 PLN brutto.