Declaration on the availability of the digital website of the project "Centrum Mistrzostwa Informatycznego"

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) strony internetowej www.cmi.edu.pl, sporządzone zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Politechnika Łódzka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.cmi.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” www.cmi.edu.pl.

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 03.04.2019 na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 02.08.2019 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Politechnika Łódzka dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.cmi.edu.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.cmi.edu.pl.

Jeśli z jakichś powodów stwierdzisz, że serwis www.cmi.edu.pl nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo z Koordynatorem ds. równości szans i niedyskryminacji:

Biuro Projektu Partnera Wiodącego

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (I 25)
ul. Stefanowskiego 18/22, pokój 14, 90-924 Łódź

Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 86
E-mail: biuro@cmi.edu.pl

 

Koordynator ds. równości szans i niedyskryminacji w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

mgr Alicja Czyżniak

Kontakt telefoniczny: (42) 631 38 87
E-mail: alicja.czyzniak@p.lodz.pl

 

Postępowanie odwoławcze:

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

Informacje dodatkowe:

  1. Data publikacji strony internetowej

Moodle 3.6.3+ (Build: 20190418)
Motyw CMI 1.0 (Build: 2019012806)

  1. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej

Ostatnia zmiana w zakresie implementacji banneru – 9.07.2019

  1. Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  1. Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że siedziba Biura Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” mieści się na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź, budynek A12b,
pok. 14. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób
z niepełnosprawnością ruchową.

  1. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

  1. Informacja o specjalnych potrzebach

Informujemy, że specjalne potrzeby związane z udziałem w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” można zgłaszać bezpośrednio do Koordynatora ds. równości szans i niedyskryminacji drogą elektroniczną lub telefonicznie.