Grant holder profile

Grant może otrzymać osoba fizyczna, która poprowadzi zajęcia informatyczne dla uczniów.

Grantobiorcą mogą być:

  • nauczyciele szkół podstawowych,
  • nauczyciele szkół ponadpodstawowych,
  • nauczyciele akademiccy,
  • inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy z uzdolnioną młodzieżą.

Kandydat na Grantobiorcę powinien:

  • posiadać wiedzę i doświadczenie dydaktyczne oraz być otwarty na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, co oznacza gotowość do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (min. 48 lekcji po 45 minut), z możliwością ich łączenia w ciągu 8 miesięcy), uczestnictwa w warsztatach, wyjazdach szkoleniowych (6 zjazdów stacjonarnych, w sumie 288 godzin), uczestnictwa w spotkaniach on-line i stacjonarnych z ekspertami i innymi grantobiorcami,
  • być zainteresowanym algorytmiką i programowaniem,
  • potrafić zaplanować program prowadzenia kół naukowych dla uczniów przy wsparciu ekspertów.